www.what2do.co.il

חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ``ה-1995

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 19/11/2013
 חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ``ה-1995

חוק בית המשפט לענייני עבודה קובע מי רשאי להתמנות כשופט משפחה, החוק מפרט את סמכויות בית המשפט, ומקנה את זכותו לסטות מדיני ראיות ולדון בערעור.

 

1. הגדרות החוק לעניני משפחה עוסקות בתחומים הבאים:

 • תביעות במעמד האישי, מלבד הנהלת נכסי אנשים נעדרים.
 • תביעות אזרחיות בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, המהווים עילה לסכסוך בתוך המשפחה. בני המשפחה המוגדים בחוק הם: בני הזוג, כולל הידועים בציבור, ילדים, הורים, הורי בני הזוג, נכדים, סבים, אחים, הורים מאמצים ואפוטרופוסים.
 • מזונות או מדור
 • תובענה לאבהות או לאמהות
 • תובענה בעניין החזרת קטין חטוף
 • תביעות לפי חוקים הבאים
 • חוק גיל הנישואין, התש"י 1950
 • חוק השמות, התשט"ו 1956
 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962, כולל זכויות משמורת, חינוך, ביקור, הבטחת הקשר בין קטין להורה, או יציאת קטין מהארץ.
 • חוק קביעת גיל, התשכ"ד 1963
 • חוק הירושה, התשכ"ה 1965, כולל סכסוכים בקשר לירושה.
 • חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט 1969
 • חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג 1973
 • חוק אימוץ ילדים, התשמ"א 1981
 • חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א 1991
 • חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו 1996


2. כינון בית המשפט לענייני משפחה

שר המשפטים, רשאי להסמיך בית משפט שלום, במתן צו, לדון בענייני משפחה, ולקבוע את תחום שיפוטו בכל העניינים או בחלקם.
כמו כן, ראשי השר למנות שופטים מבין שופטי בית משפט השלום, שידונו בבית המשפט לענייני משפחה, ולמנות סגן נשיא לענייני המשפחה.

3. סמכות בית המשפט לענייניי משפחה (תיקון: תשס"ב)

בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בתביעות לאכיפה של פסקי חוץ בענייני משפחה, או להכרה בהם, ומוסמך לדון בענייני משפחה של מי שנקבעה לגביו סמכות שיפוט, למעט בענייני נישואין וגירושין.
סעיף ד בענייניים הנוגעים לקטין, רשאים פקידי הסעד, באמצעות או באישור היועץ המשפטי, להגיש תובענה לפי חוק זה וכן רשאי הקטין, בעצמו או על ידי ידיד קרוב, להגיש תובענה כאמור בכל עניין שבו עלולה זכותו להיפגע.

 

4. הוראות נוספות בעניין סמכות (תיקון: תשנ"ז)

בשבתו כבית משפט לענייני משפחה יהיו נתונות בידיו הסמכויות הנתונות לבית משפט לנוער לפי חוק הנוער, התש"ך 1960.
לפי סעיף ג, רשאי בית משפט השלום לתת צו לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א 1991.
ערעור על החלטה אחרת של רשם לפי סעיף 96(ב) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד 1984, בתובענה בענייני משפחה, או ערעור על החלטה, או צו של ראש הוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בענייני משפחה יידון לפני בית המשפט לענייני משפחה, בפני שופט אחד, לעניין סעיף זה, "פסק דין" - כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 1967.

5. יחידת סיוע בבית המשפט לענייני משפחה (תיקון: תשס"א)

שר העבודה והרווחה ושר המשפטים יקימו יחידת סיוע בבית המשפט, אשר תספק שירותי אבחון, ייעוץ וטיפול ותעמיד מומחים לרשות בית המשפט. כישוריהם המקצועיים של עובדי יחידת הסיוע יקבעו לפי צו מטעם שר העבודה והרווחה.
בית המשפט רשאי להפנות בעל דין או בן משפחתו ליחידת הסיוע ורשאי להורות ליחידת הסיוע לחקור בעניין שנדון לפניו ולהגיש חוות דעת. אם בעל דין סירב להופיע בפני יחידת הסיוע, הוא יודיע בכתב לבית המשפט, תוך 15 ימים מיום ההפניה.

 

6. איחוד תיקים

בית המשפט רשאי לאחד כמה תובענות בענייני משפחה שהוגשו באזורי שיפוט שונים ולדון בהן יחדיו. כמו כן, נשיא בית המשפט העליון רשאי או להורות על העברת הדיון לבית המשפט לענייניי משפחה שיקבע, לצורך דיון משותף.

 

7. הליכי ביצוע

הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג או בתובענה בענינו של קטין, למעט בעניני רכושו, יבוצעו על פי החלטת בית המשפט לעניני משפחה ובפיקוחו, זולת אם הורה בית המשפט על ביצועם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; כן רשאי בית המשפט להורות על ביצועם בדרך אחרת הנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין.

 

8. סדרי דין וראיות

בכל עניין של דיני ראיות וסדרי דין, שאין עליהם הוראה אחרת, בית המשפט ינהג בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק, הוראה זו אינה גורעת מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות.
סעיף ב' מתיר לבית המשפט לשמוע עדות של קטין, שלא בנוכחות איש או בנוכחות אדם שבית המשפט התיר לו להיות בדיון, וכמו כן רשאי להורות על הפסקת שמיעת עדותו של קטין ,או למנוע את חקירתו אם עלול להיגרם נזק לקטין.
לפי סעיף ג', במקרה ומונה מומחה או יועץ מטעם בית המשפט, בעל דין לא יהיה רשאי להביא עדות נוספת של מומחה מטעמו, אלא אם קיבל את רשות בית המשפט.
הוראות סעיף זה יחולו גם על בית משפט השלום בתביעות לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, אך לא יחולו על תביעות לפי חוק הירושה, שעילתן אינה סכסוך בתוך המשפחה.

 

9. ערעור

לבית משפט הדן בערעורים על פסקי דין או על החלטות של בית משפט לענייני משפחה, יהיו הסמכויות הנתונות, כולל שמיעת עדויות והבאת ראיות נוספות, במידה ויראה לנכון כי הדבר דרוש לבירור הערעור.

 

סעיף 25 שמירת סמכויות (תיקון: תשנ"ח, תשנ"ט)

חוק זה אינו בא לגרוע מסמכויות של בית הדין לעבודה ובתי הדין הדתיים. בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון במקרים השונים, כל עוד אין בית הדין הדתי דן בו.

 

סעף 26 ביצוע ותקנות

שר המשפטים רשאי להסדיר את סדרי הדין והנוהג לפני בית המשפט לענייני משפחה, ולהסדיר הוראות בדבר סמכויות בית המשפט לצוות בעניינים הבאים: הזמנת עדים, מינוי מומחה או יועץ ומינוי כונס נכסים.

 

27. הוראות מעבר (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח)

הקמת בתי המשפט לענייני משפחה, תושלם בכל הארץ, תוך שנתיים מיום תחילתו של חוק זה. ואולם, הסמכת בתי משפט לענייני משפחה לדון בתביעות לפי חוק הירושה, התשכ"ה-,1965 תושלם לא יאוחר מאחד בספטמבר 1998. שר המשפטים, רשאי להורות על העברתן של תובענות כאמור לבית משפט לענייניי משפחה מסוים במועד מוקדם יותר. כמו כן, יחידת סיוע תוקם תוך ששה חודשים בכל בית משפט לענייני משפחה לפי סעיף 5.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עצות, טיפים למתגרשים

עצות מועילות לגירושין מופחתי כאבי ראש ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.