www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

תביעה למחצית הזכויות בנכס או השבת שווי ההשקעה
הסעדים שנתבקשו בכתב התביעה הם למחצית הזכויות בנכס ולחילופין להשבת שווי ההשקעה בסך של 100,000 $ בבניית תוספת הבניה ופיתוח החצר וכן למחצית שווי השבחת הנכס והנחלה שבשטחה בנוי הנכס, שנתגבשו כתוצאה מהשקעה זו.

חשיפת מסמכי חברה לצורך הכנת חוות דעת חשבונאית
ענייני משפחה קריות: הוראה לחשיפת מסמכי חברה שהיוו בסיס לחוו"ד מומחה מטעם ביהמ"ש בפני מומחה רו"ח מטעמו של צד

מועד פקיעת השיתוף בין הצדדים לאור זכייתו של אחד הצדדים בהגרלת הלוטו
בימ"ש למשפחה ב"ש, ש’ דניאל טפרברג: פס"ד בשאלת מועד פקיעת השיתוף בין הצדדים לאור זכייתו של אחד הצדדים בהגרלת הלוטו של מפעל הפיס ...

סב וסבתא תובעים את נכדיהם להחזר זכויות בדירה בה להם זכויות מגורים

על פי המסכת העובדתית אשר נפרשה, נרשמה הדירה על שם הקטינים בלשכת רישום המקרקעין לאחר קבלת אישור בית המשפט המחוזי בת"א ...


פסק דין הצהרתי, גילוי חשבונות ופירוק שיתוף
טענת התובעת היא כי בין הצדדים חל שיתוף ואילו טענת הנתבע היא כי לא נתקיים שיתוף בין הצדדים...

פס"ד בתביעת מזונות ותביעה רכושית
הלכה פסוקה היא כי במסגרת צרכיהם ההכרחיים של הילדים, נכללות הוצאות מזון, ביגוד, מדור ואחזקתו, חינוך ...

פירוק שיתוף שלא במכירה פומבית
עניינו של פסק הדין הכרעה בתובענה לפירוק שיתוף הצדדים. בתובענה שבפני אינם חלוקים בעניין פירוק השיתוף אלא רק לגבי האופן שבו יפורק השיתוף...

סכסוך משפחתי - למי שייכת הדירה?
הנתבעים טענו כי רישום הזכויות הינו פיקטיבי ואינו תואם את המציאות וכי דירת ת’ ובית ג’, אשר היו רשומים על שם הנתבע 1, היו שייכים, למעשה, לנתבע 2...

האם להסיר צו איסור דיספוזיציה?
בימ"ש למשפחה ר"ג, רשמת קרן כ"ץ: יש להבטיח טענות רכושיות כגון הזכות לנכסי קריירה...

סכסוך משפחתי על מקרקעין
התמונה העולה מתיאורי הצדדים הינה של סכסוך שבמשך תקופה ארוכה פעפע מתחת לפני השטח עד אשר לבסוף, עם הגשתה של התביעה דנן, עלה ופרץ החוצה במלוא עוצמתו...

החלטה לגבי הרכוש שנצבר במהלך הנישואין ופירוק השיתוף
התובעת עותרת למתן פסק דין הצהרתי לפיו הכספים והרכוש אשר נצברו במהלך תקופת הנישואין הינם משותפים, ומבקשת שינתן פסק דין לפירוק השיתוף בהם.

בקשה לצירוף נתבעים, בני משפחה
בבקשתה לצרוף הנתבעים טוענת המבקשת, כי המשיבים כולם בני משפחה אחת וכי הפעילות העסקית של משיבות 3-6 קשורה בקשר עסקי הדוק כשהן מהוות למעשה יחידה עסקית אחת...

זכות האישה לפיצוי מכוח דיני הנזיקין והחוזים

את זכות האשה לפיצוי יש לבחון שלא רק על בסיס עילת סטאטוס מכוח דיני הנישואין, אלא במקביל גם מכוח עילה חוזית על בסיס היחסים החוזיים שנוצרו בין הצדדים ואף מכוח דיני הנזיקין, וזאת בהשוואה להלכות שנקבעו ביחס למערכת יחסים שבין ידועים בציבור...


זכויות בר רשות במשק חקלאי אינן בנות הורשה
עניינו של פסק הדין אשר בפני, הוא הכרעה בסכסוך בין אחים, יורשיה של אימם המנוחה הניצים על חלוקת ירושתה. התביעה אמנם מכוונת אל המשק בו החזיקה המנוחה במושב ...

ביטול התחייבות לתת מתנה, אב לבתו ובעלה
תביעה להשבת כספים ולפסק דין הצהרתי, שהגיש אב כנגד הנתבעים, בתו והגרוש שלה, במסגרתה עותר לפסק דין הצהרתי לפיו בטלה התחייבותו ליתן במתנה לנתבעים את הזכויות בחלקת מקרקעין...

פס"ד בנושא של נאמנות קונסטרוקטיבית
האם היתה או לא התחייבות מצד הנתבע בצידה של העברת הזכויות במשק על שמו מהי אותה התחייבות? והאם עליו לקיימה?

מהו היקף זכויותיו של אחי הבעל בדירה?

מדובר בעסקה משותפת של יזום מקרקעין שעשו התובע והנתבע המכילה רכיבים נוספים, אשר לא פורטו כולם בפני ביהמ"ש וביהמ"ש לא נדרש גם לדון בהתחשבנות הכללית שבין הצדדים...


גירושין, רכוש וחישוב בעניין איזון משאבים
הצדדים, בני זוג גרושים, מתקוטטים בעניינים שונים הנוגעים לחלוקת רכושם ואיזון המשאבים בניהם . להלן נביא קיצורן של העובדות הנדרשות לנדון...

היש לתובע זכויות בדירה שהוקמה על מגרש בבעלות חמו לשעבר?

פסק דין שניתן ע"י שופת בימ"ש לענייני משפחה בקריות, אספרנצה אלון, העוסק בשאלה -היש לתובע זכויות בדירה שהוקמה על מגרש בבעלות חמו לשעבר? אם כן – מה היקף זכויותיו?

 


חיוב גבר להחזיר הלוואה שניתנה לו ע"י בתו זוגתו לשעבר
אין חולק, כי כספי התמורה הופקדו לחשבון המשותף של בני הזוג. לטענת התובעת, על אף האמור לעיל, הוסכם בין בני הזוג, כי הכספים ניתנים כהלוואה לנתבע. הנתבע הכחיש טענה זו...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>