www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ידועים בציבור

האם בת הזוג זכאית למזונות משקמים מתוקף היותה ידועה בציבור?

התובעת טענה כי במשך ארבע שנים ניהלה עם הנתבע קשר של ידועים בציבור, אולם מנגד טען הנתבע כי הקשר היה מבוסס על מין וחברות והוא אינו חייב לשלם לה מזונות משקמים. 


האם הידועה בציבור זכאית למזונות לאחר פרידה?

ידועה בציבור הגישה תביעה למזונות משקמים נגד בן זוגה לשעבר, בטענה כי הוא הבטיח לה מגורים ללא תנאי עד סוף חייה וזכאות לקצבת הפנסיה שלו.  


האם ניתן לקבל הסכמות באשר לילד אשר טרם נולד בהסכם חיים משותפים?

האם בני זוג ידועים בציבור רשאים לערוך הסכם חיים משותפים ובו הסכמות בנוגע לילד שטרם נולד?


זכויות ידוע בציבור בדירה

האם גבר אשר טוען כי הוא ניהל מערכת יחסים של ידועים בציבור עם חברתו יהיה זכאי לזכויות בדירתה?


ידועים בציבור לאחר פרידה ותביעה לתשלום דמי שימוש ראויים

האם אדם ישלם דמי שימוש ראויים לבת זוגו לשעבר, אשר הייתה הידועה בציבור שלו, וזאת בגין התקופה שבין מכירת הדירה לעזיבתה של האישה את הנכס?


האם הפרת הבטחת נישואין של שחקן כדורגל מפורסם?

בית המשפט לענייני משפחה דחה את תביעתה של חברתו לשעבר של שחקן כדורגל מפורסם, בגין הפרת הבטחת נישואין...


תביעה בגין ביטול הבטחת נישואין ודמי שכירות בשל עזיבת הגבר את הבית

מדי שנה, מונחות לפתחם של בתי המשפט לענייני משפחה תביעות רבות בגין הפרת הבטחת נישואין. מדובר אפוא בתביעות אשר במהלכן טוען אחד מבני הזוג כי הצד השני הפר הבטחה להינשא לו וגרם לו לנזקים שונים...


נכס מלפני החיים המשותפים - הלכת השיתוף בין ידועים בציבור

בני זוג אשר מנהלים חיים משותפים יכולים להיות נשואים או ידועים בציבור. גם כאשר מדובר "רק" בידועים בציבור, חשוב לדעת כי ייתכן ובעת הפרידה תתחלקנה הזכויות בין הצדדים...


חיוב ידוע בציבור לשעבר במזונות ילד מאומץ

האם ניתן לחייב ידוע בציבור לשעבר במזונות ילדים מאומצים? האם ניתן להורות על חיוב מזונות מכוח דיני החוזים?


 


צו פינוי כנגד בת זוג מדירת בן זוגה

האם בית המשפט לענייני משפחה יורה על פינוי בת זוג ידועה בציבור מדירתו של בן זוגה?


העברת כספים בין בני זוג - הלוואה או מתנה?

כספים רבים עברו בין בני זוג. האם מדובר היה בהלוואה או שמא עסקינן במתנה. הגבר טען כי הוא ובת זוגו לא היו ידועים בציבור והכספים היו הלוואה ותו לא...


תביעת מאהבת להכרה בה בתור ידועה בציבור

האם המאהבת של הגבר הנשוי תוכר בתור ידועה בציבור לאחר רומן של חמש שנים?


לא היו מגורים משותפים - האם ידועים בציבור?

האם יש להכיר בזכותו של התובע, כידוע בציבור של המנוחה, לקבלת פנסיית שאירים? סוגיה זו הונחה לפתחו של בין הדין האזורי לעבודה בתל אביב...


דמי שימוש ראויים בגין מגורי ידועה בציבור

האם בית המשפט יורה על תשלום דמי שימוש ראויים לבת בגין מגורי בת זוגו של אביה בדירה בה יש לה זכויות מכוח ירושת אמה?


האם מאהבת יכולה להיות ידועה בציבור?

האם בית המשפט לענייני משפחה יכיר במאהבת כידועה בציבור של אדם אשר עבר אירוע מוחי? כיצד ניתן להוכיח קשר של ידועים בציבור כאשר התובע היה נשוי וישן בביתו עם אשתו החוקית בכל לילה?


תביעה נגד עיזבון למזונות ידועה בציבור מגבר נשוי

האם אישה אשר טוענת כי היא הייתה ידועה בציבור של אדם שנפטר, זכאית למזונותיה מעיזבונו כאשר הוא נשוי לאחרת? האם ידועה בציבור יכולה לתבוע מזונות מגבר נשוי?


הכרה בבני זוג צעירים בתור ידועים בציבור לאחר שבע שנים, האמנם?

צעירים רבים מנהלים כיום מערכות יחסים זוגיות הדומות לקשר משפחתי בטרם הנישואין. במסגרת מערכות יחסים אלו גרים בני הזוג בדירה משותפת (לעיתים אף דירה בבעלות אחד מהם), רוכשים בצוותא את המוצרים הדרושים לכלכלת הבית (מזון, מוצרי ניקיון), משלמים את המיסים העירוניים ועוד...


מזונות אזרחיים לשם טיפול סיעודי - ידועים בציבור מעל גיל 80

האם בת זוגו הידועה בציבור של הנתבע, אשר לוקה באלצהיימר, תהיה זכאית לקבל ממנו מזונות אזרחיים אשר יסייעו לממן את טיפוליה הרפואיים...


האם מגורים משותפים מעידים על בני זוג כידועים בציבור ולהיפך?

מגורים משותפים משמשים פעמים רבות את אחד מבני הזוג בבואו לטעון כי הוא ובן זוגו היו\הם ידועים בציבור. האם מגורים בנפרד שומטים את הקרקע מתחת להכרה משפטית זו?


צירוף ידועה בציבור לתביעה רכושית בין בן זוגה לאשתו

האם בית המשפט יורה על צירופה של ידועה בציבור כצד להליך משפטי במסגרת תביעת רכוש בין בן זוגה לאשתו?


1  2  3  לעמוד הבא    >>