www.what2do.co.il

מינוי דודים כאפוטרופוסים לילדים שהתייתמו מהוריהם

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 26/09/2020
מינוי דודים כאפוטרופוסים לילדים שהתייתמו מהוריהם

בהליך זה, לאחר הדיינות ממושכת, הגיע השלב להחליט על הגורמים אשר יהיו מעורבים בחייהם של ת. וס. , אשר התייתמו משני הוריהם בנסיבות טרגיות. מאז האירוע הטרגי, מצויים הם אצל הדודים, אחיו וגיסתו של האב המנוח י. וב. א., ושומרים על קשר הדוק עם הורי האם המנוחה, מ. ג. ור. ק., וגם עם אשתו של הסב, ובני משפחה, אשר כולם מתגוררים באירופה.

 

מי ימונה כאפוטרופוס של הילדים? 

מינוי אפוטרופוס טבעי כוללת לצד הדאגה היום יומית לילדים, גם קבלת החלטות בענין מקום מגוריהם, חופשות, ביקורים אצל בני משפחה, חינוך, ובריאות כולל טיפול רפואי ופסיכולוגי בילדים. בית המשפט מוסמך על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות לעשות כל פעולה הנדרשת לטובת הקטינים (סעיף 68).

 

משום כך, ובנסיבות המיוחדות של הענין, כאשר אף אחד מההורים הטבעיים בחיים ,יש להביא בחשבון את מעמדם של קרובי המשפחה, ועל פי סעיף 28 א’ לחוק האפוטרופסות, לסבים השכולים מעמד מיוחד, גם הורי האם המנוחה, וגם להורי האב המנוח. מעמדם של קרובי משפחה אחרים, כפי שאלה מוגדרים בסעיף 80 לחוק האפוטרופסות, גם יובא בחשבון, על פי סעיף 72 לחוק האפוטרופסות.

 

      קראו עוד בתחום:

 

ב"כ היועץ המשפטי מציעה: "שתהיה אפוטרופוסות ביחד ולחוד" של הדודים בארץ ושל המשפחה באירופה. עם כל הכבוד, הצעה זו עלולה לגרום לתקלות חמורות: עצם המינוח "ביחד ולחוד" מקנה סמכות לכל אחד מהאפוטרופוסים לקבל החלטות לבדו, ואין דבר שיבטיח התייעצות עם האפוטרופוסים האחרים. גם מינוי אפוטרופוסים "ביחד" עלול להביא לידי קושי בקבלת החלטות, במקרה של דעות מנוגדות אצל האפוטרופוסים, ואפילו לצורך לפנות לבית המשפט לצורך הכרעה בסכסוכים בין האפוטרופסים.

 

נוסף על כך, ככל שמדובר באפוטרופוסים שיתמנו ע"י ביהמ"ש הישראלי, תמיד ניתן לעתור לבית משפט ישראל בעניינם: מאידך, לא הוברר תוקף של מינוי האפוטרופוסות על ידי בית משפט ישראלי, ככל שמדובר באפוטרופסים שאינם אזרחי המדינה או תושביה, ומה תהיינה התוצאה של פעולות שתעשנה ע"י אפוטרופוסים בחו"ל, ומה יכולת ביהמ"ש בישראל לפקח על פעולותיהם.

אין מחלוקת כי הדודים בארץ טיפלו בילדים כיאות, במשך כל הזמן מאז הטרגדיה שפקדה את הילדים, ומן הראוי שהם יקבלו מינוי כאפוטרופוסים על הגוף, וזאת תוך מתן מסגרת ברורה למעורבות של המשפחה באירופה. משהוחלט שמרכז חייהם של הילדים יהיה בארץ, יש לענין הענקת האפוטרופוסות הבלעדית על הגוף לילדים בארץ נפקות גם לגבי אמנת האג למניעת חטיפת ילדים. אי לכך, יש לקבוע כי אפוטרופוסות על הגוף של הילדים, כולל סמכות לקבוע את מקום מגוריהם, ודאגה לבריאותם הנפשית, רגשית ופיזית, ודאגה לחינוכם, תהיה לי. וב. א. ביחד ולחוד.

אומנה

משהוחלט על מתן אפוטרופוסות על הגוף לילדים, אין בכך כדי לפסול את האפשרות שהם יקבלו מעמד של משפחה אומנת. לפי דברי משרד הרווחה, יש להכרה זו יתרונות לילדים: משרד הרווחה יקבל את הקצבאות של הילדים, אך ינפיק את הסכומים שהתקבלו למי שמטפל בילדים.

