www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - יעוץ משפטי

מהי הטרדה מאיימת?
מהי הטרדה מאיימת? מתי יתן בית המשפט צו בגין הטרדה מאיימת? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי הדין באתר ...

נישואי קטינים: מתן היתר לקטינה להינשא, אימתי?
החוק קובע את גיל הנישואין: 17 שנה (סעיף 1), וסעיף 2 קובע עבירה למי שנשא נערה, שטרם מלאו לה 17 שנה. סעיף 5 קובע כי על אף האמור בחוק זה רשאי בית המשפט לענייני משפחה לתת היתר לנישואי נערה - אם היא ילדה או הרתה לאיש אשר ברצונה להינשא או לנישואי נערה או נער - אם מלאו להם 16 שנה ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן היתר זה.

דחיית בקשת נערה בת 16.5 להנשא בגין מחלת אם החתן
בימ"ש לענייני משפחה: דחיית בקשת נערה בת 16.5 להנשא בגין מחלת אם החתן מן הטעם שאין בכך שקול טובת הקטינה עצמה

דחיית תביעה לעריכת בדיקת אהבות לקטינה נוצריה
דחיית תביעה לעריכת בדיקת אהבות לקטינה נוצריה שהמבקש ניהל עם אמה מסכת יחסים אינטימית בידיעת בעלה ובידיעת אשתו ובהסכמתם

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) התשנ"ו 1996
החוק נועד להסדיר את תהליכי הפונדקאות בין האם הנושאת את העובר וההורים המיועדים לגידול הילד.

חוק אימוץ ילדים התשמ"א 1981
החוק לאימוץ ילדים קובע מי כשיר להיות הורה מאמץ ומהם התנאים בהם ניתן לקבל צו אימוץ.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962

חוק גיל הנישואין, תש"י - 1950
חוק גיל הנישואין, קובע באיזה גיל ניתן להתחתן ומהן הנסיבות יוצאות הדופן בהן ניתן להינשא בגיל צעיר יותר.

חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991
החוק עוסק במתן צו הגנה ותוקפו לפי סמכויות בית המשפט לענייני משפחה.

חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995
החוק מגדיר את הסמכויות של בית המשפט לענייני משפחה ומברר הגדרות וסמכויות רלוונטיות.

אלימות במשפחה
מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה?

האם יבוטל ייפוי כוח נוטריוני מחמת עושק?
האם בית המשפט לענייני משפחה יורה על ביטול יפויי כוח נוטריוני בין אחים מחמת עושק?

האם הנישואין כנים? מעמד זמני לאזרחית זרה
האם העותרת והעותר נשואים באופן כן ואמיתי, או שמא מדובר בנישואין פיקטיביים? האם יש להורות על מתן מעמד זמני לעותרת, למרות שהות בלתי חוקית בארץ במשך 11 שנים?

בג"צ הורה לפקיד הרישום לרשום נישואין שנערכו בחו"ל על ידי מיופיי כוח
בני זוג התחתנו בחו"ל באמצעות מיופי כוח מטעמם. האם ניתן לרשום את הנישואין בישראל?

10,000 הוצאות משפט לאחר תביעת סרק בגין הפרת הבטחת נישואין
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי תובעת אשר טענה כי חברה לשעבר הפר הבטחת נישואין, ותביעתה נדחתה, תשלם הוצאות משפט גבוהות במיוחד...

צו הגנה לקטינה כנגד אביה
העיקרון המשמעותי ביותר העומד לנגד בית המשפט בבואו לדון בסוגיות הנוגעות לילדים, קל וחומר כאשר עסקינן בענייני משמרות ילדים. אימתי יורה בית המשפט על מתן צו הגנה לילד מפני אחד מהוריו?

פיצויי בעקבות נזק נפשי לאחר חיי הנישואין
האם אישה רשאית להגיש עשר שנים לאחר הנישואין, תביעה נזיקית נגד בעלה בגין התעללות נפשית?

סמכות בית המשפט לענייני משפחה לדון בתביעת מוהר
על פי ההלכה האיסלמית בני הזוג נישאים זה לזו באמצעות עריכת חוזה (עקד), הנקשר באמצעות הצעה וקיבול בנוכחות עדים, באישור איש דת ורישום על ידי רושם נישואין...

גניבת זרע
מה קורה אם הקטין תובע את אביו למזונות, והאב מנסה להתנער מחובת מזונותיו בטענת "גניבת זרע" ?

פסקי דין - דיני משפחה
פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד...

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>