www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

איסור על בני זוג בעלי מניות בחברה לנקוט כל פעולה ללא רשות בית המשפט
בימ"ש למשפחה ת"א, ש’ פאול שטרק: איסור על בני זוג בעלי מניות בחברה לנקוט כל פעולה ללא רשות בית המשפט העלולה לשנות מצבה הכלכלי של החברה...

חוזה למראית עין בין בני משפחה
בחוזה למראית עין מסכימים ביניהם הצדדים, כלפי חוץ, על הסדר משפטי מסוים, בעוד שכוונתם האמיתית שונה...

המרצת פתיחה - הסכם בין הצדדים עם השלכות לצד ג'
מדובר בתובענה הקשורה להסכם בין הצדדים, כאשר לפסק הדין שניתן בין הצדדים יש השלכות בין צד ג’ והנתבע.

זכאות למחצית שווי הכספי של השבחת עסק

בימ"ש למשפחה י-ם, ש’ איתי כץ: האישה זכאית למחצית שוויה הכספי של השבחת עסק ממועד נתינתו במתנה לאיש ועד למועד הקרע ביניהם...


בקשה למינוי אפוטרופוס זמני לגופה ולרכושה של חסויה

נטען, שעקב התמכרותה של החסויה לעישון, היא מנתקת עצמה מהמכשירים המסייעים לה לנשום, כדי שתוכל לעשן סיגריות.


חלוקה בדירה שרשומה ע"ש הבעל בלבד
תביעה לאיזון משאבים ולתשלום דמי שימוש ראויים בדירה...

תביעה כספית בין אח ואחות בנוגע לחובות ועסקים

יחסים בין אנשים בכלל, ובין בני משפחה בפרט, הם מעין בובת חרסינה, שכן הם דבר מאוד רגיש ושביר. זאת, על אחת כמה וכמה כאשר היחסים המשפחתיים מובאים אל תחום העסקים, שם קיימת סכנה כלכלית לפגיעה בכל הנוגעים בדבר...


מהו המועד הקובע לצורך איזון רכושי בין בני זוג?

בבקשה זו נדרשת הכרעה בשאלת מועד קובע לצורך איזון רכושי בין בני זוג, היינו המועד לפיו יחושב הסדר איזון המשאבים...


תביעת אישה לאיזון משאבים בתשלומי המשכנתא

תביעה להשבת מחצית מתשלומי המשכנתא יכולה להתבסס רק על הסכמה מראש עם הבעל כי במקרה של גירושין ישיב לאישה מחצית התשלומים;


קביעת סמכות לביהמ"ש לענייני משפחה או לבית הדין הרבני האזורי

ע"פ הלכת פלמן, בשל עקרון הכיבוד ההדדי בין הערכאות, רק במקרים חריגים ובהתקיים "טעם מיוחד" שיצדיק זאת, תחליט הערכאה השנייה בשאלת סמכותה לדון בסוגיה שנתבעה בפניה, על אף שהערכאה האחרת כבר החליטה כי בסמכותה לדון באותה הסוגיה ממש.


תביעה כספית של חמות כנגד כלתה להחזר הלוואה
הנתבעת הוסיפה טענה כי אין המדובר בהלוואה אלא במתנה, ולחילופין בהסכם על תנאי, או בהסכם שביצועו בלתי מעשי. מכל מקום טענה הנתבעת כי הכספים שניתנו היו מתנה ולא הלוואה, והם ניתנו לצורך רכישת דירתם הראשונה של בני הזוג.

בקשה לפסק דין הצהרתי במקרקעין
השאלה איננה מתייחסת למחצית המזרחית של המגרש אלא למחצית המערבית של המגרש והבנוי עליה (לא משום שהתובע מסכים שההסכם מתייחס למחצית המזרחית אלא מפני שהוא מודה שאת המחצית המזרחית הוא נתן בעל פה). על-כן, השאלה מתייחסת למחצית המערבית בלבד.

פס"ד במחלוקת כספית בין אב (שעבר את גיל ה-80) לבנו

סכסוך בין אב ובנו בנוגע להסכם בוררות. האם הבן זכאי לסכומים מסוימים מזכיית האב בבוררות כנגד גיסיו, אם לאו?


האם יש לעכב את פירוק השיתוף בבית המגורים?
בהתאם להחלטה ניתן צו לפירוק השיתוף בבית המגורים בדרך של מכירתו בשוק החופשי ממוכר מרצון לקונה מרצון כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ וזכויות הצדדים בו נקיות מכל חוב, עיקול, שיעבוד או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.

פס"ד בתובענה על ירושה של הזכויות במשק חקלאי
המנוח י.ל. ז"ל נפטר ב-24/07/00 והותיר אחריו שתי אלמנות נשותיו החוקיות להן נישא עוד בהיותו בתימן. לאחר פטירתו התעוררה מחלוקת מיהם בעלי הזכויות במשק חקלאי במושב .... וכיצד תעבורנה הזכויות לאחר פטירת המנוח.

תביעה לסילוק ידו של הבעל מהדירה
עיקרון תום הלב הפך להיות אבן יסוד בכל התדיינות רכושית בין בני זוג מסוכסכים (ראה : הלכת יעקבי/ קנובלר). ניתן לקבוע קיומו על פי התנהגות הבעל.

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין
תוך כדי התנהלות ההליכים בתיק זה, נפטר התובע ...

תביעת הורים לפנות בתם, בעלה ונכדיהם מדירה
זוהי תביעה לפינוי וסילוק יד. בהסכמת הצדדים פוצלו הסעדים כך שהתביעה לסילוק יד נדונה ללא שמיעת ראיות, על בסיס טענותיהם המשפטיות של הצדדים שהוצגו בסיכומים ועל סמך הראיות שצורפו לכתבי הטענות. לאור תוצאות פסק הדין נקבע שהתיק יקבע לשמיעת ראיות לגבי הסעדים הכספיים הנלווים שנתבעו.

נכסיי קריירה ומוניטין במסגרת איזון משאבים

המתווה החל בעניינם של הצדדים, הוא חוק יחסי ממון, ומשפקעו הנישואין, ואין ביניהם הסכם ממון אשר אושר על ידי בית המשפט, יש לערוך איזון, בהתאם להוראות החוק והפסיקה המנחה כפי שיפורט להלן.


ביטול מכר על פי יפוי כח כללי שנתן אב לבן במגזר הבדואי
המחלוקת העיקרית שבתיק זה נעה סביב תוקפו של ייפוי הכח והאפשרות המשפטית כי הנתבע יתקשר בהסכם עם הנתבעת מכוחו של ייפוי הכח...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>