www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

דיני ירושה של העדה האוונגלית אפיסקופלית הערבית בישראל

בפני בקשה לסילוק על הסף של תביעה בכותרת "אכיפת הסכם" מן הטעם שבית משפט זה נעדר סמכות לדון בה ולחילופין מן הטעם שכתב התביעה אינו מגלה עילה .


קדימות של קביעת מוטבים בתוכנית ביטוח לעומת הוראת צוואה מאוחרת
תביעה זו עוסקת בשאלה המשפטית מה גובר על מה קביעת מוטבים בתוכנית ביטוח או הוראת צוואה מאוחרת לכך...

הכרעה בסכסוך בין ארבע אחיות לבין אחיהם באשר לעיזבון אמם המנוחה
הפסיקה קבעה עוד כי "מהותו של הכלל בדבר השתק פלוגתא, היא שההחלטה שיפוטית בפלוגתא שהייתה חיונית להכרעה במחלוקת על ממצאיה העובדתיים ומסקנותיה המשפטיות, ואשר ניתנה לאחר שלצדדים הייתה הזדמנות להשמיע את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם, מחייבת אותם בכל התדיינות אחרת...

בקשת התנגדות לקיום צוואה בטענה להשפעה בלתי הוגנת
חרף גילה המתקדם של המנוחה, בעת חתימתה על הצוואה (כבת 96), לא צורף כל אישור רפואי אודות מצבה באותו זמן. המנוחה לא ידעה את השפה העברית ולא ידעה קרוא וכתוב וחרף זאת, לא הוצהר שהצוואה הוקראה לה וכי תוכנה הובהר לה.

פרשנות צוואה וזכוית אלמנה מכח חזקת השיתוף וכיורשת
לתובעת מחצית הזכויות בנגריה מכוח חזקת השיתוף ומכח זכותה זו אין הנתבע יכול לטעון לכל זכות ובוודאי לא לחלק זה...

תביעה בגין טענת מעילה בכספי העזבון
שכר טרחה נמוך מאד למנהל עזבון בשל פעולותיו בניגוד להוראות חוק הנאמנות ועבירה על איסור ניגוד עניינים ...

סכסוך בין אחים על קיום צוואה
המבקש הוא בנו של המנוח (להלן: "המבקש") והמתנגדים הם ארבע בנותיו של המנוח ובנו המיוצגים על ידי עו"ד אבנת (להלן: "המתנגדים") ובנו החסוי של המנוח המיוצג על ידי עו"ד גב’ מר

דחיית תביעה על הסף מחמת התיישנות, שיהוי ומעשה בית דין
זוהי תביעה כספית אותה הגיש התובע כנגד ששת אחיותיו ואחיו, בגין עלויות בנייה ו/או שיפוצים שביצע, לטענתו, במקרקעין ששייכים היו להורי הצדדים ז"ל ...

התחשבות בשינויים אשר חלו בחיי התלויים לעניין תביעת העזבון
האם יש לנכות את תמיכתו של הבעל החדש מהפיצויים הנפסקים ליורשיו של המנוח? אימתי ינוכו דמי המחיה העתידים להשתלם לתלויי המנוח על ידי המל"ל?

החלטה בענין סעיף 77 לחוק הירושה, בקשת רשות ערעור
בכל עת לאחר מות המוריש וכל עוד לא נתמנה מנהל עזבון רשאי בית- המשפט, לפי בקשת מעונין בדבר או מיוזמת עצמו, לנקוט ...

העברת חלק בעיזבון עפ"י צו ירושה שניתן באורוגוואי
האם, במסגרת בקשה למתן הוראות בעניין אופן חלוקת עיזבון מנוחה אשר צו לקיום צוואתה ניתן בישראל, יכול בית משפט זה להורות, כי, חלקה של זוכה אשר הלכה לעולמה בעיזבון, יעבור למי שהינה יורשת של הזוכה על פי צו ירושה שניתן במדינת אורוגוואי

ביטול צוואה וביטול צו הקיום שניתן
עיקרה של השאלה היא אפוא, האם בית-המשפט ישוכנע שהצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה...

מעמדו של ילד מאומץ לפי חוק הירושה
על מנת להוכיח כי אימוץ שנעשה בחו"ל הינו "כדין", יש לצרף אישורים רשמיים מתאימים מהמדינה בה נעשה האימוץ...

צו מניעה ו/או אמצעים לשמירת עזבון

המבקשים ביקשו כי ייאסר על המשיבה לבצע כל פעולה בכספיו של המנוח וכן ביקשו כי ייאסר על המשיבה לעשות כל פעולה במקרקעין ...


ביטול צו ירושה שניתן בידי הרשם לעניני ירושה בירושלים
מדובר בבני זוג שחיו יחדיו תחת קורת גג אחת כ-57 שנה תוך שהולידו 7 ילדים.חיי הנישואין נקטעו רק עקב פטירת המנוח...

בקשה לקיום צוואה שלא אותרה לאחר פטירת המנוח

בפניי שני הליכים: ראשית, הגיש התובע 1 בקשה לקיום צוואתו של המנוח. בקשתו מתייחסת לצוואת המנוח מיום 9.1.97, ותוספת לצוואה מיום 12.12.01. התוספת הנ"ל אינה מתייחסת לצוואת 1997 אלא לצוואה שנערכה לאחריה ביום 1.9.99; ברם, צוואה זו לא אותרה אחרי פטירת המנוח, והמסמכים שהוגשו לקיום הם אלה אשר נשארו...


סמכויות רשם לענייני ירושה מול בית משפט לענייני משפחה

בימ"ש למשפחה ר"ג, ש’ טובה סיון: החלטה באשר לסמכויות רשם לענייני ירושה אל מול בית משפט לענייני משפחה...


חזקת השיתוף בתביעת יורשים

לפני תביעה בה מבוקש ליתן פסק דין הצהרתי לפיו התובעים זכאים להירשם כבעלים של מחצית מן הזכויות בדירה ולהורות לרשם המקרקעין לבצע הרישום, זאת מכח חזקת השיתוף שחלה בין אמם המנוחה לבין בעלה המנוח...


חלוקת הנטל לתשלום חובות עיזבון בין זוכים שונים

כלומר, הכלל הוא כי חובות העיזבון מתחלקים בין הזוכים כולם למעט מחלקם של זוכים במנות ספציפיות.. מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי הדין באתר.


מתן הוראות למנהל עיזבון, אימתי?
המסגרת המשפטית לסוגיה זו נמצאת בהוראות סעיף 83 לחוק הירושה תשכ"ח-1965 הקובעות כי בית המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת מעוניין בדבר, או מיוזמת עצמו, לתת למנהל עזבון הוראות בכל דבר הנוגע למילוי תפקידיו.

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  לעמוד הבא    >>