www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

הפחתת דמי שימוש ראויים בגין אשם תורם

האישה עיכבה במתכוון את הליכי פירוק שיתוף הדירה, האם אשם תורם יגזר מדמי השימוש הראויים?


זוגות צעירים המקבלים כספים מההורים - מתנה או הלוואה?

האם זוגות צעירים אשר נעזרים בכספים מצד הוריהם נאלצים להשיב את הכספים? האם מדובר בהלוואה או במתנה?


הבטחה לבן ממשיך במסגרת הסכם משבצת דו צדדי - תביעה לחלוקת רכוש

תביעת רכוש בין בני זוג כאשר ניתנה הבטחה לבן ממשיך בהסכם משבצת דו צדדי. האם להורים היו זכויות קנייניות על הנחלה?


המועד הקובע לחלוקת רכוש הוא מועד הפנייה לאקטואר

בני הזוג התחתנו כדת משה וישראל ביוני 1977. במהלך השנים נולדו להם ילדים אשר שניים מהם הינם בגירים הלומדים בתיכון, ואילו אחד קטין (יליד 1997). מהו מועד הקרע לצורך איזון המשאבים בין הצדדים?


השבת חפצי ילדים לאחר רכישתם במכרז במסגרת תביעת רכוש

כחלק מחלוקת הרכוש בין בני הזוג, רכש האב את המיטלטלין בדירה המשותפת באמצעות מכרז. האם חייב הוא להשיב את חפציהם האישיים של הילדים לאם?


ביטול סעיף בהסכם גירושין בדבר פירוק שיתוף בדירה, האמנם?

האם בית המשפט יורה על ביטול סעיף בהסכם גירושין במסגרתו החליטו הצדדים על אופן פירוק השיתוף בדירה המשותפת?


נכסים אשר עברו בירושה במסגרת בני זוג אשר ביניהם הפרדה רכושית

בני הזוג במקרה זה התחתנו בשנת 1983 ובתם המשותפת נולדה שנה לאחר מכן. עבור הגבר, מדובר היה בנישואים שניים כאשר יש לו שלושה ילדים מנישואיו הראשונים...


האם בית הדין הינו בר סמכות לדון בתביעת גירושין לאחר נישואים אזרחיים

האם בית הדין הרבני הינו בר סמכות לדון בתביעת רכוש הכרוכה לתביעת גירושין במקום בו מדובר בבני זוג אשר נישאו בנישואים אזרחיים?


חוזה שכירות - הוכחה להתחייבות לתת מתנה במקרקעין

האם חוזה שכירות במסגרתו זוכים הילדים לדמי השכרות עבור דירה בבעלות ההורים מהווה הוכחה לכך שההורים התחייבו לתת את הנכס במתנה לילדיהם?


דמי שימוש ראויים לאישה אשר עזבה ביתה מרצון

האם יש לפסוק דמי שימוש ראויים עבור אישה אשר עזבה את דירתה מרצונה ואף ביטלה באופן חופשי את צו ההגנה שהומצא כנגד בעלה לשעבר?


רואה חשבון בתור מומחה מטעם בית המשפט במסגרת תביעת רכוש

בית המשפט העליון נדרש לבחון ערעור על החלטת בית הדין הרבני בדבר מינוי רואה חשבון בין בני זוג לצורך חישוב איזון משאבים ביניהם לאחר גירושין...


איזון זכויות פנסיה בהתאם לעלייה במשכורת לאחר גירושין

הלכה פסוקה היא כי במהלך הנישואין תורם כל אחד מבני הזוג את חלקו מתוך צפייה ליהנות בעתיד מהפרות המשותפים...


הליך גירושין במסגרת חלוקת מניות בין בני זוג

פעמים רבות, במסגרת הליך גירושין, נאלצים זוגות לבצע חלוקת רכוש של הנכסים המשותפים אשר נצברו במהלך נישואיהם...


ערעור על פסק דין של בית הדין הרבני הגדול - פירוק שיתוף בדירה

תביעות במסגרת הליכי גירושין בישראל יכולות להיות מוגשות לשתי סוגי ערכאות – בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. כמו כן, ידוע כי הערכאה אליה תוגש התביעה קודם לכן, תזכה בסמכות לדון בתובענה. המרוץ על הגשת התביעה לערכאה המתאימה קרוי בעגה המשפטית מרוץ הסמכויות...


האם אח יקבל דמי שימוש ראויים מאחיו כאשר 25% מהזכויות בנכס שלו?
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעה בין אחים בנוגע לדמי השימוש הראויים בדירה שעברה בירושה אליהם...

מרוץ סמכויות במסגרת תביעת רכוש - דין תורה או דין אזרחי?

הסמכויות המקבילות אשר נתן המחוקק לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה, מעלות לא אחת סוגיות משפטיות בגין תביעות כפולות וסמוכות...


פירוק שיתוף ופינוי אישה מדירה לפני הסדר משאבים כולל
האם אשה הגרה בדירה משותפת תפונה במסגרת הליכי גירושין, לפני הסדר איזון משאבים?

זכויות אישה בדירה במסגרת הליך גירושין - נכס השייך לבעל מלפני הנישואין
האם כאשר בני זוג היו נשואים במשך תקופה ארוכה, ובמשך השנים גרו בדירה שנרכשה במלואה על ידי הבעל לפני החתונה, קיימת לאישה זכות לתבוע מחצית מהזכויות בנכס?

בקשה לחשיפת קלטת חקירה של קטין במשטרה כחלק מהליך גירושין
במסגרת הערעור העלה הגבר טענה כאילו בן זוגה של גרושתו ביצע מעשה מגונה בבנו הקטין הנמצא במשמורתה...

הסכם גירושין לא אושר בבית המשפט והצדדים נהגו על פיו, האם יבוטל?
זוגות רבים חותמים על הסכמי גירושין בעת פקיעת הנישואין ביניהם...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>