www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ידועים בציבור

תביעה רכושית של ידועה בציבור נגד בן זוגה הידוע בציבור

המקרה דנן הוא מקרה חריג. חריגותו של המקרה באה לידי ביטוי באורח החיים הליברלי והפתוח שבני הזוג סיגלו לעצמם, הסכימו אודותיו וחייו על פיו, בכל הקשור ביחסים שבינו לבינה ...


תביעת אישה למזונות למרות היות הגבר נשוי בטענה של ידועה בציבור

טענתה העיקרית של האישה, היא כי היא והגבר היו בני זוג, בחזקת "ידועים בציבור", מנגד טען הגבר כי בת זוגו היחידה של המבקש הינה רעייתו, עימה הוא חי מעל 46 שנה ... מעניין?


תביעה למזונות קטין בין ידועים בציבור

על פי הדין האישי, תקנות חכמים, תקנות הרבנות הראשית והפסיקה הושוו דיני הילדים עד גיל 6 לדינם של ילדים עד גיל 15. כך שהחיוב במזונותיהם ההכרחיים הוא חיוב אבסולוטי. חובת האב איפה לזון את ילדו באשר לצרכיו ההכרחיים היא אבסולוטית...


מחלוקת על בתים שנבנו בתקופה בה היו בני הזוג ידועים בציבור

היות האיש עורך דין במקצועו, ליבתה, לצערי, את הבעירה ואת העימות. חרף הגדרתו כי יחסיו עם האישה היו נישואי נוחות שלאף אחד לא היה חלק בנושא השני, כל אחד נע על מסילתו, זולת בית המגורים


חלוקת רכוש בני זוג שהיו ידועים בציבור ולאחר מכן נישאו

השאלה המקדמית שעלי לבחון היא על פי איזה דין יבחנו הנכסים השונים, האם על פי חוק יחסי ממון? האם כל פריט רכוש על פי התקופה בה נצבר?


תביעה של ילדיה של אשה שנפטרה נגד הטוענת להיות ידועה בציבור של בעלה המנוח

האם מגיע ליורשי המנוחה ב’ ב’ חלק בעיזבון המנוח מכח חוק יחסי ממון בין בני זוג, דהיינו שעיזבון המנוח אינו כולל, לטענתם, את חלקה של האשה מכח איזון המשאבים


תביעה לעזבון של שתי ידועות בציבור

תביעתה של התובעת כנגד עיזבונו של המנוח, ליתן פסק דין הצהרתי בדבר זכויותיה הנטענות כידועתו בציבור (עת היה בין החיים, ט.ס), ולהצהיר כי מחצית מכל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, אשר נצברו במהלך חייה המשותפים עם המנוח, (לטענתה, 11 שנים קודם לקיץ 1997, ט.ס), בין אם הזכויות הועברו בחייו של המנוח על שם בנו ונכדיו, ובין אם אלה ירשו את הנכסים לאחר מותו- הינם שלה.


דחיית תביעה נגד הידוע בציבור בעילת עושק

דחיית תביעה לפסק דין הצהרתי ששל תובעת את הידוע בציבור שלה לשעבר בין היתר בעילת עושק


מזונות בציבור החרדי

פס"ד חדשני בענייני משפחה , שניתן ע"י שופטת בימ"ש לענייני משפחה בחיפה, אלה מירז , הקובע נורמת מזונות בציבור החרדי, בהתאם לאורח החיים ותוך ניתוח הלימודים הישיבתיים. פסה"ד עוסק בבחור ישיבה הלומד במסגרת פנימייתית ושעבר את גיל 18, שהוריו חרדים משתי חצרות חסידיות שונות וקיים סכסוך מתמשך ביניהם


בקשה לצו ירושה של ידוע בציבור של המנוחה

פסק דין, שניתן ע"י שופטת בימ"ש לענייני משפחה בחיפה, אלה מירז, בעניין בקשה לצו ירושה שהגיש המבקש, בטענה כי היה ידוע בציבור של המנוחה, שנפטרה בנסיבות טרגיות בהיותה בת 36...


מזונות לקטינה ומזונות שיקומיים לאם הקטינה שהיא ידועתו בציבור של האב

הבקשות למזונות זמניים הוגשו בנפרד לפי תקנה 265 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"). בקשתה של האם מבוססת על טענה למעמד "ידועה בציבור" והסכם מכללא ...


החלטה בסוגיית עילת תביעה של ידועה בציבור

המבחן הינו כניסה לאחת מהעילות המנויות בסעיף ,הטענה המשפטית כנגד ראיות לכאורה המבססות את עילת התובענה, שהינה (שהיתה) "ידועה בציבור" של הנתבע.


האם קיימת כוונת שיתוף אוטומטי לאחר הכרה בבני זוג כידועים בציבור?

האם הכרה בבני זוג בתור ידועים בציבור, לאחר שמונה שנים, מעידה גם על כוונה שיתופית בין הצדדים?


<<   הקודם  1  2  3