www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - גירושין

ביטול החלטה על סגירת תיקים עקב הטעיה מכוונת של אחד הצדדים

מפרוטוקול הדיון בבית הדין הרבני עולה כי המבקשת הסכימה לסמכותו של בית הדין גם בכל הנוגע למזונות הילדים ומשמורתם, ואולם ההסכמה ניתנה בכפוף לכך שההליך לרבות סידור גט יסתיים בו ביום, וההסכם יבוצע כאשר בראש מעייניה היה ביצוע ההסכם לפיו ההחזקה בילדים תהיה בידה, כלומר על המשיב מוטל היה להעביר את בנם של הצדדים המצוי בידו – אליה.


מחיקת תביעות הדדיות בין בני זוג
השאלה, איזו משלוש הדרכים שלפניו יבור לו בית המשפט – אם ידחה את התביעה, אם ימחק את התביעה ואם ידחה את מועד שמיעת המשפט – תלויה, כמובן, בנסיבותיו על כל עניין ועניין ובמשקל הראוי שבית-משפט יראה ליתן לשיקול זה או אחר. ועד שנגיע לבדיקת ענייננו אנו, ראוי שנאמר דברים אחדים על כל אחת משלוש דרכים אלו ועל היחס הראוי ביניהן.

בקשה לקביעת מדור שקט ושלו בכך שהאב יורחק מהבית
חובת האב למדור שקט ושלו לילדיו, ולא רק של האם, שרירה וקיימת והיא נובעת מחובותיו הישירות כלפי הילדים, הן לפי הדין האישי והן לפי דיני הכשרות והאפוטרופסות, ולאו דווקא, בעקיפין, מחובתו כלפי האם...

שאלת סמכות בית המשפט עקב הגשת תביעת גירושין כרוכה

על הטוען לחוסר סמכות ביהמ"ש נטל ההוכחה לקיום תנאי המבחן ...


האם במסגרת איזון משאבים יש להתחשב בנכסי הקריירה?
האם יש מקום לבדוק את נושא נכסי הקריירה באמצעות האקוטואר שמונה על ידי בית המשפט...

מרוץ בעלי הדין בין בית הדין הרבני לבית משפט למשפחה
הבקשה בה עלי להכריע היא בעניין "מרוץ בעלי הדין" בין ביהד"ר לביהמ"ש...

תביעה להגדרת משמורת, תביעת רכוש ותביעה למזונות
המחלוקת בין הצדדים בעניין המשמורת היא באופן הגדרתה; האישה מבקשת כי מצב זה יכונה שהמשמורת של הקטינים תהא אצלה והאיש מבקש שהמצב יכונה משמורת משותפת...

הארכת תוקפו של צו על הטרדה מאיימת כנגד הבעל
בקשת האישה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת, לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת כנגד בעלה ...

פיצוי בגין סרבנות גט, גם ללא חיוב במתן הגט

 

תביעה שהגישה התובעת נגד בעלה לפיצויי כספי בגין הסבל אשר לטענתה נגרם לה עקב סירובו של בעלה לתת לה גט. בכתב התביעה מפרטת התובעת את מרכיבי הנזק הנטען, כולל נזק ממוני ונזק לא ממוני. בכתב התביעה העמידה התובעת את סכום התביעה על סך של 1,836,000 ₪,

תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו עקב סירוב הבעל לתת גט

הבקשה דנן הינה בקשה למחיקה או דחייה על הסף של תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לתובעת – המשיבה כאן, עקב סירוב בעלה ליתן לה גט ובגין סיועם של המבקשים ועידודם את הבעל לעשות כן...


סמכות בית המשפט לענייני משפחה לדון בתביעת מוהר

על פי ההלכה האיסלמית בני הזוג נישאים זה לזו באמצעות עריכת חוזה (עקד), הנקשר באמצעות הצעה וקיבול בנוכחות עדים, באישור איש דת ורישום על ידי רושם נישואין...


החלטה בעניין כריכת מזונות אישה כדין בתובענה לגירושין
הבעל הגיש תובענה ל’שלום בית", לחילופין גירושין בכריכה ,לרבות מזונות האישה ביום 6.2.07. אולם, נכון למועד הדיון (ואף לכתיבת שורות אלו בהעדר כל הודעה אחרת) לא התקדם עניין הגירושין בפני כבוד בית הדין הרבני, ליתר דיוק לא נעשה דבר מצד הבעל לקדם את תביעתו לגירושין ...

פיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין

בפניי תביעה לפיצוי כספי בסך 50,000 ₪ בגין הפרת הבטחת נישואין, שהגישה התובעת – כנגד הנתבע ...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8