www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רכוש

איזון משאבים בבית דין רבני, יתרונות וחסרונות
במקרים חריגים דן בית הדין הרבני בעניינים כמו קביעת משמורת, אישור הסכם גירושין או איזון משאבים. בתביעת רכוש הכרעתו מתבססת על חוק יחסי ממון, אשר לא תמיד שוויונית.

מתי תתבצע חלוקת רכוש לא שוויונית?
קביעה לא שוויונית של חלוקת רכוש במסגרת גירושין מתבצעת רק במקרים חריגים, כמו חוסר איזון משמעותי מבחינת היכולת הכלכלית או נכסים שצבר אחד מבני הזוג, ואף גם במצבים אלו, בתי המשפט נוהגים לקבוע חלוקה לא שווה בצמצום רב.

איזון משאבים בירושה: האם בעת גירושים כספי הירושה מתחלקים?
חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי ירושות ומתנות לא יתחלקו בעת הגירושין ויישארו אצל הצד שקיבל את הירושה, אולם קיימים סייגים בחוק וההכרעה נתונה בידי בית המשפט.

חובות הימורים בבורסה ומשמעותם בהליך גירושין
הבעל הימר בבורסה ויצר חובות כבדים. האם בהליך גירושין מדובר בכספים משותפים?

שיתוף בנכסים חיצוניים במסגרת חלוקת רכוש, אימתי?
אימתי בית המשפט לענייני משפחה יורה על חלוקת רכוש גם בנכסים חיצוניים, חרף הוראותיו הברורות של חוק יחסי ממון?

האם פנסיה מוקדמת בגירושין מאוזנת כמו פנסיה רגילה?
זכויות פנסיוניות הוכרו זה מכבר כזכויות ברות איזון בהליכי איזון משאבים ובגירושין...

מוניטין כנכס
האם מוניטין יכול להיות נכס בעת גירושין? האם ניתן להתחלק בנכסי מוניטין? האם יש הבדל בין מוניטין אישי לעסקי?

זכייה כספית בגירושין - רכוש משותף?
סכסוכים בנוגע לכסף בהליכי גירושין עלולים לגרור את הצדדים לדיונים משפטיים ארוכים. האם כאשר אחד מבני הזוג רכש כרטיס הגרלה וזכה בסכום ניכר, מדובר בכספים משותפים?

תביעות נזיקין בבית המשפט לענייני משפחה
בשנים האחרונות, חלה עלייה של ממש במספר תביעות הנזיקין אשר מוגשות לבית המשפט לענייני משפחה. מדובר בתביעות המבוססות על עילות שונות, ובעיקר בגין אלימות במשפחה (אלימות, התעללות וכדומה). כמו כן, מונחות לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה תביעות נזיקין נוספות כגון פיצויים בגין סרבנות גט, הפרת הבטחת נישואין, הפרת הסכם ממון וכדומה...

חלוקת פירות נכס שאינו בר איזון
האם כאשר אחד הצדדים מחזיק בנכסים אלו, הקרויים נכסים שאינם ברי איזון, רשאי בן הזוג השני לטעון כי יש לאזן את פירותיהם (דהיינו, הרווח המופק מהם)...

האם נכס בבעלות אחד מבני הזוג מלפני הנישואין הוא רכוש משותף?
לאחד מבני הזוג יש נכס מלפני הנישואין. האם מדובר ברכוש משותף? כיצד מחלקים הרכוש כאשר אין הסכם ממון?

איזון לא שווה של נכסים בגין אלימות במשפחה, אימתי?
האם ניתן לערוך הסדר איזון משאבים באופן לא שווה, מכוח סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, בגין אלימות במשפחה?

איזון משאבים שלא באופן שווה, האמנם?
האם יש לקבוע הסדר איזון משאבים שאיננו שווה כאשר ישנו חשש שאחד הצדדים פעל לצורך הברחת נכסים?

זכויות פנסיה בגירושין
האם במהלך הליך גירושין יכול אחד הצדדים לטעון כי הוא זכאי למחצית זכויות הפנסיה של הצד השני?

קביעת תאריך למועד איזון המשאבים
כמו כן, בית המשפט רשאי לקבוע כי איזון המשאבים לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג זמן פקיעת הנישואין, אלא לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר...

מענק היובל - האם נכס בר איזון במסגרת הליך גירושין?
האם אישה רשאית לתובע מהגבר מחצית מהזכויות שנצברו לו במענק היובל, למרות שבני הזוג היו נשואים רק תשע שנים?

כושר השתכרות בראי הלכת השיתוף
ה"קריירה" של אותו פרט לא נועדה אך לשם הערך האינדיווידואלי הטמון בה, אלא גם לשם הערך הקולקטיבי – פרנסתו של בן הזוג השני ופרנסתה של המשפחה כולה...

האם ניתן לערוך הסדר איזון משאבים לפני הגירושין?
מן הפסיקה ידוע כי במקרים בהם בני זוג מנהלים הליכים משפטיים ביניהם, עובר לפקיעת הנישואין, ניתן להחיל ’נוהג’ משפטי של הקדמת מועד האיזון...

האם ניתן לפרק שיתוף בדירה בתחילת הליך הגירושין?
האם פירוק שיתוף בדירת מגורים בה גרים האישה והילדים יכול להתבצע לפני שנפסק הדין בנושאים אחרים בהליך הגירושין (כגון מזונות, הסדר איזון משאבים, מדור וכו')... קראו עוד...

דמי שימוש ראויים, מהם ואימתי?
מהם דמי שימוש ראויים? מהי העילה לפסיקה בגינם? מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט? קראו עוד בפורטל משפחה...

1  2  3  לעמוד הבא   >>