www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ידועים בציבור

חשיבות רכיב המגורים במסגרת תביעת ירושה של ידועה בציבור

מהי חשיבות רכיב המגורים במסגרת תביעה של ידועה בציבור להכרה בה כזכאית בירושת המנוח?


יחסים של ידועים בציבור בין סרסור לבין זונה, האמנם?

האם סרסור וזונה קיימו משק בית משותף וחיי משפחה? האם מדובר בבני זוג ידועים בציבור והאם תתקבל תביעה רכושית אשר הגיש הסרסור כנגד הזונה?


ידועים בציבור על בסיס טיוטת הסכם לחיים משותפים?

האם בת זוגו של המנוח תוכר בתור ידועה בציבור לצורך חוק הירושה וזאת על בסיס טיוטת הסכם לחיים משותפים אשר לא נחתם לעולם?


דחיית תביעה של ידוע בציבור שהינו הומוסקסואל

בית המשפט קבע כי יש לדחות את תביעתו של ידוע בציבור שטוען כי היה בן זוגו החד מיני של המנוח...


צו הרחקה מישראל נגד תושבת אוקראינה למרות שהינה בהריון לידוע בציבור

בית המשפט דחה עתירה לביטול צו הרחקה וצו משמורת אשר הוגשה על ידי בני זוג ידועים בציבור כאשר האישה איננה תושבת ישראלי והגבר אזרחי ישראלי...


קצבת שארים עבור ידועה בציבור למרות אי עמידה בתנאי שלוש שנים

בית המשפט העליון נדרש לבחון את זכאותה של ידועה בציבור לקצבת שאירים של מנוח אשר היה נשוי בנפרד מאשתו במשך 15 שנה...


האם הלכת השיתוף בין בני זוג מנוחים - ידועים בציבור שהגבר היה חשוד ברצח

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעה להכרה בבני זוג מנוחים כ"ידועים בציבור" בנסיבות טראגיות במיוחד. עסקינן בבני זוג שכל היכרותם נמשכה כשנה אחת בלבד...


התנגדות לסמכות בית הדין הרבני על ידי ידועה בציבור - ענייני ירושה

האם ידועה בציבור של המנוח, תוכל להגיש התנגדות לביצוע צו ירושה, למרות שבית הדין הרבני קנה סמכות לדון בעניין?


ירושה של ניצולת שואה וחלוקה עם ידוע בציבור

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעה אשר הוגשה על ידי קשיש, אשר טען כי חברתו לחיים במשך 18 השנים האחרונות, שהלכה לבית עולמה, הייתה ידועתו בציבור...


מערכות יחסים עם אנשים אחרים כאשר בני זוג "ידועים בציבור"

במקרה דנן, בית המשפט קבע כי יש לדחות את טענותיו של הגבר לגבי התגבשות היחסים לכדי מערכת של "ידועים בציבור", הן בשל הגירושין שנכנסו לתוקפם והן בשל הנסיבות הרלבנטיות...


האם בני הזוג המנוחים היו "ידועים בציבור"?

במקרה דנן, השופטת קבעה כי למרות שהצדדים חיו ביחד תקופה ארוכה, יש להכיר במערכת היחסים ביניהם כמערכת יחסים של "ידועים בציבור"...


תביעה לחלוקת זכויות במקרקעין בין יורשי ידועים בציבור

כיצד יש לחלק את הזכויות בנכס, אשר הותירו בני זוג מנוחים לאחר שהאישה נרצחה והגבר התאבד?


תביעה בעניין בעלות על בית בין בני זוג ידועים בציבור

בית המשפט לענייני משפחה נדרש להכריע בשאלת בעלות על בית, אשר רשום על שמו של גבר, שידועתו בציבור דורשת זכויות בעלות עליו...


תביעה לחלוקת רכוש בין ידועים בציבור

במקרה דנן השופטת קבעה שתקופת יחסיהם של הצדדים הייתה קצרה, סוערת, ומרובה קונפליקטים קשים...


האם ידועה בציבור אשר עזבה את דירתו של המנוח חמישה חודשים למותו תזכה לקצבת שאירים?

האם בית המשפט יאשר תביעה לקבלת סעד הצהרתי אשר הוגשה על ידי ידועה בציבור של מנוח לצורך קבלת קצבת שאירים מקרן פועלי בניין ההסתדרות הכללית...


דחיית תביעה של ידועה בציבור בעקבות הפרת הבטחת נישואין

בית המשפט לענייני משפחה דחה את תביעתה של אלמנה בת 64 לפיצויים בסך 15 אלף שקלים בגין הפרת הבטחת נישואין שהגישה כנגד בן זוגה...


דחיית בקשה לצו הגנה של ידועה בציבור לעניין דירה שאינה שלה

המסקנה האחת היא, שמקום יש למתן צו כאמור, רק כאשר מדובר במעשי אלימות כאלה, שלדעת בית המשפט מצדיקים נקיטת אמצעי כה מרחיק לכת של הוצאת אדם מביתו...


תובענה ידועה בציבור למזונות ולפיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין

בחיים משותפים במשפט העברי של גבר ואישה נאמר לא פעם - "לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות"...


ידועים בציבור – טיב ומהות מערכת היחסים ביניהם בראי המשפט

ההכרה בבני זוג כ’ידועים בציבור’ נועדה להשוות את מעמדם של בני זוג החיים חיי משפחה כנשואים, למעמדם של הנשואים ...


אי החלת חזקת השיתוף על ידועים בציבור

עניינו של פסק דין זה בתביעת האישה בשמם של הקטינים לפסיקת מזונותיהם, קביעת משמורתם, וסדרי הראיה, ובתביעתו של האיש לזכויותיו בזכויותיה של האישה אשר נצברו עבורה במספר קופות בחברות היי-טק בהם עבדה במהלך תקופת חייהם המשותפים, ומטלטלין ...


<<    הקודם   1  2  3  לעמוד הבא    >>