www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - ידועים בציבור

גירושין של ידועים בציבור, מה הזכויות שלכם?
ידועים בציבור אינם נחשבים לנשואים מבחינה משפטית, אך הם זכאים לחלק גדול מהזכויות שלהן זכאים זוגות נשואים, ואף בכל הנוגע למשמורת ולמזונות ילדים, אין הבדל בין זוגות נשואים לידועים בציבור.

האם ידועים בציבור יכולים לאמץ ילדים?
מעמדם של ילדים שנולדו בדרך הטבע לידועים בציבור זהה למעמדם של ילדים שנולדו להורים נשואים, ההבדל המהותי בין שני הזוגות נוגע לזכות לאמץ והזכות לטיפולי פוריות.

הסכם ממון בין ידועים בציבור
האם בני זוג ידועים בציבור יכולים לפנות לבית המשפט על מנת לערוך ביניהם הסכם ממון?

מגורים לא משותפים ומשמעותם לשם הוכחת ידועים בציבור
אחת הדרכים הנפוצות להוכיח קשר של ידועים בציבור הינה על ידי קורת גג משותפת. עם זאת, הפסיקה הכירה גם בידועים בציבור שלא גרו בבית משותף...

מזונות אישה ידועה בציבור, אימתי?
האם אישה אשר הינה ידועה בציבור זכאית למזונותיה לפני הפרידה ואחריה?

מהם מזונות משקמים?
האם אישה זכאית למזונות שיקומיים לאחר פרידה? האם מדובר בזכות הקיימת גם לטובת ידועה בציבור?

חלוקת נכסים עסקיים בין ידועים בציבור, האמנם?
חלוקת נכס עיסקי בין ידועים בציבור? האם ניתן לסמוך על הלכת השיתוף לבדה?

כוונת שיתוף בין ידועים בציבור
האם כל אימת שבני זוג מוגדרים "ידועים בציבור", חלה עליהם הלכת השיתוף? כיצד בוחן בית המשפט את סוגייה זו? על מי מוטל נטל ההוכחה?

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה
במישור היחסים הפנימיים, תוביל הכרה בבני הזוג כ"ידועים בציבור", בין היתר, להחלת מערכת דיני הגירושין על הצדדים בעת הפירוד. כך, עשוי הידוע בציבור להיות מחויב במזונות האישה (חובת מזונות מכוח תום הלב לזון את הידועה בציבור, מה שנקרא מזונות אזרחיים, תשלום מדור לאישה, חלוקת הרכוש שנצבר על פי כללי חזקת השיתוף, זכויות פנסיה שצבר הידוע בציבור, ויתכן אף זכאות לנכסי קריירה)...

ידועים בציבור - חלוקת רכוש
כיצד מחלקים רכוש בעת פרידת בני זוג ידועים בציבור? כיצד מחולק הרכוש במקרה של צוואה וירושה? קראו עוד...

החלת חזקת השיתוף בבני הזוג ידועים בציבור, אימתי?
החוק הישראלי מכיר בזכויות רבות של "ידועים בציבור כנשואים", זכויות המוקנות להם מכוח חייהם המשותפים, אף בהעדר נישואים כדין ... מה לגבי הרכוש?

ידועה בציבור וזכויות בירושה
מחלוקת בשאלה האם הנתבעת היתה ידועה בציבור של המנוח לנושא זכויות בירושה ...

ירושה וזכויות ידועים בציבור
הבסיס לראיית בני זוג כידועים בציבור, לשם הוכחת חייהם כזוג ולשם הוכחת משק בית משותף, הינו המגורים המשותפים. כשם שלכל זוג נשוי מעון משותף שהוא מרכז חייו, כך על זוג הרוצה לקבל הכרה כידועים בצבור ...

זכויות לטובת הידועה בציבור
במהלך השנים, עדים אנו להכרה גוברת והולכת של המחוקק ושל בתי המשפט במוסד של "הידועה בציבור" לצורך הענקת זכויות סוציאליות וטובות הנאה חומריות שונות ...

תביעת מאהבת להכרה בה בתור ידועה בציבור
גבר נשוי, בשנות ה-30 לחייו, נהג להיפגש במשך חמש שנים עם מאהבת אשר פגש בבאר. בין השניים התקיימה מערכת יחסים כנה ואמיתית אשר כללה שיחות נפש, יחסים אינטימיים ועוד...

לא היו מגורים משותפים - האם ידועים בציבור?
האם יש להכיר בזכותו של בן זוגה של המנוחה, בתור ידועה בציבור כביכול, לפנסיית שאירים מהמדינה?

תובענה ידועה בציבור למזונות ולפיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין
בחיים משותפים במשפט העברי של גבר ואישה נאמר לא פעם - "לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות"...

תביעה למזונות קטין בין ידועים בציבור
חובת האב לזון את ילדו באשר לצרכיו ההכרחיים היא אבסולוטית...

חלוקת רכוש בני זוג שהיו ידועים בציבור ולאחר מכן נישאו
השאלה המקדמית שעלי לבחון היא על פי איזה דין יבחנו הנכסים השונים, האם על פי חוק יחסי ממון? האם כל פריט רכוש על פי התקופה בה נצבר?

תביעה לעזבון של שתי ידועות בציבור
תביעתה של התובעת כנגד עיזבונו של המנוח, ליתן פסק דין הצהרתי בדבר זכויותיה הנטענות כידועתו בציבור (עת היה בין החיים, ט.ס), ולהצהיר כי מחצית מכל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, אשר נצברו במהלך חייה המשותפים עם המנוח, (לטענתה, 11 שנים קודם לקיץ 1997, ט.ס), בין אם הזכויות הועברו בחייו של המנוח על שם בנו ונכדיו, ובין אם אלה ירשו את הנכסים לאחר מותו- הינם שלה.