www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מזונות אישה

האם בית המשפט יבטל את הסכם הממון ויכיר בתובעת כידועה בציבור?

בת הזוג הפרודה, עתרה לבית המשפט לענייני משפחה, להכיר בה כידועה בציבור, בניגוד להסכם הממון עליו היא חתמה ודרשה לקבל תשלום מזונות. 


אישה מעכבת גט תזכה למזונות רק לזמן קצוב

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי אישה אשר מעכבת בכוונת מתכוון את הסדרת הגט לא תוכל לקבל מזונות אישה עד לגירושין (אלא לזמן קצוב בלבד)...


תביעה להפחתת מזונות גרושה שנקבעו בהסכם גירושין - האם תתקבל?

האם בית המשפט לענייני משפחה יקבל תביעה להפחתת מזונות גרושה שהוסכמו במסגרת הסכם גירושין?


תביעת מזונות אישה אגב גירושין ושאלת סמכות בית הדין הרבני

האם תביעת מזונות אישה, אשר הוגשה אגב גירושין, תהיה בסמכותו של בית הדין הרבני חרף אי הסכמה מצד האישה?


אישה עזבה את הבית - האם תהיה זכאית למזונות אישה?

האם אישה אשר עזבה את הבית תהיה זכאית לקבל מבעלה מזונות אישה? האם האישה הוכיחה סיבה לעזיבתה?


אישה מוסלמית עזבה את הבית לכאורה בשל אלימות - האם היא תקבל מזונות אישה?

מזונות אישה בישראל נקבעים על בסיס הדין האישי החל על הצדדים. במקרים בהם מדובר בבני זוג מוסלמים, הדין האישי הרלבנטי קבוע בחוק המשפחה המוסלמי משנת 1917...


חוסר תום לב בתביעת מזונות אישה - כלי בהליך הגירושין

האם תביעת מזונות אישה הוגשה בתור כלי בהליך הגירושין, בחוסר תום לב, ולמרות מגורים בנפרד?


הפחתת מזונות לאחר מעבר מהמזרח הרחוק לישראל - אכיפת פסק דין זר

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי פסק דין מזונות אשר ניתן בין בני זוג במזרח הרחוק, יהיה בר תוקף לאכיפה בישראל. מדובר בהליך בין בני זוג אשר התחתנו בישראל, התגוררו באירופה ועברו למזרח הרחוק לשם עבודת הבעל. 


הסכמה בדבר עזיבת בעל את הדירה ודחייה של תביעה למזונות אישה

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי בעל אשר עזב את דירת המגורים המשותפת בהסכמה לא יחויב בתשלום מזונות לאשתו...


שלילת מזון אישה לאחר התנהלות בחוסר תום לב מצידה

האם בית המשפט לענייני משפחה רשאי לפסול את זכאותה של אישה למזונותיה בגין התנהלות בחוסר תום לב בהליכים המשפטיים?


מזונות אישה למרות בגידה, האמנם?

האם בית המשפט לענייני משפחה יפסוק בניגוד למגמה בבית הדין לעבודה ויקבע כי אישה תהיה זכאית למזונותיה למרות טענות בגידה?


מזונות אישה זמניים לאחר גירושין, האמנם?

האם בית המשפט יפסוק מזונות אישה זמניים לאחר גירושין, וזאת בגין פערים כלכליים משמעותיים בין הגרוש לגרושתו?


הסרת צו עיכוב יציאה מהארץ על ידי הפקדת 200,000 שקלים ערובה

האם ניתן לעכב יציאה של חייב במזונות אישה מהארץ והאם החייב רשאי להפקיד ערובה בשיעור 200,000 שקלים על מנת להסיר את העיכוב?


אלימות מצד הבעל וסוגיית מזונות אישה נוצרית קתולית

מהי זכותה של אישה נוצרית קתולית למזונות אישה כאשר היא עזבה את הבית בגין אלימות בעלה?


מסרבת להתגרש? האם ניתן לשלול מזונות אישה בשל חוסר תום לב?

האם ניתן לשלול מזונות מאישה אשר מסרבת במשך שש שנים לקבל גט ומונעת את כניסת הגירושין לתוקף?


מזונות משקמים לאישה לאחר גירושין של כהן וגרושה

האם אישה זכאית למזונות שיקום לאחר נישואים אסורים של פסולי חיתון שנעשו בהליך אזרחי בפראג?


ביטול סמכותו של בית הדין הרבני בגין כריכה שלא כדין של תביעת מזונות אישה

פעמים רבות נאבקים זוגות במסגרת הליכי גירושין על הסמכות השיפוטית אשר תידון בעניינם. ידוע כי במקרים בהם מדובר באישה מורדת, קיימת עדיפות לגבר להגיש תביעתו לפתחו של בית הדין הרבני...


שימוש בכספים בחשבון משותף למרות פסק דין מזונות זמניים

התביעה לדמי המזונות הזמניים הוגשה על ידי האישה בעקבות חסימת חשבון הבנק המשותף של בני הזוג (שנמצאים בהליכי גירושין), אשר "הותיר את האישה ובתה ללא פרוטה"...


מזונות מהביטוח הלאומי לאישה שאינה מסוגלת לעבוד
בית הדין לעבודה דחה את תביעתה של אישה לדמי מזונות מהביטוח הלאומי, למרות שבעלה, החי בנפרד ממנה, לא משלם לה את מזונותיה...

סרבן גט ישלם פיצויים על סך 377 אלף שקלים
התביעה שלפנינו הינה תביעה למזונות מעוכבת ותביעת פיצויים בגין אי-מתן גט...

1  2  לעמוד הבא    >>