www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

צוואה מבטלת צו ירושה - האמנם?

האם צוואה יכולה להביא לביטולו של צו ירושה? להלן דוגמא למקרה ובו שאלה זו עלתה במסגרת מאבק ירושה בין ילד להורה (בנוגע לצוואת ההורה שנפטר)...


מי יירש את חלקו של נהנה מצוואה אשר נפטר לפני המצווה?

מי יירש את חלקו של נהנה מצוואה אשר נפטר לפני המצווה ולא השאיר אחריו ילדים? האם יש לחלק את החלק המדובר לפי ירושה על פי דין, או בהתאם לרוח הצוואה?


נישול מצוואה - האם ניתן לטעון להשפעה בלתי הוגנת?

האם ניתן להוכיח קשר בין נישול אח מצוואה לבין השפעה בלתי הוגנת על המצווה מצד הילדים האחרים?


תיקון בחוק הירושה באשר לזכויות ילדים מאמצים

הצעת חוק לתיקון חוק הירושה, העוסקת בזכויותיהם של ילדים מאמצים, עברה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת...


צוואה באינטרנט בדואר אלקטרוני - האם מדובר בצוואה בכתב יד?

האם הרשם לענייני ירושה יורה על קיומה של צוואה באינטרנט? האם צוואה אשר המנוח ערך באמצעות תיבת המייל האישית שלו קבילה מבחינת חוק הירושה, התשכ"ה-1965 בתור צוואה בכתב יד?


האם צוואה נוטריונית תתבטל בגין העדר אישור רפואי?

האם בית המשפט לענייני משפחה יורה על קבלת התנגדות לצוואה נוטריונית בעקבות העדר אישור רפואי?


ירושה בשיעור 1.5 מיליארד ש"ח לאלמנה לאחר פטירת בעלה

אישה אשר התחתנה עם בעלה בגיל 78 תזכה לירושת מחצית מהונו המוערך במיליארדי שקלים, וזאת למרות שהצלחתו של המנוח בעסקים הייתה עובדה מוגמרת טרם הנישואין...


חוות דעת מומחה בבית המשפט לענייני משפחה בוטלה מחמת הגשתה ללא אישור

במסגרת הליך בנוגע לצוואה, התובע צירף חוות דעת של גרפולוג מטעמו. בית המשפט לענייני משפחה קבע כי מדובר בראיה בלתי קבילה וזאת משום שלא הוגש אישור לצירופה לפי תקנות סדר הדין האזרחי...


האם נושה של יורש רשאי לבקש מינוי מנהל עיזבון?

האם נושה של יורש, המבקש להטיל עיקול על נכסיו של האחרון, רשאי להיות צד מעוניין המבקש מינוי מנהל עיזבון?


טיפול מסור איננו השפעה בלתי הוגנת

השופטת דחתה התנגדות לצוואה בגין השפעה בלתי הוגנת וקבעה כי היא לא מצאה בהתנהגותה של התובעת, שטיפלה באימה טיפול מסור, "מרכיב של אי הגינות"...


האם מוטלת על יורש ראשון בצוואת "יורש אחר יורש" חובה מוסרית?

הלכה פסוקה היא כי "יורש ראשון הוא בעלים לכל דבר ועל כן הוא רשאי לעשות בירושה שימוש כרצונו, לרבות אכילת פרותיה, כלותה והשמדתה". האם קיימת חובה מוסרית החלה על היורש הראשון?


התנגדות לצוואה בעדים וחלוקת ירושה על פי דין

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי צוואה בעדים נערכה כאשר המנוח לא היה יכול להבחין בטיבה. אי לכך, התקבלה התנגדות לצוואה ונקבע כי הרכוש יחולק בהתאם להורואת חוק הירושה...


האם ניתן לתקן צוואה נוטריונית בכתב יד? האם הצוואה המתוקנת קבילה?

התנגדות לקיום צוואה נוטריונית ותביעה לקיום צוואה זהה אשר סעיף אחד בה תוקן בכתב ידו של המנוח...


עורכת דין אשר הפקידה כספי עיזבון בחשבונה הפרטי תשיב את הכספים

בית המשפט קבע כי עורכת דין אשר ייצגה לקוחה במסגרת בקשה למתן צווי ירושה לעיזבון הוריה, תשיב ליורשת כספים שהופקדו שלא כדין בחשבונה הפרטי...


בית המשפט הפך צוואה בעדים לצוואה בכתב יד, והורה על אישורה

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור בנוגע לצוואה בעדים וקבע כי מדובר בצוואה בכתב יד אשר עמדה בדרישות חוק הירושה. אי לכך, ניתן צו לקיום הצוואה...


האם מכתב אשר נמצא בדירת המנוח ביום פטירתו היה צוואה בכתב יד?

בית המשפט לענייני משפחה דחה את תביעתה של אישה, אחותו של אדם שהלך לעולמו ונמצא בביתו לאחר כעשרה ימים מיום פטירתו, להכיר במכתב שנמצא בדירה על ידי בתה כצוואה בכתב יד...


דחיית בקשה לתיקון צו ירושה לאחר 38 שנים

בשנת 1966 ניתן צו ירושה בקשר לעיזבונה של אישה. 36 שנים לאחר מכן, הוגשה בקשה לתיקון צו הירושה אשר התבססה על מספר הסתלקויות שהגישו יורשי המנוחה לטובת בעלה ובתה...


בעל תפקיד אמון והשפעה בלתי הוגנת על מצווה

דיני הירושה קובעים כי צוואה אשר עומדת בתנאים הצורניים הדרושים לפי חוק הירושה הינה צוואה כשרה. עם זאת, ישנם מקרים בהם צוואה אשר נראית כשרה איננה כזאת וזאת משום שעמדה מאחוריה השפעה בלתי הוגנת...


בקשה לביטול צוואה נוטריונית בטענה של השפעה בלתי הוגנת

בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה לביטול צוואה נוטריונית למרות טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת מצד בני המשפחה שנושלו מהצוואה...


מחלוקת בעניין פרשנות צוואה הדדית בין ידועים בציבור

בית המשפט בחן כיצד יש לפרש צוואה הדדית אשר נערכה בין בני זוג ידועים בציבור. נקבע כי פרשנות הצוואה הייתה כה ברורה עד כי לא היה מנוס מהטלת הוצאות משפט משמעותיות על הצד אשר ביקש לסטות מפרשנות זו...


<<    הקודם   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  לעמוד הבא    >>