www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

האם אשפוזים בבית חולים השפיעו על הבנת טיב צוואה?

כשנה לפני עריכת הצוואה, ושנתיים לאחר מכן, אושפזה המנוחה בבית חולים בגין מצוקה נפשית. האם במועד עריכת הצוואה הייתה היא מסוגלת להבין את טיב הצוואה?


ריב בין היורשים לבין מנהל העיזבון - בקשת פיטורים

האם בית המשפט יבטל את פיטוריו של מנהל עיזבון או ישאיר אותם על כנם? האם די בכך שיחסיהם של היורשים ומנהל העיזבון עכורים בכדי להביא לפיטוריו של האחרון?


ניגוד עניינים של אפוטרופוס - העברת כספים ללא אישור

העברת כספים ללא אישור בית המשפט לענייני משפחה עלתה כדי ניגוד עניינים בפעולת האפוטרופוס...


נהנים בקופת גמל - האם קביעתם היא כצוואה?

האם קביעת נהנים מסוימים בקופת גמל מעניקה אפשרות לבחון את רצון המת בחלוקת העיזבון?


חלוקת עיזבוןן על ידי הסכם חלוקת עיזבון - האם בקשה למתן הוראות?

האם ניתן להגיש בקשה למתן הוראות, כשם שמוגשת בקשה למנהל עיזבון, כאשר חלוקת העיזבון אמורה להיעשות על ידי הסכם חלוקת עיזבון?


ביטול הסכם מתנה בגין השפעה בלתי הוגנת

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי יש לבטל הסכם מתנה אשר נערך כשלושה חודשים לאחר עריכת צוואה נוטריונית...


נזקקי צפת יזכו בירושה במסגרת צוואה של תושב אוסטרלי

חלוקת צוואה לקבוצת בלתי מוגדרת איננה עניין פשוט. מדובר בסוגיה משפטית אשר פיתרון לה במסגרת דיון בבית המשפט לענייני משפחה...


צוואה של ניצול שואה תבוטל בגין השפעה בלתי הוגנת

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי יש לבטל צוואה של ניצול שואה בגין הוכחת השפעה בלתי הוגנת על המצווה...


מנוח השאיר אחריו חמש צוואות שונות - האם השפעה בלתי הוגנת?

האם ארבע מתוך חמש הצוואות אשר הותיר אחריו המנוח נערכו תוך כדי השפעה בלתי הוגנת?


הלכת השיתוף מתנגשת עם צוואה - האם הנכסים היו שייכים רק לגבר?

הוראות צוואה אשר הותיר גבר סותרות את הלכת השיתוף? האם יש להחיל את הלכת השיתוף על בני הזוג אשר היו נשואים במשך למעלה מ-40 שנה?


הבטחה להקים בית יתומים - תביעה נגד עיזבון סמי שמעון

האם המיליארדר סמי שמעון נתן הבטחה להקים בית יתומים בנתניה בעלות משוערת של 7 מיליון דולרים?


זוג הומוסקסואלים - זכאות לקצבת שאירים בגין קשר של ידועים בציבור

עיריית תל אביב תשלם לבן זוגו הידוע בציבור של מנוח גמלת שאירים לאחר דיון בסוגיה זו בבית הדין לעבודה בעיר... 


תביעת כתובה מהעיזבון - דחייה בגין ירושת נכסים אחרים

האם אישה ראשית לתבוע את פדיון כתובתה מעזבון בעלה המנוח, חרף העובדה שירשה היא נכסים רבים הנאמדים בכ-3 מיליון שקלים? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית המשפט במסגרת תביעתה של האישה לכתובתה.


איסור דיספוזיציה בנכס אשר עבר בירושה במסגרת צוואת יורש אחר יורש

איסור דיספוזיציה בנכס אשר עבר ליורש ראשון במסגרת צוואת יורש אחר יורש? גורלה של דירה בה גרו בני הזוג במשך למעלה מ-45 שנים...


ביטול סעיף בצוואה בגין הוראה סתומה של המצווה

סעיף 33 לחוק הירושה קובע כי אין הוראת צוואה אשר לא ניתן לראות מתוכה למי ציווה המצווה את מה שציווה – דינה להתבטל...


מזונות מהעזבון עבור בגיר חסוי הסובל מפיגור שכלי ואינו מסוגל לדאוג לעצמו

סעיף 57 לחוק הירושה קובע כי ילד נכה, חולה נפש או מפגר, זכאי למזונות מן העיזבון גם חרף לאחר גיל 18...


ביטול צוואה בעל פה מחמת פגמים בצוואה

ההסבר ההגיוני להתנהלות המבקשת הוא פשוט בתכלית. המבקשת הבינה לאחר שקיבלה יעוץ משפטי מעורך דין, כי המנוחה לא ערכה שום צוואה, גם לא צוואה בעל פה ולפיכך היא החלה לנקוט במסלול של הכנת תצהירי הסתלקות לצורך הגשת בקשה לירושה על פי דין. זאת, בתקווה כי היורשים על פי דין יסתלקו לטובת אמה וכך תזכה המבקשת בכל העיזבון. עם זאת, היורשים על פי דין סירבו לחתום על התצהירים והמבקשת פנתה לעשות ברכוש כבשלה...


בית המשפט המחוזי מקבל ערעור וקובע כי לא הייתה השפעה בלתי הוגנת

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של עורך דין אשר היה נאמן על פי צוואתה של מנוחה. בית המשפט קבע כי לא הייתה השפעה בלתי הוגנת על המנוחה...


אישה מבקשת צו ירושה למרות שבינה לבין המנוח היו הליכי גירושין מתקדמים

פסיקה תקדימית של בית המשפט המחוזי קבעה כי ניתן לנשל מירושת מנוח את חלקה של אשתו הנשואה, זאת משום שבני הזוג היו בתקופה המדוברת בעיצומו של הליך גירושין...


חלוקת ירושה על פי דין לאחר צוואה הדדית, מדוע?
האם הורשה של יורש אחר יורש, תוך הצבת תנאי בצוואה הדדית, יביא לחלוקת הירושה על פי דין?

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  לעמוד הבא    >>