www.what2do.co.il

צו קיום צוואה

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 20/05/2024
צו קיום צוואה

כיצד להגיש בקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה?

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה.

יש לשלם את האגרה לבקשה בבנק הדואר לפני הגשתה בלשכת הרשם (ראה תעריפי אגרות). את התשלום יש לבצע עם שוברי תשלום אותם ניתן לקבל גם בלשכות הרשמים לענייני ירושה.

הבקשות תוגשנה ללשכת הרשם, שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש (במקרה של תושב זר – בהתאם למקום הימצאות נכסיו) .

כל בקשה לצו ירושה או קיום צוואה מתפרסמת בעיתון יומי (ידיעות אחרונות). המעוניין להתנגד לה, יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

העתק הבקשה שמוגשת ברשם עובר לתגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה באפוטרופוס הכללי. לאחר קבלת תגובה לבקשה, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות יינתן צו ירושה/קיום צוואה או לחילופין, יועבר התיק להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.

משך הזמן בין הגשת הבקשה ללשכות הרשמים לענייני ירושה ועד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, במקרים שאינם מעוררים קשיים, הינו: בבאר-שבע כ-30 ימים, בירושלים ובתל-אביב כחודשיים, בחיפה כ-50 ימים.

בבקשות לצו ירושה/קיום צוואה, שהועברו לביהמ"ש לענייני משפחה עפ"י סעיף 67א לחוק הירושה – יינתן הצו ע"י ביהמ"ש ולא על ידי הרשמים לענייני ירושה.

טופס בקשת צו קיום צוואה:

 

 

בפני הרשם לעניני ירושה ב ................................... [ ] (סמן X במשבצת המתאימה)
 
 
תיק ............./ .............
 
 
בענין צוואת המנוח .........................
 
 
 

בקשת צו קיום צוואה

 
 
1. המבקש
 
(1) שם המבקש.................................                (2) מס' תעודת זהות .........................
 
(3) מענו ...........................................................................................................
 
(4) ענינו במתן הצו..............................................................................................
 
[(5) מיוצג על ידי עורך דין .............................................................................]
 
(6) המען להמצאת כתבי בי-דין ...........................................................................
 
 
2. המוריש
 
(7) שם המוריש ......................... מס' תעודת זהותו ..............................................
 
מקום מושבו היה ב .......................................................................................
 
נפטר ביום ......................... ב ..................................................
 
כשהוא [ ] רווק [ ] נשוי [ ] אלמן [ ] גרוש [ ] (סמן X במשבצת המתאימה)
 
(8) להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן: ...............................
 
....................................................................................................................
 
3. הצוואה
 
המוריש השאיר צוואה ......................... (ציין את סוג הצוואה לפי סעיף 18 לחוק)
 
מיום ......................... ולפי מיטב ידיעתי לא ביטלה ואף לא השאיר צוואה
 
אחרת/השאיר צוואה* אחרת מיום ....................................................................
 
הצוואה מיום ......................... במקורה מצורפת בזה*/הופקדה בבית המשפט/
 
אצך הרשם לעניני ירושה *ב ........................./נמסרה לבית המשפט/לרשם לעניני ירושה* ב.........................
(במקרה שאין הצוואה מוגשת במקורה, הסיבה לכך .............................................)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. כשרותם המשפטית של הזוכים לפי הצוואה
 
בין הזוכים לפי הצוואה נכלל/לא נכלל* [ ] קטין [ ] חסוי [ ] נעדר [ ] תאגיד
 
(סמן X במשבצת המתאימה)
 
(אם התשובה חיובית - ציין את שמו, מספר תעודת זהותו ומענו של הזוכה, ואם הוא תאגיד - את סוג ומענו הרשום)
 
 
5. שינויים ברשימת הזוכים לפני פטירת המוריש
 
מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לפני פטירת המוריש:
 
שם הזוכה ................... מס' תעודת זהותו..................... קרבתו למנוח......................
 
נפטר ביום......................... והניח אחריו ילדים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:
 
1. _____________________________________________________________________
 
2. _____________________________________________________________________
 
6. שינויים לאחר פטירת המוריש:
 
(9) זוכים אלה הסתלקו מחלקם/ממנתם# על פי הצוואה כמפורט במסמכים המצורפים בזה:
 
שם הזוכה....................................................................................................
 
פרטי החלק או המנה שמהם הסתלק.................................................................
 
אם הסתלק לטובת אדם מסויים (שהוא בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו) - פרטי
 
האדם שלטובתו הסתלק: שמו....................... מס' תעודת זהותו......................... קרבתו למנוח..........................
 
(10) מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לאחר מות המוריש:
 
שם הזוכה.............. מס' תעודת זהותו................ קרבתו למנוח.........................
 
נפטר ביום......................... כמוכח ב......................... והניח אחריו את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:
 
..................................................................................................................
 
(11) הזוכים על פי הצוואה -
 
לאור האמור בצוואה ובפסקאות 5 ו- 6 לעיל, הזוכים על פי הצוואה הם:
 
שם                    מס' תעודת      מקום מושבו        קרבתו          כשרותו            חלקו או מנתו לפי
הזוכה                זהות                ומענו                    למוריש         המשפטית         הצוואה
 
1. _____________________________________________________________________
 
2. _____________________________________________________________________
 
3. _____________________________________________________________________
 
4. _____________________________________________________________________
 
5. _____________________________________________________________________
 
 
 
(12) בתהאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה, התשנ"ח - 1988, נשלחו לזוכים על פי הצוואה הודעות בדואר רשום על זכאותם, בתאריכים ............... לזוכים ............... לא נשלחו הודעות כאמור, מפאת .........................
 
 
(13) מנהל העזבון על פי הצוואה הוא ................ מס' תעודת זהותו ......................... מענו .........................
 
 
 
(14) לרשום לענייני ירושה/לבית דין דתי זה הסמכות לדון בבקשה זה הואיל**................ לפיכך הנני פונה בזה בבקשה למתן צו לקיום צוואתו של המנוח מיום..........................
 
 
 

תצהיר

 
 
 
אני הח"מ ............................................... מס' תעודת זהות ........................................
 
לאחר זהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה הזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.
 
 
 
.........................                                                                       ..........................................
 
תאריך                                                                                      חתימת המבקש/ת-המצהיר/ה
 
 
 
אני מאשר בזה כי ביום ......................... הופיע/ה בפני ..................................................
 
במשרדי ב .............................................................................................................
 
מר/גב' .........................- שזיהה(תה) עצמו(מה) על ידי תעודת זהות מס' ................../
 
המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
 
 
 
................................
 
חתימת מקבל התצהיר
 
 
 
** פרט את העובדות הנתונות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א) לתקנות הירושה, התשנ"ח- 1988
 
*** מקבל התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.
 
 
 
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.