www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

שינוי צוואה הדדית שהינה גם צוואת יורש אחר יורש
הגבר נפטר ראשון, לפני אשתו, וימים ספורים לאחר מכן שינתה האישה את הצוואה והורישה את כל רכושה לאחד הילדים בלבד..

האם יבוטל הסכם המתנה המעביר את רכוש האם לאחד מילדיה בלבד?
תביעה ובה מחלוקת בין אחים הוגשה לפתחו של בית המשפט לעניינה משפחה, במסגרתה נדרש בית המשפט לדון האם נפלו פגמים בהסכם מתנה בין האם המנוחה לאחד מילדיה...

כיצד יקבע שכרו של מנהל עיזבון שהוחלף?
כיצד יש לשלם את שכרם של המבקשים, מנהלי עיזבונה לשעבר של מנוחה, אשר הוחלפו בעקבות מחלוקות בינם לבין היורשים והנהנים מצוואתה?

ביטול צוואה בעקבות מעורבות אסורה של אשתו של היורש היחיד
האם אחיינה של מנוחה, אשר אשתו הייתה בעלת תפקיד משמעותי בעריכת צוואתה, יזכה לירושת כל רכושה של המצווה? האם עריכת הצוואה בביתם של היורש ואשתו, תוך הבאת אחיה של האישה כעדים לצוואה, מהווה מעורבות פסולה בעריכת הצוואה...

התנגדות לצוואה בגין אי הבנת טיבה
פסלות דין הינה רק אחד המקרים בהם ניתן למנות לאדם אפוטרופוס. החוק מכיר בכך שניתן למנות אפוטרופוס לאדם שאינו יכול דרך קבע או דרך ארעי לדאוג לענייניו, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו. אי לכך אין חפיפה בין מינוי אפוטרופוס מכוח סעיף 33(4) לחוק הכשרות לבין קביעת סטאטוס של אדם כפסול דין...

ירושה בין בני זוג החיים בנפרד

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בזכויותיה בירושה של אישה אשר גרה בנפרד מבעלה במשך מספר שנים ואף הוגדרה כ"מורדת"...


ביטול צוואה לאחר בקשת התנגדות
בית המשפט נדרש לדון בבקשה לקיום צוואה של מנוח אשר הלך לבית עולמו בהיותו כבן 113 שנים...

הסכם חלוקת העיזבון לפני מתן צו ירושה
במקרה דנן, הסכם החלוקה נשוא התובענה נערך בשנת 1993, בעוד שצו הירושה ניתן רק כ-10 שנים אחריו. אי לכך, עלתה השאלה – מדוע לא ביקשו היורשים עם פנייתם לבית הדין, לשם הוצאת צו ירושה, את אישורו של הסכם החלוקה?

פירוק נכסי מקרקעין שעברו בירושה, הכיצד?
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעה בעניין חלוקת נכסי מקרקעין שעברו בירושה והתחלקו באופן שווה בין חמישה אחים...

מי יירש את פיקדון המנוח בבית האבות?
ירושת פיקדון בית אבות, האם מכוח צוואה או שמא מכוח הסכם המעבר לדיון המוגן?

האזנת סתר בהליך גישור, האמנם?
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעה שהוגשה על ידי ילדיה של מנוחה, שמונו למנהלי עיזבונה, ובה דרשו האחרונים כי בן זוגה של אימם, וידידה ועורך צוואתה, יחשפו בפניהם את כל הידוע להם על העיזבון...

האם נכד יכול לתבוע מסבו זכויות של סבתו במסגרת הלכת השיתוף?
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעה שהוגשה על ידי נכד, אשר דרש להחלת זכויותיה של אימו המנוחה, בעבור ירושתה מסבתו המנוחה...

ביטול צוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת
האם בנו של המנוח השפיע השפעה בלתי הוגנת על אביו בשנותיו האחרונות, ועל ידי כך גרם לאחרון לערוך צוואה המורישה לו את כל רכושו?

הבנת טיב צוואה - דיני משפחה

סעיף 26 לחוק הירושה תשכ"ה 1965 קובע כי צוואה אשר נעשתה על ידי קטין, או פסול דין, בשעה שהמצווה לא ידע בטיבה של הצוואה – דינה להתבטל...


החזר הלוואה מירושתו של מנוח

העדים בתצהיר החתום על ידי המנוח, המאשר את ההלוואה, העידו כולם שהמנוח היה צלול בדעתו והבין היטב את הסובב סביבו למרות חוסר יכולתו לדבר...


האם עזרה סיעודית לקשישה הינה השפעה בלתי הוגנת על צוואה?
לא אחת הובהר בפסיקה כי אין פסול בניסיון להשפיע על אדם שיכתוב צוואה לטובת המשפיע או לטובת אחר, כל אימת שההשפעה איננה מעורבת במימד של חוסר הגינות. חוסר ההגינות נבחן ע"פ המושגים המוסריים של החברה ועיקרו - ניצול תלותו, חולשתו או חוסר יכולתו של המצווה לצורך עשית צוואה לטובת הנהנה...

תביעה נגד קיבוץ לירושת דמי עזיבה של חברת קיבוץ
בית משפט השלום בפתח תקווה דחה תביעתו של בן של בת קיבוץ, לקבלת מחצית מדמי העזיבה המגיעים לה, לטענתו, עקב עזיבת אימו את הקיבוץ לפני מותה...

האם תתקבל התנגדות לצוואה למרות שחלף המועד להגישה?
השופטת סברה כי תכלית חקיקתו של חוק בית המשפט לענייני משפחה הייתה בין היתר, לאפשר לבית המשפט היושב בדין "לדחוק הצידה סדרי דין ודיני ראיות. גמישות זו הכרחית בשל טיבו של הסכסוך הנדון לפני בית המשפט...

ביטול חלוקת ירושה בעקבות הצגת צוואה לאחר שנים, האמנם?
בתביעה שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה על ידי נכדתה של מנוחה כנגד אחיותיה, דודיה ובן דודה, טענה התובעת כי למרות שחלוקת סבתה חולקה על פי צווי ירושה לפי הדין, אוחזת היא בצוואה חתומה אשר מוכיחה כי קיימת לה זכות מלאה על דירה ברשות הסבתא...

צוואה בעדים שאיננה חתומה - האם היא תאושר?
במידה ומתקיימים מרכיבי היסוד בצוואה, ואין לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  לעמוד הבא    >>