www.what2do.co.il

צו ירושה

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 20/05/2024
צו ירושה
צו ירושה הינו הצהרה אשר מעידה על זהות היורשים, זכויותיהם וחלקם בעיזבון. במקרים בהם המנוח הלך לבית עולמו כאשר הוא אינו מתיר צוואה אחריו, ניתן לבקש המצאת צו ירושה. למעשה, צו ירושה מכריז על מותו של המנוח ושמות היורשים לפי חלקיהם בעיזבונו.
 
מדובר בצו הצהרתי בלבד אשר איננו מחלק את הירושה אלא קובע מי הם היורשים על פי דין ואלו רשאים לבקש צו ירושה (במסגרת בקשה זו הם אינם נדרשים לפרט את פרטי העיזבון). צו הירושה אמור להישלח בדואר, על פי תקנות הירושה, לכל היורשים על פי דין.
 
שימו לב, צו ירושה נהנה ממעמד הזהה לפסק דין ועל כן לא חלה עליו התיישנות והוא טוב כל אימת שלא הוגשו בקשה לביטולו או שינויו. בקשה להמצאת צו ירושה יכולה להיות מוגשת במקום השיפוט בו התגורר המנוח עובר לפטירתו.
 
כמו כן, בקשה זו צריכה להיות חתומה על ידי עורך דין, ראש רשות מקומית, דיין או שופט. בקשה לצו ירושה תהיה בארבעה עותקים כאשר עותק אחד מוגש בצירוף עם מסמכים מקוריים. המגיש בקשה לצו ירושה צריך לשלם את האגרות המתאימות.
 
לאחר הגשת הבקשה, אמור הרשם לענייני ירושה לפרסם את דבר המצאת הצו בעיתון מקומי. יורשים או אנשים נוספים הטוענים כי בידיהם צוואה של המנוח יכולים להגיש התנגדות לצו הירושה בתוך שבועיים מפרסום דבר הצו בעיתון.

במידה ולא הוגשה התנגדות בזמן המועד האמור לכך, מצד האפוטרופוס הכללי או אדם אחר, יקבל צו הירושה תוקף. התנגדות לצו ירושה תונח בדרך כלל לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה.

 
להלן דוגמא:
 
 
בפני הרשם לעניני ירושה ב .................... [ ] (סמן X במשבצת המתאימה)
 
בפני בית הדין .............. ב .................... [ ] (סמן X במשבצת המתאימה)
 
 
תיק ............/..............
 
בענין עזבון המנוח ....................................
 
 

בקשת צו ירושה

 

חלק א’: המבקש, המוריש ומעמד היורשים

 
1. המבקש
 
(1) שם המבקש ..........................................     (2) מס’ תעודת זהות ........................
 
(3) מענו .............................................................................................................
 
(4) ענינו במתן הצו ..............................................................................................
 
(5) מיוצג על ידי עורך דין .....................................................................................
 
(6) המען להמצאת כתבי בי-דין ..............................................................................
 
 
 
2. המוריש
 
(7) שם המוריש .............................      (8) מס’ תעודת זהותו ...........................
 
(9) מקום מושבו היה ב .........................................................................................
 
(10) נפטר ביום ......................................... ב ........................................................
 
כשהוא   [ ] רווק   [ ] נשוי   [ ] אלמן   [ ] גרוש    (סמן X במשבצת המתאימה)
 
(11) להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן: ...............................
 
....................................................................................................................
 
 
 
3. המוריש השאיר/לא השאיר צוואה*
 

 
 
4. כשרותם המשפטית של היורשים ושל הזוכים על פי הצוואה (אם ישנה)
 
    בין היורשים ו/או הזוכים על פי הצוואה [ ] נכלל [ ] לא נכלל 
 
    [ ] קטין   [ ] חסוי    [ ] נעדר  (סמן X בכל משבצת מתאימה)
 
 
 
 

חלק ב’: בן הזוג והקרובים של המוריש

 
1. בן זוגו של המוריש
 
(12) [ ] למוריש היה במותו בן זוג .........................................................................
 
       (א) [ ] בן הזוג חי ושמו הוא ..........................................................................
 
            מס’ תעודת זהותו ...................... מענו ................................................
 
       (ב) [ ] בן הזוג נפטר אחרי המוריש ביום ................ כמוכח ב ............................
 
                ויורשיו של בן הזוג הם:
 
 
השם
מס’ תעודת זהות
המען
הקרבה לבן הזוג
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
(13) זכויותיו המיוחדות של בן הזוג בעזבון (כשהמנוח לא השאיר צוואה לגבי המכונית והדירה):
 
      (א) מכונית
 
           [ ] למוריש לא היתה מכונית במותו.
 
           [ ] למוריש היתה במותו מכונית נוסעים שהיתה שייכת למשק הבית המשותף לו ולבן זוגו, ובן הזוג   
               זכאי לקבלה על פי סעיף 11 (א) לחוק הירושה, התשכ"ה - 1965. ואלה פרטי המכונית:   
              
              ..............................................................................................................................
 