הדודים מתנגדים להענקת מעמד של משפחה אומנת. אין לביהמ"ש אלא להסכים עם עמדתם. במקרה הרגיל, משפחה אומנת מתמנית מתוך מאגר משפחות שמוכנות לטפל בילדים באומנה בדרך של עיסוק. משום כך, יש צורך בפיקוח קפדני על העניינים הכספיים, וגם לדאוג שהילדים יקבלו את הטיפולים הדרושים. זאת, בפיקוח המדינה באמצעות עמותות שנבחרות על ידי משרד הרווחה. יש בכך פגיעה באוטונומיה של המשפחה שמגדלת את הילדים, ומקובל עליי בהחלט שבמרבית המקרים פגיעה זו הכרחית, על מנת למנוע הזנחת הילדים ע"י המשפחה האומנת מחד, ושימוש לרעה בכספיהם של הילדים, מאידך. נסיבות אלה אינן קיימות בענייננו.

 

יש הסכמה שימונה אפוטרופוס על הרכוש, אך זאת משום שהילדים ירשו נכסים אלה ואחרים מהוריהם, ובכלל זה, דירה, וגם קיבלו או זכאים לקבל דמי ביטוח. הדאגה לעניינים הכספיים צריכה להיות ע"י העברת כספים באופן שוטף לאפוטרופוסים על הגוף, כדי הצרכים של הילדים, ובענייננו, איני רואה כל סיבה שקצבת הילדים וקצבת השארים לא תועברנה לאפוטרופסים.

 

יש להוסיף בענייננו כי הדודים אמידים למדיי; הם חיים ברמה כלכלית גבוהה, והדאגה שלהם, שלא יופלו ת. וס. לרעה לעומת ילדיהם הביולוגיים של הדודים, היא אכן משקפת גישה נכונה ומתאימה בנסיבות הענין. בנסיבות אלה, אין מקום שהדודים יקבלו מעמד של משפחה אומנת.

הדודים מביעים חוסר אמון בפעולות פקידות הסעד

 

ניתן להבטיח את עתידם הכלכלי של הילדים, ע"י מינוי אפוטרופוס לרכוש ומתן הנחיות, כבר בשלב זה, ובהמשך ככל שהדבר ידרש, על מנת שיהיה לילדים חיסכון כאשר יגיעו לבגרות, ומאידך, יסופקו הצרכים האמיתיים שלהם, כל עוד הם קטינים.

הדודים מבקשים לפסול את האפשרות שימונה עו"ד דובר, לא בגלל דבר הקשור ליושרו, אלא, כך נראה, רק משום שההצעה למנותו באה מצד פקידות הסעד; בהליכים שהתנהלו בפניי, הביעו הדודים חוסר אמון בפעולותיהן של פקידות הסעד. עצם הצעת האפוטרופוס לרכוש ע"י פקידת הסעד, אין בה כל פסול.

 

יחד עם זאת, יש להבטיח שהאפוטרופסים על הגוף יכולים לעבוד יחד עם האפוטרופוס על הרכוש; ואוסיף גם כי בענייננו אין זה מתאים למנות עמותה לתפקיד זה, לאור הצורך בקשר אישי ושוטף למדיי, דבר אשר לא תמיד מתאפשר כשמתמנת עמותה לתפקיד אפוטרופוס על הרכוש.

אי לכך, העתק פסק דין זה יועבר לעו"ד עו"ד משה פרקש, אשר מתבקש להודיע תוך 15 יום מהיום, אם הוא מוכן לקבל על עצמו את התפקיד של אפוטרופוס על הרכוש של הקטינים. אם לאו, אמנה אפוטרופוס אחר, שהוא יהיה עו"ד, לפי שיקול דעתי (תוך מתן הזדמנות לצדדים, לפני עשיית המינוי של מועמד מסוים, להגיב).

תפקידי האפוטרופוסים על הגוף והמשפחה מאירופה

ניהול חייהם של הילדים מחייב מתן אוטונומיה לאפוטרופוסים על הגוף, ככל שהדבר ניתן, ומאידך יש להבטיח שהקשר עם המשפחה באירופה לא יפסק, ואף יתהדק. דבר זה בא לידי ביטוי במספר מישורים, כאשר בין החשובים מביניהם הוא הסדרת חופשות הילדים וביקורים באירופה, ומתן אפשרות למשפחה מאירופה לפגוש את הילדים בארץ.

