www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

פסק דין הצהרתי - זכויות מכח רכישה וזכויות בכח חיים משותפים

שתי שאלות עומדות על הפרק, זכותו של התובע לחלק בדירה מכח רכישה זכותו של התובע לחלק בדירה מכח החיים המשותפים שניהלו הצדדים לאחר הגירושין...


בקשת בורר, עורך דין למחוק אותו כנתבע מתובענה
הבקשה שבפני היא בקשת בורר, עו"ד למחוק אותו כנתבע מתובענה שהגיש המשיב 1, שעניינה העברת הבורר מתפקידו...

פס"ד בתביעה לביטול מתנה לגבי דירה
בפני תביעה לביטול מתנה שהוגשה ע"י התובעת כנגד הנתבע מס’ 1 לגבי דירתה של המנוחה (אמם של התובעת והנתבע 1), המצויה ברח’ ע. בנ. (להלן: "הדירה") הרשומה אצל הנתבעת 2.

פס"ד בתביעת אב לסלק ידם של בנו וכלתו מדירת מגורים
5. לטענת התובע ,כמפורט בסע’ 19 לכתב התביעה, הוא העניק לנתבעים רשות להחזיק ולהשתמש בדירה באופן זמני בלבד . התובע דרש מהנתבעים לפנות את הדירה אולם הם סירבו לעשות כן .משכך, מיום 12.3.06 לכל הפחות, הנתבעים מחזיקים ומשתמשים בה שלא כדין והוא דורש את פינויים ממנה.

ערעור בנושא איזון משאבים

פסק דין, בערעור שניתן ע"י הרכב ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בשבתו כבימ"ש לערעורים בענייני משפחה. הרכב השופטים: אב"ד סגנית הנשיאה השופטת וסרקרוג והשופטים יצחק עמית ויעל וילנר, ונושא פסה"ד הינו איזון זכויות ומשאבים בין בעלי הדין – בעל ואשה. 


תביעה לפסק דין הצהרתי - מי הבעלים בדירה?
פסק דין שניתן , ע"י שופט בימ"ש לענייני משפחה, בנצרת סארי ג’יוסי , בשתי תביעות בין אותם צדדים-הורי האשה לשעבר מצד אחד וחתנם מצד שני. ההורים עתרו לפסק דין הצהרתי, לפיו הדירה הרשומה בלשכת רישום מקרקעין על שם החתן היא דירתם, חרף הרישום שהושג במרמה. התביעה האחרת היא לדמי שכירות ראויים. 


דמי שימוש ראויים בגין השימוש בדירה משותפת

צ"ב פסק דין, שניתן ע"י שופט בימ"ש לענייני משפחה בנצרת, סארי ג'יוסי , בעניין השאלה האם בן זוג העוזב דירת מגורים משותפת, זכאי לקבל מבן הזוג השני נשאר בדירה זו, דמי שימוש ראויים בגין השימוש שעושה הלה בחלקו?


תביעה להחזר כספי השקעה בדירה שהוקמה על מקרקעין
פסק דין , אשר ניתן ע"י שופט בימ"ש לענייני משפחה בנצרת, סארי ג’יוסי, שעניינו תביעת אשה (גרושת הנתבע מס’ 1) להחזר כספי השקעה בדירה שהוקמה על מקרקעין שבבעלות חמה לשעבר , ולפירוק שיתוף במיטלטלין , לרבות שאלת זכאותה למחצית שווי דירת המגורים . התביעה הוגשה כנגד בעלה לשעבר וכנגד חמה.


תביעה לאיזון משאבים כולל

תביעה לפירוק שיתוף בדירה ותביעה ע"פ סעיף 11 לחוק יחסי ממון, על אף שנישואי הצדדים טרם פקעו וכפי שיובא להלן, התפתחה התביעה, על פי הסכמת הצדדים לאיזון משאבים כולל ...


כיצד יבוצע פרוק שיתוף ?

על המדוכה בפני - שאלת פירוק השיתוף בבית מגוריהם של הצדדים ב...., במסגרת תביעתו של התובע נגד אשתו הנתבעת. עלי להכריע איפוא בשאלה האם יש להורות על פירוק השיתוף, ובמידה שהתשובה תהיה חיובית עלי להכריע באופן הפירוק, האם בדרך של חלוקה בעין או בדרך של מכירה ...


פינוי דירת מגורים - עיכוב ביצוע

בפני בקשה לעיכוב ביצוע של ההחלטה בדבר פינוי דירת מגורים, הנמצאת ברחוב, וזאת עד למתן פסק-דין בתביעה...


תביעה לפרוק שיתוף בדירת מגורים

הצדדים היו חלוקים ביניהם בשאלה האם יש להורות על פירוק השיתוף בדירה כבר עתה, או שמא מומלץ להמתין עם פירוק השיתוף עד לתום הדיון בנוגע לאיזון המשאבים...,


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11