www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משמורת

ביטול מינוי אפוטרופוס לאחר הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי

האם בית המשפט המחוזי יקבל את ערעורה של חסויה בדבר מינוי אפוטרופוס לרכושה? האם מינוי האפוטרופוס במקרה זה היה הליכה בדרך הנכונה?


חיוב קטין לקיים הסדרי ראיה עם אביו למרות התנגדותו

בית המשפט לענייני משפחה בקריות קבע כי קטין חייב לקיים הסדרי ראיה עם אביו למרות שהנער מתנגד לכך. מדובר במקרה של הפרת הסדרי ראיה כאשר האם מסיתה את הקטין נגד אביו...


בקשה לביטול עסקה אשר ערך פסול דין

האם ניתן להגיש ביטול לעסקה אשר נחתמה על ידי אדם פסול דין, 11 שנים לפני שהוכרז כחסוי על ידי בית המשפט? מהי המשמעות לאופן עריכת העסקה כאשר מדובר באדם הסובל מפיגור שכלי ומוגדר בעל מנת משכל של 34?


בקשה דחופה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ - שימוש לרעה בהליכי משפט

האם בית המשפט יקבל את בקשתה של האישה לביטול דחוף של צו עיכוב היציאה מהארץ, וזאת משום שהגבר עשה שימוש לרעה בהליכי משפט?


מינוי אשה כאפוטרופוס לבעלה החסוי ודחיית מינויה של אימו

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לבחון מיהו הסמכות אשר יש למנות כתור אפוטרופוס לחסוי אשר נפגע באורח קשה בתאונת דרכים. האם יש למנות את אימו של החסוי, או שמא אשתו היא המתאימה לכך?


תביעת משמורת בין חרדים - האם סמכות לבית המשפט לענייני משפחה?

האם בית המשפט לענייני משפחה יקנה את הסמכות לדון בענייני משמורת של ילדים חרדים כאשר בני הזוג קבעו בהסכם גירושין כי הסמכות תהיה לבורר או לבית הדין הרבני?


בית המשפט מינה אפוטרופוס חיצוני לקשישה בגין סכסוך בין הילדים

סעיף 33(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי רשימה של חלופות אשר בגינן ממנה בית המשפט אפוטרופוס לחסוי. האם בית המשפט ימנה אפוטרופוס חיצוני לחסויה, למרות רצונם של ילדיהם לשמש בתפקיד זה?


האם קטין יוכרז בר אימוץ ללא שמיעת האב?

האם ניתן להכריז על קטין כבר אימוץ מבלי לשמוע את האב? מה יש לעשות כאשר האם מסרבת למסור פרטים על האב אך היא יודעת מיהו והיכן הוא נמצא?


אב מתנגד לערוך ברית מילה לבנו מבחינה מצפונית

האם בית המשפט לענייני משפחה הינו בר סמכות להורות על עריכת ברית מילה לקטין למרות התנגדות אביו?


קנס לאם אשר הסיתה את הבנות נגד האב וגרמה להפרת הסדרי ראיה

התופעה של הפרת הסדרי ראיה הינה תופעה נפוצה בישראל אשר פסיקותיהם של בתי המשפט מנסות להתמודד עימה פעמים רבות...


שינוי משמורת לידי אב לאחר פטירת אם משמורנית

התובע ואימן של הקטינות נישאו בשנת 1990 ומנישואים אלו נולדו הקטינות. יחסיהם של ההורים עלו במהלך השנים על שירטון והשניים פנו להליכי גירושין...


מינוי אפוטרופוס לקשיש וסכסוך בין אחים בדבר זהות המינוי

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לבחון סוגיה העוסקת בדבר מינוי אפוטרופוס לקשיש כאשר שני בניו של החסוי חלוקים בדבר זהות האפוטרופוס...


הסכמה בדבר חינוך הילדים בהסכם גירושין - האם מחייבת את הקטינים?

האם סוגיית משמורת העוסקת בחינוך ילדים, אשר לגביה הגיעו ההורים להסכמה במסגרת הסכם גירושין, מחייבת את הילדים?


חרף הקשר ההדוק של האב עם הילדים - האם תעבור לצפון

בית המשפט לענייני משפחה ביטל צו מניעה זמני אשר הוטל על מעברה של אם משמורנית לצפון הארץ עם ילדיה. השופט קבע כי יש להתיר את המעבר וזאת בשל נסיבות המקרה הנדון...


קבלת בקשת הגירה בשל מסוגלות הורית וחרף הפרת פסק דין

חרף העובדה שהאם חטפה את הקטין ולא מילאה פסק דין מכוח אמנת האג, בית המשפט לענייני משפחה אישר את בקשת ההגירה אשר הגישה...


מעילה בכספי חסויים על ידי אפוטרופוס - הרשעה בפלילים

בית המשפט הרשיעה עורכת דין אשר שימשה בתור אפוטרופוסית לחסויים מטעם בית המשפט במעילה בכספי החסויים...


ביטול סמכות בית הדין הרבני בסוגיית הסדרי ראיה - לא דן ופסק בהליך

בית המשפט העליון ביטל את סמכותו של בית הדין הרבני בסוגיית הסדרי ראיה של הקטינים. השופטים קבעו כי בית הדין הרבני לא קנה סמכות שכן הוא לא דן ופסק בסוגיה. לעומת זאת, במסגרת בקשת הגירה אשר הוגשה לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, נידונה טובתם של הקטינים לעומקה...


בית המשפט לא אישר ביצוע בדיקת רקמות לקטין בן 15 וחצי

האם יש לבצע בדיקת סיווג רקמות לקטין בן 15 וחצי או שמא ביצוע הבדיקה עלול לפגוע בעיקרון טובת הילד?


האם סובלת מסכיזופרניה, האם יקבע אימוץ פתוח?

האם יש לקבוע אימוץ פתוח במקום בו האם סובלת מסכיזופרניה ואינה בעלת מסוגלות הורית לגדל את הקטינה?


התנגדות של האבא להסדרי ראיה עם הסבים, האם ינותק הקשר עם הנכדים?

בעניין זה, נדרש בית המשפט לענייני משפחה לבחון סוגיה טראגית העוסקת בהסדרי ראיה לסב חרף התנגדות אבי הקטינים...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>