www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - משמורת

משמורת לאב למרות קיומה של חזקת הגיל הרך
האם בית המשפט יסטה מהלכת הגיל הרך ויקבע משמורת על קטין רך בשנים בידי אביו?

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה
מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ?

חטיפת ילדים
בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ...

מינוי אפוטרופוס
מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?

אימוץ ילדים מחו"ל
במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון...

עירעור על פסק דין משמורת
פסק דין בעניין משמורת והסדרי ראייה אינו סופי, וניתן לפנות שוב לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה למשמורת/הסדרי ראייה ...

הסדרי ראיה
מהם הסדרי ראייה? מה קורה במקרה בו אחד ההורים מפר את הסדרי הראייה?

סמכות אפוטרופוס בהליך גירושין
בתי המשפט נוטים להגדיר נושאים מהותיים בחיי הקטינים כגון מדור וחינוך כתלויים בהסכמתו של ההורה הלא משמורן. פעמים רבות ימנע בית המשפט מהורה משמורן להעתיק את מקום מגוריו באופן שימנע מההורה שאינו משמורן לראות את הילדים...

<<   הקודם  1  2  3  4