 

עד כה נראה כי המעורבים הצליחו לקבוע בעצמם, או בעזרת פקידות הסעד, מנגנון ביקורים שתואמים את צרכי הילדים: ב"כ היועץ המשפטי מצביעה על כך שיתכן שיהיה צורך להגיע להסדרים שונים עבור כל אחד מהילדים, כי הצרכים של ת. לא יהיו תמיד זהים לצרכים של ס. בענין זה. יחד עם זאת, יש לזכור כי לכל אחד מהילדים יש רק בן משפחה אחד מדרגה ראשונה, ואין מקום להפריד ביניהם, אלא אם הדבר יהיה לטובת שניהם.

בנסיבות הענין, אין מקום לתת הנחיות מפורטות בענין השהות של הילדים באירופה: מקובל בדרך כלל שיש לאפשר להם ללמוד בבית ספר בישראל כרגיל, ולצאת לאירופה רק בחופשות בית הספר; מקובל גם שיש לאפשר להם גם להנות מהחופשות יחד עם חבריהם בארץ, לפחות באופן חלקי, ויחד עם זאת, לקיים קשר שוטף עם המשפחה באירופה. הצדדים רשאים לפנות ליחידת הסיוע של בית המשפט לשם קבלת עזרה, במקרה של אי הסכמה בנוגע להיקף החופשות; זאת למשך שנה מהיום.

מהטעמים האמורים לעיל, יש להבטיח שהילדים ימשיכו ללמוד את השפה של המדינה בה מתגוררים הסבים והתרבות אותה מדינה. תפקיד זה הוא אחד מתפקידיהם של האפוטרופוסים על הגוף, והם יבנו, יחד עם המשפחה באירופה, תוכנית אשר תכלול לימוד השפה המדוברת של המדינה בה מתגוררים הסבים, וגם קריאה ובכתיבה בשפה זו, וכן קבלת חומר בשפה זו מאת הסבים והכלל זה, ספרות , סרטים, ומוזיקה; והכל ברמה המתאימה לילדים במצבם. נראה שבני המשפחות השכילו להגיע להסכמות גם בעניינים אלה, ואיני רואה מקום לתת הוראות מפורטות.

 

בחירת מוסדות החינוכיים בהם ילמדו הילדים, צריך להיות תפקידם של האפוטרופוסים על הגוף. יחד עם זאת, ככל שתבקש זאת, המשפחה באירופה תהיה זכאית לקבל דיווחים והעתקים של תעודות התקופתיות מבתי הספר, ולדעת מפעם לפעם באיזה חוגים משתתפים הילדים, לאיזה תנועות נוער משתייכים. וכאשר יבוא זמן להחליף בית ספר, האפוטרופוסים יתייעצו עם המשפחה באירופה, אם כי ההחלטה הסופית תהיה של האפוטרופוסים, כמובן יחד עם הילדים ובהתאם לעיקרון טובת הילד.

בענייני בריאות כללית וגופנית, האחריות והסמכות היא של האפוטרופוסים על הגוף. בענין הטיפולים הפסיכולוגיים והרגשיים והפסיכיאטרים במידת הצורך, גם אלה בסמכות ובאחריות האפוטרופוסים על הגוף, אך בענין זה, ככל שהגורם המטפל יראה צורך במעורבות המשפחה באירופה בטיפול, יקיימו האפוטרופוסים כמובן את הנחיות הגורם המטפל. יש כמובן לדווח למשפחה באירופה על כל בעיה בריאותית משמעותית, אשר מצריכה אישפוז או טיפולים מיוחדים ובלתי שגרתיים.

לסיכום,

יש למנות את הדודים ביחד ולחוד אפוטרופוסים על גופם של הקטינים. האפוטרופוסים על הגוף יהיו אחראים לטיפול בילדים. האפוטרופוס על הרכוש: העתק פסק דין זה יועבר לעו"ד משה פרקש והתיק יובא לצורך עיון לתגובתו. קצבאות הילדים וקצבאות השארים ישולמו לאפוטרופוסים על הגוף. התגמולים על פי חוק התגמולים (ילד שהתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), ישולמו, בשלב זה, מחציתם לאפוטרופוסים על הגוף, ומחציתם לאפוטרופוס על הרכוש.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

סמכות אפוטרופוס בהליך גירושין

בתי המשפט נוטים להגדיר נושאים מהותיים בחיי הקטינים כגון מדור וחינוך כתלויים בהסכמתו של ההורה הלא משמורן. פעמים רבות ימנע בית המשפט מהורה משמורן להעתיק את מקום מגוריו באופן שימנע מההורה שאינו משמורן לראות את הילדים... 

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

מהם הסדרי ראייה? מה קורה במקרה בו אחד ההורים מפר את הסדרי הראייה?  

עירעור על פסק דין משמורת

פסק דין בעניין משמורת והסדרי ראייה אינו סופי, וניתן לפנות שוב לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה למשמורת/הסדרי ראייה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.