www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

זכויות יורשים בנכסי הקיבוץ
תביעה בה עותר התובע לסעד הצהרתי שיצהיר כי הוריו המנוחים של התובע, שהיו בחייהם חברי קיבוץ נאות מרדכי, והתובע, כיורש של מחצית מזכויותיהם, הינם בעלי זכויות בכלל נכסי הקיבוץ ...

תביעה כספית בין בני זוג הכוללת התחזות, פלילים ועוד
בימ"ש למשפחה י-ם, ש’ נילי מימון: פס"ד בתביעה כספית בין בני זוג ...

עתירה לפינוי בן זוג לשעבר מבית מגורים
בימ"ש למשפחה י-ם, ש’ נילי מימון: עתירה לפינוי בן זוג לשעבר מבית מגורים...

תביעה להחזר כספים שהגישה בת נגד הוריה החסויים
בימ"ש למשפחה ר"ג, ש’ גרושן גרמן: תביעה כספית שהגישה בת נגד הוריה החסויים להחזר כספים שקיבל אביה מתמורת דירתה שמכר (צמש15250

תביעה כספית בין בנות זוג מאותו מין
המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב השאלה האם לתובעת מחצית מזכויותיה של הנתבעת במגרש במושב ... ?

האם רשאי בן זוג לחזור בו מהסכמתו לאיזון משאבים לפני פקיעת הנישואין?
סע’ 8(4) לחוק יחסי ממון, מאפשר לבימ"ש בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת "לקבוע שאיזון המשאבים לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג בזמן פקיעת הנישואין אלא לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר שיקבע

זכויות בעלי הנחלות במושב בני ציון
תביעתם של בעלי הנחלה הרשומים במינהל מקרקעי ישראל, כנגד אחיו של התובע ורעייתו, לפינוי הנחלה על ידם ומי מבני ביתם. 

נחלה חקלאית שאינה בגדר איזון המשאבים בין בני הזוג
בימ"ש למשפחה ר"ג, ש’ טובה סיון: פס"ד בעניין נחלה חקלאית שאינה בגדר איזון המשאבים בין בני הזוג.

פס"ד בתביעה לסילוק ידו ופינויו של הנתבע, שהינו אחיו
בימ"ש למשפחה י-ם, ש’ איתי כץ: פס"ד בתביעה לסילוק ידו ופינויו של הנתבע, שהינו אחיו...

פס"ד בתביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג בעניין דירת מגורים
התביעה נשוא תיק זה עניינה בהסדרת פירוק השיתוף בדירה הקיים בין השניים, למעשה מדובר בניסיון של התובע לשכתב מחדש את ההיסטוריה המשפטית של הפרשה וליצוק לתוכה תוכן חדש, ניסיון אשר לא ניתן לקבלו ודינו להיכשל.

זכויות אלמנה ברכוש שהוברח בחיי הבעל

בימ"ש למשפחה י-ם, ש’ בן-ציון גרינברגר: זכויות אלמנה ברכוש שהוברח בחיי הבעל לידי צדדים שלישיים לפי סעיף 7 לחוק יחסי ממון בין בני זוג...


פס"ד בבקשה לאיזון בנכסים

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי נכס שהיה לאחד הצדדים ערב הנישואין איננו נכס בר איזון...


הליכי התמחרות במכירת בית מגורים של בני זוג שהתגרשו
פסק דין העוסק במכירת בית מגורים של בני זוג שהתגרשו, על-ידי כונס נכסים. פסק הדין עומד על החשיבות שבמועדים שנקבעו להליכי התמחרות כדי להבטיח וודאות ויציבות משפטית-עסקית.


פס"ד באשר לאופן ביצוע הסכם ביצוע האיזון שבין בני זוג
בפני תביעה שמהותה סעד הצהרתי וצו עשה, אשר במסגרתה הגיעו הצדדים לכלל הסכם, אשר אושר ע"י בית המשפט. עתה חלוקים הצדדים באשר לאופן ביצוע ההסכם וביצוע האיזון שבניהם.

האם יש לפרק את השיתוף במקרקעין?

האישה טוענת כנגד פירוק שיתוף שהבעל לא משלם מזונות זמניים בלאו הכי ולכן בפירוק השיתוף לא יביא להבטחת מדור לקטינים...


האם אדם שפדה את חלקו של חייב במיטלטלין רוכש בכך בעלות בהם?

פס"ד בתביעה לפירוק שיתוף, לאיזון משאבים ולקבלת שכר ראוי
בני הזוג לא ערכו ביניהם הסכם ממון טרם נישואיהם, ולפיכך, יש להחיל עליהם את משטר איזון המשאבים הסטטוטורי שבפרק ב’ לחוק יחסי ממון.

בקשה להסרת עיקול שהוטל על דירה
בקשה להסרת עיקול שהוטל על דירה. הבקשה הוגשה ע"י אישה כנגד בעלה לשעבר...

סכסוך משפחתי - דחיית תביעה מחמת התיישנות
סכסוך בין אחיות שתחילתו עוד בשלהי שנות ה- 80, בהליכים אשר התנהלו בבית המשפט המחוזי בת"א, והמשכו בתביעת התובעת כנגד הנתבעת, אחותה, בבית משפט זה...

תביעת הרכוש – מה טיבה ותוקפה של התחייבות הבעל בכתב?
שתי שאלות מרכזיות תיבחנה בפסק דין זה: בתביעת הרכוש – מה טיבה ותוקפה של התחייבות הבעל בכתב, כי במקרה של פירוד, יועבר חלקו בדירה לאישה; בתביעת המזונות – מהו גובה השתכרות ’האמיתי’ של הבעל – העולה הכנסתו על הצהרתו?

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>