www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רכוש

חובות בהסדר איזון משאבים
איזון משאבים, לרבות חובות של ... כיצד מכריע בית המשפט? מה הדין? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המשפט במשפחה...

שמירת זכויות מכוח סעיף 11 לחוק יחסי ממון
בית המשפט רשאי להורות על מתן ידיעות ומתן ערובה, לקבוע פעולות בכפוף להסכמת הצדדים ולהורות על רישום הערה בפנקס המתנהל על פי חוק שרשום בו נכס של אחד מבני הזוג.

זכויות בן הזוג בכספי פיצויים עקב נזק גוף
האם יחולקו כספי פיצויים בגין נזק גוף במסגרת איזון בין בני זוג בהליך גירושין?

חלות הלכת השיתוף בין בני זוג בבית הדין הרבני
על בני זוג שנישאו קודם לכניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג1973- חלה הילכת השיתוף בנכסים שהיא יציר ההלכה הפסוקה בדין האזרחי ...

מהי השפעת הסכם ממון על מתן גט בבית דין רבני?
בני זוג שביקשו להתגרש נתקלו במכשול. בית הדין הרבני לא אישר את הגט כל עוד ישנו סעיף בהסכם ממון אשר מחייב את הבעל בתשלום חודשי, אם לא ייתן גט לאישה כמבוקשה.

חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין כאשר רק בן זוג אחד צבר זכויות
במסגרת תביעה לחלוקת רכוש טענה האישה כי הבעל לא צבר זכויות סוציאליות במהלך הנישואין ועל כן אין לחלק את הזכויות אשר נצברו על ידה באופן שווה בין הצדדים...

האם יבוטל ייפוי כוח נוטריוני מחמת עושק?
האם בית המשפט לענייני משפחה יורה על ביטול יפויי כוח נוטריוני בין אחים מחמת עושק?

הלכת מנשה - בקשה לביטול הסכם גירושין או חלקים ממנו
מהי הלכת מנשה? האם ניתן להביא לביטולו של הסכם גירושין, או חלקים ממנו, בעקבות הפרת ההסכם לכאורה?

זכויות פנסיוניות לא יוחלקו באופן שווה בגין עצלנות הבעל לאורך השנים
במשך עשרות שנים החזיקה האישה את התא המשפחתי, תוך שהיא עובדת וצוברת זכויות סוציאליות. הבעל, לעומת זאת, לא צבר זכויות ולא התמיד בעבודתו. האם יש לחלק את הזכויות הפנסיוניות של האישה באופן שווה בעת הגירושין?

האם ניתן לבטל הסכם ממון אשר נחתם למראית עין בלבד?
בני זוג חתמו על שני הסכמי ממון לצורכי משכנתא בלבד. מדובר בהסכמי ממון אשר נחתמו לכאורה למראית עין. האם ניתן לבטלם למרות שקיבלו תוקף של פסק דין?

הסכם ממון לאחר גירושין - אישור למרות חתימה של מיופה כוח, האמנם?
בני זוג התגרשו והחליטו לאחר הגירושין לערוך הסכם ממון. האם עורך דינו של אחד הצדדים יכול לחתום בשם מרשו, וזאת משום שהאחרון שוהה בחו"ל?

הורים גרושים נפטרו - הילדים מסוכסכים על חלוקת רכוש ההורים
הורים גרושים נפטרו והילדים מתווכחים על הבעלות בנכס מקרקעין. האם הנכס הוחרג במסגרת הסכם גירושין?

האם יבוטל הסכם גירושין בגין שינוי בתנאי פנסיה לאחר פרישה מוקדמת?
הסכם גירושין כלל גם איזונים שונים בין זכויות פנסיוניות. האם פרישה מוקדמת מצדיקה ביטול הסכם הגירושין?

חלוקת רכוש בני זוג שהיו ידועים בציבור ולאחר מכן נישאו
השאלה המקדמית שעלי לבחון היא על פי איזה דין יבחנו הנכסים השונים, האם על פי חוק יחסי ממון? האם כל פריט רכוש על פי התקופה בה נצבר?

דחיית תביעה נגד הידוע בציבור בעילת עושק
דחיית תביעה לפסק דין הצהרתי ששל תובעת את הידוע בציבור שלה לשעבר בין היתר בעילת עושק

פסקי דין - דיני משפחה
פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד...

מאגר חוקים
לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ?

הסכם גירושין
מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד...

פירוק שיתוף בדירה
במהלך הליך גירושין, אחת השאלות העיקריות שמתעוררות היא האם דירת מגורי בני הזוג תימכר או תישאר לשימושו של אחד מבני הזוג ...

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה
מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ?