www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משמורת

אלימות בהסדרי ראיה ובקשה לצו הרחקה במעמד צד אחד - האם תלונת סרק?

האם בקשה למתן צו הרחקה בגין אלימות במשפחה בהסדרי ראיה הייתה בקשת סרק? האם בית המשפט יתיר את הצו על כנו למרות שהוא ניתן במעמד צד אחד?


בדיקת רקמות ויחסים פתוחים

האם יחסים פתוחים יהוו עילה לקבלת בקשה לקביעת אבהות על ידי בדיקת רקמות?


מעבר עם הילדים ופגיעה בהסדרי ראיה רחבים, כיצד קבע בית המשפט?

האם פגיעה בהסדרי ראיה רחבים תבוטל במסגרת דחיית בקשה למעבר מקום מגורים? האם בית המשפט יאשר את המעבר? האם המעבר יותנה בהחלפת המשמורת?


השבת קטינים חטופים לרוסיה למרות "עלייה לישראל"

בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן קבע כי קטינים אשר "עלו" לישראל עם אביהם יחזרו לרוסיה וזאת משום שהם נחטפו בניגוד לפסק דין משמורת בהליך גירושין בבית המשפט הרוסי...


חטיפת ילדים בתוך ישראל והשבת קטינים לבית האב

בית המשפט לענייני משפחה הורה באופן בהול להחזיר קטינים למקום מגוריהם, וזאת לאחר חטיפתם בתוך ישראל...


קביעת אבהות מבחינה אזרחית למרות חשש ממזרות

האם בית המשפט יוכל לקבוע "אבהות אזרחית" גם כאשר קיים חשש מפני ממזרות?


רישום לבית ספר יהודי כתנאי להגירה עם הילדים לאחר גירושין

האם בית המשפט בישראל רשאי להורות לאם לרשום את ילדיה לחינוך יהודי בארצות הברית, לאחר הגירה בעקבות גירושין?


תביעת אבהות התגלתה כהליך סרק - הוצאות משפט משמעותיות הוטלו על האישה

בית המשפט לענייני משפחה פסק הוצאות משפט משמעותיות לטובת גבר אשר זכה בתביעת אבהות שהוגשה כנגדו ואשר התבררה כהליך סרק...


מינוי אפוטרופוס חיצוני וזאת במקום ילד ביולוגי

האם בית המשפט ימנה אפוטרופוס חיצוני במקום ילד ביולוגי, וזאת למרות רצונו של הילד לטפל בהוריו?


האם פסק דין להחזרת קטין חטוף יעוכב בגין טענות אלימות במשפחה?

האם בית המשפט העליון יעכב את החזרתו של קטין חטוף לצרפת, וזאת עד לקבלת תסקיר בינלאומי בנוגע לסכנה בדבר אלימות במשפחה?


דחיית בקשה של אב אלים לאימוץ בתנאים פתוחים

אימוץ ילדים בניגוד לרצון הוריהם הביולוגיים מהווה תמיד סוגיה קשה, הן מבחינה משפטית והן מבחינה חברתית וערכית...


מחלוקת בנוגע לחינוך ילדים לאחר גירושין

כיצד ניתן לקבוע סוגיות הקשורות במשמורת ילדים כאשר האם חילונית והאב חרדי? מהי מערכת החינוך אשר תתאים לגידול הילדים?


חטיפת ילדים מהולנד והחזרתם מישראל לפי אמנת האג

בית המשפט לענייני משפחה הורה לאישה להחזיר את ילדיה הקטינים למקום מגוריהם הרגיל - רוטרדם, הולנד...


הסכמה לדון בתביעת משמורת ילדים מוסלמים בבית הדין השרעי

אחת המחלוקות החברתיות ה"מובילות" בישראל הינה שאלת הדת והמדינה. כיום, הדת והמדינה בישראל אינן מופרדות בנושאים רבים (לדוגמא, חופשות בעבודה בחגים, איסור על מכירת חמץ בפסח וכדומה)...


בקשה לדחייה על הסף של תביעה לקיום הסדרי ראיה עם סבים

האם בית המשפט המחוזי יקבל ערעור אשר הוגש על ידי אם, ויקבע כי תביעה לקיום הסדרי ראיה עם הסבים הייתה צריכה להידחות על הסף?


פסיקת משמורת משותפת לאב אשר טען כי הוא עקר בית

האם בית המשפט יקבל את בקשתו של אב, עקר בית, למשמורת משותפת על ילדיו הקטינים?


סכסוך משמורת ואלימות מצד הגבר - כתב אישום

כתב אישום חמור הוגש כנגד גבר אשר תקף את גרושתו בעקבות סכסוך בנוגע למשמורת בנם המשותף...


בקשה למתן צו הורות לאם לאחר פונדקאות באוקראינה

הליכי פונדקאות אשר מבוצעים על ידי אזרחים ישראלים בחו"ל אינם מוסדרים בחקיקה. האם ניתן לקבל צו הורות לאם לאחר הליך פונדקאות באוקראינה?


חוות דעת מטעם פסיכולוג קליני הביאה לשינוי משמורת מהאם לאב

תביעות העוסקות בעניינם של קטינים בבתי המשפט לענייני משפחה, בסוגיות כגון משמורת והסדרי ראיה, מביאות לא אחת את ההורים לעמוד בפני גורמים מקצועיים חיצוניים...


הגשת תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בחוסר תום לב

בית המשפט דחה תביעת משמורת על הסף וזאת משום שהיא הוגשה בחוסר תום לב...


<<    הקודם   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>