www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

עזבון וצו עיקול על כספים בעזבון
לבקשת התובעים, הוטל עיקול על הכספים המופקדים בחשבונות הבנק הרשומים על שם המנוח והנתבעת במשותף; על מחצית הזכויות בדירת המגורים הרשומה על שם המנוח והנתבעת ועל חנות הרשומה על שם המנוח ...

החלטה בעניין סע' 72 לחוק הירושה בנשוא בטול צו קיום צואה/ ירושה
בקשה לסילוק תביעה-בקשה לביטול צו קיום צוואה על הסף. בקשת הסילוק נדחתה . ההחלטה עוסקת בהוראת סעיף 72 לחוק הירושה המאפשר ביטול צו ירושה\קיום צוואה בהתקיים תנאים שונים ומצטברים . בהחלטה מצוי דיון בתנאים אלה , בחינה של האינטרסים המתנגשים-סופיות הדיון ,זכות הגישה לבית המשפט וכן האינטרס של כיבוד רצון המצווה המחייב קיום הצוואה, מקום ונערכה שעה שהבין את טיבה ומחייב במקרה ההפוך שלא לקיימה אם נערכה שעה שלא הבין את טיבה.


בקשת התרת שימוש בזרע בעלה המנוח

בפני, בקשתה של המבקשת להתיר לה לעשות שימוש במנות זרעו של בעלה המנוח ולצורך הולדת ילדם המשותף...


אימתי ניתן לצרף צד לתובענה בענייני משפחה?

האם ידעה המנוחה להבחין בטיבה של צוואה בעת שחתמה על כל אחת מן הצוואות?


 

 

פרשנות צוואה של אישה אשר לא התחתנה מעולם

אישה מבוגרת שלא נישאה מעולם נפטרה לאחר מחלה קשה. יצוין, כי אחיה של המנוחה מונו להיות אפוטרופוסים שלה לעניינים הנוגעים לגופה שכן המחלה פגעה במצבה הקוגניטיבי וביכולתה לקבל החלטה מודעת...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12