www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - מזונות אישה

מזונות מדין מעוכבת, באילו מקרים?
מזונות מדין מעוכבת הם דמי מזונות לאישה מסורבת גט, המשולמים לה על ידי בעלה, במקרה שבית הדין הרבני הורה לו לגרש אותה והוא סרב לעשות כן.

האם אישה שיוצאת לחו"ל זכאית לקבל קצבת מזונות?
אישה הזכאית לקבל קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי ויוצאת לחו"ל, עשויה בתנאים מסוימים להמשיך ולקבל את הקצבה גם בזמן השהייה בחו"ל.

פטור ממזונות אישה: באילו מקרים הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות לאשתו?
אישה זכאית לקבל מזונות מבעלה כל עוד קשר הנישואין עומד בתוקפו. אולם אישה עובדת לא זכאית למזונות, ובמקרה של בגידה, עזיבת הבית ללא הצדקה וסירוב לקיים יחסי אישות, הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות.

מזונות אישה קתולית וטענות הבעל בדבר בגידה
מזונות אישה קתולית וטענות בגידה מצד הבעל. כיצד בית המשפט בוחן את הסוגיה? האם האישה זכאית למזונות כאשר היא גרה בבית הוריה?

בעל אשר לא שילם את הכתובה ימשיך לשלם מזונות אישה
האם אישה אשר מסרבת לקבל את הגט, מחמת אי ביצוע תשלום כתובה, תמשיך לקבל מבעלה מזונות כאישה נשואה?

מזונות אישה עובדת
מהם מזונות אישה עובדת? האם ניתן להכריח אישה לצאת לעבוד? האם אישה אשר מרוויחה יותר מבעלה זכאית מזונות עד לגירושין?

זכות אישה למדור - משמעות מבחינת גידול קטינים בבית
מהי המשמעות של גידול ילדים קטינים על ידי אישה כאשר מוגשת תביעת מדור המונעת פירוק שיתוף בדירה?

מזונות אישה למרות פירוד - אי קיום הסדר כלכלי נאות
האם ניתן לבטל את חיוב הבעל בתשלום מזונות אישה למרות העדר הסדר כלכלי נאות המבטיח את רווחתה של האישה?

מהו מעשה כיעור?
האם ניתן לשלול מזונות אישה בעקבות מעשה כיעור? מהו מעשה כיעור? האם כל שיחת טלפון עם גבר זר היא מעשה כיעור?

האם ניתן לחייב אישה לצאת לעבוד?
רוני וליטל נישאו זה לזו ומנישואיהם נולדו להם ארבעה ילדים. בשל קרע שנתגלע בין הצדדים עזב רוני את דירתם המשותפת ושכר לעצמו דירה למגוריו כאשר בזמנים שונים הצטרפו אליו כל ילדיו. רוני הגיש תביעת גירושין כנגד ליטל ואילו ליטל הגישה לבית הדין הרבני תביעה לשלום בית, במסגרתה ניתן לה צו למידור ספציפי.

מזונות זמניים
כיצד קובע בית המשפט מזונות זמניים ומה החשיבות של הוכחתם עבור בני הזוג? מהן המטרות של המזונות הזמניים?

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט 1959
החוק קובע כללים לגבי תשלום דמי המזונות, מהו היקפם, מתי מקבלים פטור וכדומה.

סירוב הבעל לשלם מזונות
במקרה כזה, קיימות שתי אפשרויות לגביית המזונות...

מתי ניתן לשנות פסק דין מזונות?
במקרה בו קיימה יחסי אישות עם מישהו אחר...

מדור ספציפי, מזונות האישה
לצו מדור ספציפי שניתן ע"י בית הדין הרבני ישנה חשיבות רבה, משום שהוא עלול לעכב, לתקופות משתנות את מכירת הבית בו מתגוררים בני הזוג ...

גובה המזונות ומה כולל החיוב במזונות
בדומה למזונות ילדים, גם החיוב במזונות אישה מורכב מצרכיה של האישה במובן הרחב של המילה, היינו לצד צרכים בסיסיים דוגמת מדור מזון לבוש ובריאות, יכול החיוב במזונות לכלול אף החזקת רכב, נסיעות, קוסמטיקה, מכון כושר וכו’.

סירוב תשלום מזונות אישה
סירוב הבעל לשלם לאשתו מזונות כפי המגיעים לה, בין אם יש לו יכולת והוא מסרב לעשות כן, ובין אם מפני שהוא מסרב לצאת לעבודה ולהשתכר, יכול עקרונית לתת לאישה את הזכות לדרוש את חיובו במתן גט. ...

איך מגישים תביעה למזונות האישה?
כללים להגשת תביעת מזונות ...

מתי תובעים מזונות אישה?
כל עוד קשר הנישואין שריר וקיים, ניתן עקרונית לתבוע מזונות, אולם חשוב להדגיש כי לא ניתן לתבוע מזונות רטרואקטיבית וחיוב הבעל במזונות האישה, אם ייקבע, ייקבע רק החל מיום הגשת התביעה ...

מהם מזונות אישה?
בהתאם לדין העברי, יש לאישה עקרונית זכות לתשלום מזונות ("מזונות אישה") בגובה רמת החיים שהורגלה אליה ...