www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - משמורת

תצהיר מטעם קטין בבית המשפט לענייני משפחה
האם יש לתת משקל לתצהיר החתום על ידי קטין ומוגש לבית המשפט? מהם השיקולים הרלבנטיים בעניין זה?

בקשת הגירה ועיקרון טובת הילד?
עיקרון טובת הילד, שהינו עיקרון מנחה בסוגיות העוסקות במשמורת ילדים, הינו עיקרון על בנוגע להגירת קטינים...

אי החזרת קטין למדינה אחרת למרות אמנת האג, אימתי?
האם ניתן למנוע את החזרתו של קטין במסגרת אמנת האג כאשר הקטין כבר השתלב במדינה אליה נחטף?

שינוי מקום מגורים של קטין לאחר גירושין, אימתי?
אימתי יתיר בית המשפט את מעבר ההורה המשמורן עם הקטינים למקום מרוחק מהורה שאינו משמורן? האם ניתן להתנגד למעבר זה ומה בדבר הקשר בין ההורה שאינו משמורן לבין הילדים?

אפוטרופוס טבעי
ההורים האפוטרופוסים חייבים לנהוג בענייני הקטין תוך שהם מחשיבים את טובתו של הילד בכל החלטה וסוגיה העומדת על הפרק. החוק קובע כי עליהם לנהוג כדרך שהיו נוהגים הורים מסורים...

צו הגנה נגד קטין, אלימות נגד הורה
האם הורה רשאי לבקש צו הגנה מקטין בגין אלימות במשפחה?

הפרת הסדרי ראיה, מה עושים?
האם ניתן להפר הסדרי ראיה? כיצד יש לנהוג כאשר אחד הצדדים מפר את ההסכם ופוגע בצד השני ובילדים?

העברת אפוטרופסות מהורה טבעי, אימתי?
באילו מקרים יתמנה אפוטרופוס נוסף? בית המשפט קבע, בהחלטה מנומקת, כי ההורה נמנע, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיו האמורות, כולן או מקצתן...

הגירת קטינים לאחר גירושין, האמנם?
הגירת קטינים לאחר הליך גירושין? מהו עיקרון טובת הילד? מהם זכויותיו של ההורה אשר נשאר בארץ?

בקשה למינוי אפוטרופוס
כיצד מגישים בקשה למינוי אפוטרופוס לקשיש, כאשר החסוי אינו מסוגל לדאוג לענייניו? מה כוללת הבקשה והאם יש להציג חוות דעת רפואית? מהי משמעותו של תסקיר פקידת הסעד?

הגירה של ילד לאחר גירושין
האם בית המשפט יתיר הגירת הורה עם הילדים לאחר הליך גירושין? מהו עיקרון טובת הילד וכיצד בוחנים אותו בראי הגירת הקטינים?

צמצום אימוץ סגור והפיכתו ל"אימוץ פתוח", אימתי?
בית המשפט עמד בעבר על שלוש מסגרות של שיקולים לבחינת האפשרות לצמצום תוצאות האימוץ...

מהי בדיקת מסוגלות הורית?
בדיקת מסוגלות הורית הינה בדיקה הנעשית על ידי מומחים כגון פסיכולוגיים ופקידות סעד הממונים מטעם בית המשפט לענייני משפחה. מומחים אלו מבצעים להורה\ים ראיונות פסיכולוגיים ובדיקות אישיות...

מהי הלכת הגיל הרך?
מהי הלכת הגיל הרך? האם הינה שיקול מהותי גם היום בסוגיות משמורת? כיצד רואה בית המשפט את הלכה זו?

מי הוא פסול דין?
על פי חוק הכשרות והאפוטרופסות, בית המשפט רשאי להכריז "פסול דין" על אדם אשר סובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

תביעת אבהות, מהי?
עניין האבהות איננו עניין של מה בכך, שכן לאבהות על הילד ישנן השלכות רבות, החל מתשלום מזונות, הסדרי ראייה, תשלום בעבור מדור שקט ועוד. זאת בנוסף לדין העברי אשר עלול לראות את הילד כ"ממזר" או "שיתוקי" במידה ונולד מחוץ לברית הנישואין...

אמנת האג - תביעה בגין חטיפת קטין
התכלית המונחת ביסוד אמנת האג היא להביא במהירות להחזרתם של ילדים שנחטפו ובכך להבטיח את זכות המשמורת שנקבעה בעבר ...

טובת הילד ורצון הילד
מה כוחו של רצון הקטין בתביעה לקביעת משמורת? מה הקשר לעקרון טובת הילד? כיצד מכריע בית המשפט ...פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר

משמורת, כיצד מגיע ביהמ"ש להחלטה?
באשר לקביעת משמורתם של ילדים, העיקרון המכריע הוא עקרון טובת הילד, והוא העומד כעיקרון ראשון במעלה ...

משמורת: שמיעת הקטינים על ידי בית המשפט, אימתי?
השאלה האם אין מקום שבית המשפט ישמע את עמדת הקטינים, ככל שגילם ובשלותם הרגשית והמנטלית מאפשרים להם לגבש עמדה ולהביעה...

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>