                  (ציין את פרטי המכונית והבעלות עליה כפי שהם רשומים ברשיון הרכב, וכן כל פרט אחר הנוגע לענין,
                   כגון אם היו מספר מכוניות נוסעים במשק הבית המשותף).

 
 
    (ב) דירה
 
           (סעיף זה יש למלא רק כשבן הזוג היה נשוי למוריש למעלה משלוש שנים והמוריש לא הניח ילדים או צאצאיהם או  
             הורים, אך הניח - בנוסף לבן הזוג - אחים או צאצאיהם או הורי הורים):
 
        [ ] העזבון כולל דירה / חלק מדירה ............................. (ציין איזה חלק).
 
            שפרטיהם: גוש ............. חלקה ................ כתובת ........................................
 
            ובן הזוג גר בה / לא גר בה* עם המוריש ערב מותו של המוריש.
 
            בן הזוג היה נשוי למוריש החל ביום .............................
 
 
       [ ] העזבון אינו כולל דירה או חלק ממנה.
 
 
(14) [ ] למוריש לא היה במותו בן זוג.
 
       [ ] בן הזוג נפטר לפני המוריש ביום ................... כמוכח ב .............................
 
 
 
2. קרוביו הסמוכים של המוריש
 
קרוביו הסמוכים של המוריש הם אלה ואין אחרים זולתם:
 
........................................................................................................................
 
(15) ילדי המוריש וצאצאיהם -
 
אלה הם כל הילדים שנולדו למוריש אי פעם:
 
 
השם
מס’ תעודת זהות
המען
שם הורהו השני
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 

 
 
(16) הורי המוריש וצאצאיהם -
 
(סעיף זה יש למלא רק במקרה שהמוריש לא הניח ילדים או צאצאיהם):
 
    (א) אבי המוריש -
 
         בעת מותו של המוריש היה אביו בין החיים;
 
         שם האב ................................ מס’ ת"ז ................................
 
         מענו ...................................................................................................
 
         [ ] אבי המוריש נפטר לפניו, ביום ................. כמוכח ב ...........................
 
             והניח /לא הניח* צאצאים.
 
(ב) צאצאי אבי המוריש -
 
(יש למלא סעיף קטן זה רק במקרה שאבי המוריש נפטר לפניו).
 
אלה הם כל הילדים שנולדו אי פעם לאבי המוריש:
 
 
השם
מס’ תעודת זהות
המען
שם אמו
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
(ג) אמו של המוריש -
 
    [ ] בעת מותו של המוריש היתה אמו בין החיים;
 
        שם האם ..................................................
 
        מס’ ת"ז ...................................................
 
        מענה ......................................................................................................
 
   [ ] אם המוריש נפטרה לפניו, ביום ......................... כמוכח ב ......................
       והניחה / לא הניחה*  צאצאים.
 

 
 
(ד) צאצאי אמו של המוריש -
 
(יש למלא סעיף קטן זה רק במקרה שאם המוריש נפטרה לפניו).
 
אלה הם כל הילדים שנולדו אי-פעם לאם המוריש:
 
 
השם
מס’ תעודת זהות
המען
שם אביו
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
(17) הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם -
 
        (סעיף זה יש למלא רק במקרה שהמוריש לא הניח ילדים או צאצאיהם או הורים או צאצאיהם):
 
       (א) הורי אבי המוריש -
 
           (1) אבי אביו של המוריש;
 
                [ ] בעת מותו של המוריש היה אבי אביו בין החיים;
 
                    שם אבי האב .........................
 
                    מס’ ת"ז ................................
 
                    מענו .......................................................................................
 
               [ ] אבי אביו של המוריש נפטר לפניו, ביום ............ כמוכח ב ...............
 
 
        (2) צאצאי אבי אביו של המוריש -
 
                (יש למלא פסקה זו רק במקרה שאבי אביו של המוריש נפטר לפניו)
 
            אלה הם כל הילדים שנולדו אי פעם לאבי אביו של המוריש:
 
 
השם
מס’ תעודת זהות
המען
שם אמו
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 

 
 
(3) אם אביו של המוריש (יש למלא לפי פסקה (17)(א)(1)לעיל).
 
     [ ] בעת מותו של המוריש הייתה אם אביו בין החיים;
 
          שם אם האב .........................
 
          מס’ ת"ז ................................
 
          מענה .......................................................................................
 
     [ ]  אם אביו של המוריש נפטר לפניו, ביום ............ כמוכח ב ...............
 
 
(4) צאצאי אם אביו של המוריש (יש למלא לפי פסקה (17)(א)(2) לעיל).
 
     (יש למלא פסקה זו רק במקרה שאם אביו של המוריש נפטרה לפניו)
 
    אלה הם כל הילדים שנולדו אי פעם לאם אביו של המוריש:
 
 
השם
מס’ תעודת זהות
המען
שם אביו
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
(ב) הורי אמו של המוריש (יש למלא לפי סעיף (17)(א) לעיל, על ארבע פסקאותיו).
 
           (1) אבי אמו של המוריש;
 
                [ ] בעת מותו של המוריש היה אבי אמו בין החיים;
 
                    שם אבי האם .........................
 
                    מס’ ת"ז ................................
 
                    מענו .......................................................................................
 
