www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מזונות אישה

האישה אינה יהודייה, לא תקבל מזונות - בתה הלא יהודייה כן תקבל

כאשר האישה איננה יהודיה, הדין החל על בני הזוג הינו הדין האזרחי ולא העברי. למרות זאת, מדובר עדיין בנישואין וילדה משותפת, ולכן מצא נכון בית המשפט העליון בפסיקה קודמת, לקבוע תשלום מזונות מתוך דין חוזים ובזכויות יסוד...


החלטה בבקשה לקביעת מזונות זמניים עבור האישה

בקביעת מידת המזונות שאדם חייב לספק לבת זוגתו, רשאי בית המשפט להתחשב בהכנסותיו של בן הזוג מעבודה ומנכסים ואם ראה לנכון - גם מכל מקור אחר ...


פסק דין בעניין חיובה של אישה לצאת לעבוד
תביעת אישה החיה בפירוד מבעלה לפסיקת מזונותיה...

דחיית בקשת אשה מהעדה הנוצרית יונית אורתודוכסית לדמי מזונות זמניים
שופטת בימ"ש לענייני משפחה בקריות דחתה בקשת אישה לקביעת מזונות אישה זמניים. הצדדים, בני העדה הנוצרית יוונית אורתודוקסית, פרודים לאחר שנישאו בטקס כנסייתי- דתי כשנה קודם לכן.

פירוק השיתוף של תכולת הדירה של בני הזוג

הצדדים הינם זוג נשוי אשר נשאו ביום 28.10.02 ומנישואיהם אלו נולד לצדדים בן יליד 1.9.03. בין הצדדים מתנהלים הליכים בבית המשפט הכוללים, תביעת מזונות שהוגשה לבית המשפט על ידי הקטין באמצעות אימו – הנתבעת בתיק דנן, ופירוק שיתוף של דירת המגורים והמטלטלין שהוגש על ידי התובע כנגד הנתבעת ...


<<    הקודם   1  2