www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

בקשת אישה לאסור כל פעולה בדירה ובחשבונות של בעלה המנוח
עיקר תכליתם של צווי-מניעה זמניים כגון אלה היא לשמור, כל עוד תלויה ועומדת בבית המשפט תובענה בנדון על מצב דברים כפי שהוא קיים בעת הגשתה...

מה משמעות הגשת תביעה בניגוד לפסק משקם?
היש למחוק על הסף את התביעה בשל העדר עילה, העדר יריבות, העדר תחולתו של סעיף 114 לחוק הירושה, התיישנותה והגשתה בניגוד לפסק משקם - כולם או מקצתם?

פסק דין: פרשנות צוואה
לפנַי בקשתם של מנהלי עיזבון לפרש צוואתה של מנוחה שאת עזבונו של בעלה המנוח הם מנהלים, ולקבוע בפרשנות זו ,,מיהם היורשים של רבע מהדירה אשר הַיתה חלק מהעִזבון".

תביעות לביטול הסכם עקב היותו הסכם למראית עין ועקב אי חוקיותו

התובעים טוענים כי יש לבטל את ההסכם בהיותו הסכם למראית עין בלבד. לטענתם, המדובר ב"הסכם הונאה" אשר כל המשתתפים בו הונו איש את רעהו ועורכי הדין הונו את בית המשפט...


הכרעה בבקשה לקיום צוואה והתנגדות לה
טענתו העיקרית של הנתבע בסיכומיו היא כי לאור קיומה של הצוואה השנייה, היא הצוואה ההדדית בינו ובין המנוחה, לא היתה רשאית המנוחה בחייה לשנותה ...

פסק דין: בקשה לקיום צוואה בעל פה שנערכה יום לפני המוות
בקשה לקיום צוואה בע"פ שנטען כי נערכה יום לפני פטירת המנוח כשראה עצמו אל מול פני המוות...

פס"ד בעתירה למתן צו ובהתנגדות שכנגד לקיום צוואה
צוואה בעדים תהיה בכתב תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו, העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור...

פס"ד במחלוקת סביב קיומן של שתי צוואות
המנוחה ערכה בחייה שתי צוואות, וכל צד מבקש לקיים צוואה אחת, זו אשר לטובתו, ומתנגד לקיום הצוואה האחרת, בטענת השפעה בלתי הוגנת.

פס"ד העוסק בשאלה האם נאמן הוא בבחינת "זוכה" לפי חוק הירושה
כאמור לעיל, הערעור דנן מעלה למעשה שתי סוגיות עיקריות. הראשונה, האם נאמן הוא בבחינת "זוכה" לצורך סעיף 35 לחוק הירושה. השנייה, האם המשיבה ערכה או לקחה חלק בעריכתה של הצוואה נשוא המחלוקת.

אישור צוואה המזכה צד ג'
בחייה, ככל הנראה, כתבה המנוחה שתי צוואות: האחת, צוואה הדדית עם בעלה אשר נכתבה הן בשפה הרומנית (שפת האם של המנוחה ובעלה) והן בשפה העברית, והוגשה לקיום בגרסה הרומנית על ידי הנתבעת, והשנייה הצוואה דנן, אשר הינה צוואה נוטריונית...

פסק דין - בתביעה בעניין זכויות על דירת מנוח
החלטה זו ניתנת במסגרת הליכים בין התובעת, שהיא בתו של המנוח מרא’ ל’, והנתבעת שהיתה בזמן מותו בת זוגו וגרה יחד איתו. ענין התביעה : דירת המנוח.

הניתן לבטל הסכם פשרה שאושר בבית המשפט לענייני משפחה וניתן לו תוקף של פסק דין?

הניתן לבטל הסכם פשרה שאושר בבית המשפט לענייני משפחה בשנת 2000 וניתן לו תוקף של פסק דין? זה גדר המחלוקת אשר בפני.


פס"ד בתביעה לסעד הצהרתי שיקבע זכויות במקרקעין
האם הנתבעת 1 "זכאית" לבדה לרכוש את המקרקעין הנדונים או שמא נכס המקרקעין נשוא המחלוקת מנוי בין נכסי עיזבון המנוחים וניתן להורשה ולחלוקה בין היורשים על פי דין.

אבחנה שעושה החוק היום בין ילד מאומץ לילד טבעי במסגרת חוק הירושה
למרות קביעתו זו, החוק לא קבע כל מנגנון לאיתורם של צאצאים מאומצים, שלכאורה נדרש בכל תיק ותיק ולא הטיל אחריות מפורשת על מי מהגופים העושים לעניין...

העברת זכויות במשק חקלאי, במקרה בו אדם היה נשוי לשתי נשים
מנוח אחד, שתי נשים אלמנות ומשק חקלאי אחד, מה הדין?

פס"ד בענין תרומת גופה למדע
המנוחה חתמה על טופס הקדשת הגוף לצרכי מדע ולהוראה, הטופס נחתם בנוכחות שני עדים, האחד, רופא המשפחה של המנוחה, והשניה גם היא רופאה, ידידת משפחה, אשר אישרו כי הם מכירים באופן אישי את הגב’ ציפורה , וכי היא חתמה בפניהם על מסמך הנ"ל בהיותה בדעה צלולה ובהכרה מלאה, מרצונה החופשי והטוב.

עיזבון - החלטה בענין גילוי והמצאת מסמכים
בתביעה שהגישו התובעים כנגד הנתבע טוענים הם, כי הנתבע החזיק במניות החברה השייכות למנוח, כאשר העברת המניות (50% ממניות החברה) אל הנתבע בוצעה למראית עין בלבד, בעוד שלמנוח היתה זכות, בכל עת, לקבלת מניותיו חזרה...

פס"ד בעניין התנגדויות לשתי צוואות סמוכות בזמן

בפני שתי בקשות למתן צו קיום צוואה, ושתי התנגדויות, מקבילות, למתן הצווים המבוקשים...


תביעת עזבון - מחלוקת בדבר בעלות במקרקעין
תביעה זו עניינה מחלוקת בדבר בעלות במקרקעין. הצדדים למחלוקת הם ע. ז"ל (להלן: התובע) אשר עזבונו הגיש תביעה זו ומנגד בנו צ. ז"ל אשר עזבונו באמצעות יורשיו הינם הנתבעים בתביעה זו.

סמכות בימ"ש לענייני משפחה מול ביה"ד השרעי
החלטה, שניתנה ע"י שופט בימ"ש לענייני משפחה בקריות מאזן דאוד, בתיק עזבונות. ההחלטה מתייחסת לסמכות בית המשפט לענייני משפחה מול בית הדין השרעי בנשוא ירושה ולשאלה אם מוסמך בית המשפט לבטל צו ירושה שניתן על ידי בית הדין השרעי.


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  לעמוד הבא    >>