www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משמורת

טובת הילד אל מול הדין השרעי

האם הדין השרעי יגבר על עיקרון טובת הילד וכיצד בית המשפט לענייני משפחה בוחן סוגיה זו כאשר העניין מונח לפתחו?


דיון בעניין ועדת שניט בועדה לזכויות הילד

יו"ר הועדה לזכויות הילד, ח"כ זבולון אורלב (הבית היהודי), אמר בדיון בוועדה היום כי ועדת שניט, אשר הוקמה לפני שנים בכדי לבחון את היקף האחריות ההורית בהליכי גירושין, הינה "סאגה בלתי נגמרת"...


מקום מגוריהם של הילדים הוא ישראל - למרות שלוש שנים בספרד

למרות שחיו שלוש שנים בספרד, בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן קבע כי מקום מגוריהם הטבעי של הקטינים הוא בישראל...


הגירה לארץ אחרת לאחר גירושין

האם בית המשפט לענייני משפחה ייאשר את הגירתם של שני ילדים קטינים, אשר נולדו בישראל, לארצות הברית עם אימם האמריקאית?


הורים לא גרים באותה העיר - האם תתאפשר משמורת משותפת?

האם בית המשפט לענייני משפחה יקבל את בקשתו של אב לקבל משמורת משותפת על בנו, וזאת למרות שהוא והאם אינם גרים באותה העיר?


בדיקת אבהות כאשר בני הזוג לא נשואים

האם בית המשפט לענייני משפחה יורה על עריכת בדיקת אבהות כאשר הגבר והאישה לא נשואים ולא היו נשואים?


גבר מסרב לעבור בדיקת אבהות ומאיים בניתוק קשר עם הילד

בית המשפט המחוזי קבע כי גבר יבצע בדיקת אבהות וזאת למרות טענתו של האחרון כי במידה ויתברר שהוא אינו אביו של הילד, הוא יינתק עימו את הקשר...


מעבר אב לעיר אחרת - האם תבוטל משמורת משותפת?

האם בית המשפט יקבל את תביעתו של אב לבטל משמורת משותפת לגבי בנו הקטין, אשר הוסדרה במסגרת הסכם גירושין בין גרושתו לבינו, ויורה על האב כהורה משמורן עם הסדרי ראיה לטובת האם?


התנגדות אב ביולוגי לקשר בין ילד לבין אימו הביולוגית

האם בית המשפט יורה על חידוש הקשר בין אימו של קטין לבין בנה, וזאת למרות שהילד גדל במשפחתו של האב תוך שהוא סבור כי אשתו של האב היא אימו הביולוגית?


האם התיקון לחוק מידע גנטי חל על מקרה של התעברות לפי כניסת התיקון לתוקף?

תיקון מס' 3 לחוק מידע גנטי נכנס לתוקפו שנה וחודשיים לאחר לידתו של הקטין. האם התיקון חל עליו והאם אביו הפורמאלי רשאי לבקש בדיקת אבהות?


הגירת ילדים לארצות הברית לאחר גירושין - למרות התנגדות האב

בני זוג התחתנו בשנת 2002 ונולדה להם בת משותפת. בטרם מלאה לילדה שנה, התגרשו הוריה ונפתחו ביניהם הליכי גירושין. האם בית המשפט יאשר את הגירתה של האישה, אשר מחזיקה בילדה, לארצות הברית עם בעלה החדש?


בדיקת רקמות כאשר אין חשש לממזרות - ילד לאם נוצרייה מחוץ לנישואין

האם ניתן לחייב גבר בביצוע בדיקת רקמות במקום בו מדובר באם נוצרייה וילד אשר נולד מחוץ לנישואין? כיצד מתייחס לכך בית המשפט?


האם תוכר אפוטרופסות לסבא וסבתא לאחר פטירת אם

האם בית המשפט לענייני משפחה יכיר בזכותם של סבים לאפוטרופסות כאשר אמה של נכדתם נפטרה ואביה עודנו בחיים ומטפל בה כראות עיניו?


למרות חזקת הגיל הרך - קטין לא יעבור מקום מגורים עם אם משמורנית

האם בית המשפט לא ייאשר את מעברו של קטין ממקום מגוריו למרות חזקת הגיל הרך?


אישור יציאה מהארץ לקטינים לשם טיפול רפואי של אמן בחו"ל

האם אישה תקבל אישור יציאה מהארץ, לה ולבנותיה, במקביל להליכי גירושין וזאת לשם קבלת טיפול רפואי במחלת קרוהן בצרפת?


צו מניעה בעקבות יצירת קשר בין אם ביולוגית לבן מאומץ

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה ויוצא צו מניעה לקשר שבין אם ביולוגית לבנה המאומץ?


צו הגנה לקטינה כנגד אביה

האם בית המשפט לענייני משפחה יורה על מתן צו הגנה לקטינה הסובלת מאביה (בגין הסתה כנגד האם)?


אפוטרופוס אינו יכול להכריח חסוי לקבל טיפול רפואי

האם בית המשפט לענייני משפחה יאשר מתן טיפול רפואי לחסוי, לפי החלטת אפוטרופוס, למרות התנגדותו של החסוי? האם יש השפעה לכך שמדובר בטיפול רפואי בעל השלכות בריאותיות משמעותיות לגבי החסוי?


קביעת הסדרי ראיה מדויקים בגין העדר תקשורת בין ההורים

הליכי גירושין עלולים להיות במקרים מסוימים קשים ומתישים. הדברים נאמרים ביתר שאת כאשר הגירושין כוללים גם החלטות משותפות לגבי הילדים בענייני משמורת והסדרי ראיה...


אב השלים עם החטיפה, הקטינה לא תוחזר לארצות הברית

בית המשפט העליון דחה את בקשתו של אב להורות על החזרת בתו לארצות הברית, וזאת משום שהוכח כי האחרון השלים עם החטיפה...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>