               [ ] אבי אמו של המוריש נפטר לפניו, ביום ............ כמוכח ב ...............
 
 
        

 
 
       (2) צאצאי אבי אמו של המוריש -
 
                (יש למלא פסקה זו רק במקרה שאבי אמו של המוריש נפטר לפניו)
 
            אלה הם כל הילדים שנולדו אי פעם לאבי אמו של המוריש:
 
 
השם
מס’ תעודת זהות
המען
שם אמו
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
      (3) אם אמו של המוריש;
 
            [ ] בעת מותו של המוריש הייתה אם אמו בין החיים;
 
                    שם אם האם .........................
 
                    מס’ ת"ז ................................
 
                    מענה .......................................................................................
 
               [ ] אם אמו של המוריש נפטרה לפניו, ביום ............ כמוכח ב ...............
 
 
(4) צאצאי אם אמו של המוריש ;
 
     (יש למלא פסקה זו רק במקרה שאם אמו של המוריש נפטרה לפניו)
 
    אלה הם כל הילדים שנולדו אי פעם לאם אמו של המוריש:
 
 
השם
מס’ תעודת זהות
המען
שם אביו
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

חלק ג’: שינויים לאחר פטירת המוריש

 
 
(18) יורשים אלה הסתלקו מחלקם בעזבון כמפורט במסמכים המצורפים בזה:
 
שם היורש ................... פרטי החלק שממנו הסתלק .........................
 
אם הסתלק לטובת אדם מסויים (שהוא בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו) -
 
פרטי האדם שלטובתו הסתלק:
 
שמו ...........................................
 
מס’ תעודת זהותו .........................
 
קרבתו למוריש .............................
 
 
 
(19) מבין יורשי המוריש נפטרו לאחר מותו:
 
שם היורש ...................................
 
מס’ תעודת זהותו .........................
 
הקרבה למוריש ............................
 
נפטר ביום ......................... כמוכח ב ..................................................
 
והניח אחריו את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:
 
..................................................................................................................
 
..................................................................................................................
 
 
 
 

 

חלק ד’: היורשים וחלקיהם בעזבון

 
 
 
לאור האמור בחלקים ב’ ו- ג’ לעיל, יורשיו של המנוח על פי דין וחלקיהם בעזבון הם כדלקמן:
 
מס’
השם
מס’ ת"ז
מקום מושבו ומענו
הקרבה למנוח
כשרותו המשפטית
חלקו בעזבון
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
היורשים המנויים לעיל הם היורשים היחידים של המוריש ואין זולתם.

 

חלק ה’: הצהרת המבקש

 
 
(20) לבקשה זו מצורפים מסמכים אלה:
 
(1) ..........................................................................................
 
(2) ...........................................................................................
 
(3) ...........................................................................................
 
 
 
(21) לרשם לעניני ירושה/לבית דין זה והסמכות לדון בבקשה הואיל**
 
..................................................................................................................
 
לפיכך, אני פונה בבקשה למתן צו ירושה של המנוח ומצהיר:
 
 
 

תצהיר

 
 
אני הח"מ .................................. מס’ ת"ז ..................................
 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.
 
 
..................................                                                   ...............................................
 
תאריך                                                                              חתימת  המבקש/ת  המצהיר/ה
 
 
 
 
אני מאשר בזה כי ביום ................. הופיע(ה) בפני ........................................................
 
במשרדי ב ................................................................................................................
 
מר/גב’ .................................. שזיהה(תה) עצמו(מה) על ידי תעודת זהות מס’................./
 
המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונותהצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
 
..................................
 
חתימת מקבל התצהיר***
 
 
לתשומת לב ממלא הטופס:
 
1)      עליך למלא את כל הפרטים שבטופס, ולמחוק בקו ברור כל פרט בו שאינו ישים או שאינו נדרש במקרה הנדון.
 
2)      עליך לצרף לבקשה תעודת פטירה או הצהרת מוות ביחס לכל אדם שדבר מותו צויין בה, אלא אם כן בכוונתך לבקש להוכיח את עובדת המוות באופן אחר; במקרה כזה יהא עליך לצרף לבקשה זו בקשה להתיר הוכחה כזאת שבה יפורטו נסיבות וזמן המוות והטעמים לאי המצאת תעודת פטירה או הצהרת מוות.
 
3)      במקרה של ילד שנפטר לפני המוריש, יש לציין עובדה זאת ליד שמו, ולהוסיף את תאריך הפטירה ואת התעודות המצורפות להוכחתה; כן יש לציין במקרה זה את שמותיהם ומעניהם של כל הצאצאים שנולדו לילד אי פעם.
 
4)      ראה הערה 3 לעיל, בהתאמה לילד של אבי המוריש שנפטר לפני אביו.
 
5)      ראה הערה 3 לעיל, בהתאמה לילד של אם המוריש שנפטר לפני אמו.
 
6)      ראה הערה 3 לעיל, בהתאמה לילד של אבי אביו של המוריש שנפטר לפני אביו של אותו ילד.
 
7)      במקרה שזהותו של יורש אינה ידועה, יש לציינו על ידי פירוט קרבתו למוריש.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.