www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - מזונות ילדים

מה כולל תשלום מדור?
דמי מדור מהווים תשלום עבור מקום המגורים של הילדים במקרה של גירושין, כאשר שיעור התשלום עבור מדור נקבע על פי מספר הילדים.

איך להגיש כתב הגנה בתביעת מזונות?
לאחר שהוגשה תביעת מזונות על ידי ההורה המשמורן, ההורה הנתבע נדרש להגיש כתב הגנה, שבמסגרתו ניתן לערער על עצם הדרישה לתשלום מזונות, או לבקש להפחית את הסכום הנדרש לתשלום.

איך לחשב מזונות מדין צדקה לילדים מגיל 6 עד 15?
מזונות מדין צדקה הם תשלומים שאינם נחשבים לצרכים בסיסיים של הילדים, והם כוללים חוגים, חופשות, מתנות, בילויים ועוד.

מזונות הכרחיים: מה כוללים מזונות הכרחיים לילדים?
מזונות הכרחיים הם כל הצרכים הבסיסיים החיוניים לקיום ילדים, כולל: מזון, הלבשה והנעלה, מקום מגורים, חינוך וצרכים רפואיים, אשר משולמים אך ורק על ידי האב.

שוויון במזונות במשמורת משותפת: פסק דין תקדימי
בג"ץ קבע בפסק דין תקדימי כי הורים גרושים אשר מקיימים משמורת משותפת, יהיו חייבים לשאת במשותף בדמי מזונות ילדיהם על פי יכולתם הכלכלית.

סמכות בית דין רבני במזונות ילדים
מזונות ילדים נועדו להבטיח את רמת החיים של ילדים הנמצאים בחזקת אחד מההורים. הסמכות לדון בעניין מזונות לילדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, אולם לאחרונה ישנה מגמה להעביר סמכות זו גם לבית הדין הרבני.

מזונות לאם חד הורית מביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי משלם מזונות לאם או אב חד הוריים, על פי פסק דין למזונות, כל עוד לא יצא פסק דין אחר למזונות המבטל אותו, וכל עוד שמוסיפים להתקיים שאר תנאי הזכאות.

מזונות ילדים בהוצאה לפועל
האם ניתן לגבות מזונות בהוצאה לפועל? האם ניתן לעשות כן גם לגבי מזונות ילדים?

ביטול מזונות ילדים בגלל ילד מרדן
האם ניתן לבטל מזונות ילדים אשר משולמים לילד מרדן? האם האב חייב לשלם מזונות גם כאשר הילד איננו מוכן לראות אותו?

קביעת מזונות לקטין - עקרונות וסכום מינימאלי
מהם העקרונות לקביעת מזונות ילדים? מהו המודל האמריקני ומהם ההבדלים בינו לבין דרך הקביעה של מזונות ילדים בדין הישראלי?

מזונות מהכלא - האמנם?
האם יש חובה לשלם מזונות מהכלא? האם ישולמו מזונות מתא מעצר? מה עם מעצר בית?

משמורת משותפת ומזונות ילדים
משמורת משותפת נקבעת לאחר גירושין כאשר בית המשפט סבור כי ניתן יהיה לקיימה, וזאת בהתבסס על רצון הצדדים ותסקירים תומכים של שירותי הרווחה...

מזונות קרובי משפחה
האם הורים ובני משפחה רשאים לתבוע מזונות מילדיהם או נכדיהם? מה אומר על כך הדין העברי, ואיך מתייחס לכך הדין האזרחי?

חישוב מזונות מכוח החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות)
חישוב מזונות בין בני זוג אשר אינם משתייכים לאותו הדת? מהן מזונות מכוח חוק המזונות?

מזונות חיילים
מהי חובת מזונות ילדים במהלך השירות הצבאי? האם יש חובה לשלם מזונות חיילים?

תביעה עצמאית או תביעה בגין שינוי נסיבות?
האם תביעה אשר הוגשה על ידי קטין בתור תביעה למזונות אחרי הסכם גירושין היא תביעה עצמאית או תביעה לשינוי דמי מזונות בגין שינוי נסיבות?

זכות תביעת מזונות עצמאית על ידי הקטינים
האם קטין רשאי להגיש תביעה עצמאית למזונות כאשר שיעור מזונותיו נקבע בין ההורים ובשמו בהסכם גירושין?

בן מרדן
האם ניתן לשלול מזונות ילדים, או להפחיתם, בגין בן מרדן? כיצד מתבטאת התנהגות מרדנית מצד הילד? מהם שיקולי בית המשפט?

מזונות ילדים מוסלמים
מהם מזונות ילדים מוסלמים? כיצד מחשבים אותם? האם גם הקוראן והסונה קובעים כי יש לשלם מזונות ילדים מוסלמים?

מגורים משותפים במהלך הליך גירושין - האם תשלום מזונות ישירות לאם?
כיצד יש לחשב את צרכי הקטינים כאשר ההורים גרים ביחד אך אין כל סיכוי להשכין שלום בבית והליכי הגירושין מתחילים בעניינם...

1  2  3  לעמוד הבא   >>