www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - גירושין

גירושין ללא הסכמה באמצעות SMS

האם בית המשפט יכיר בגירושין ללא הסכמה אשר נעשו על ידי שליחת SMS לאימה של האישה כגירושין קבילים? האם האישה תהיה זכאית לפיצויים?


האם ניתן להגיש תביעה נזיקית בגין סרבנות גט במקביל לתביעת גירושין?

האם אישה אשר בעלה טרם חויב במתן גט, אך מקשה עליה את ההליכים משפטיים, רשאית להגיש תביעה נזיקית כנגדו במקביל לתביעת גירושין?


האם הפרה של הבטחה לשמור מצוות ותורה היא עילת גירושין?

האם אישה דתייה אשר בעלה אינו מקיים שבת, תורה ומצוות, רשאית לבקש גירושין ממנו בבית הדין הרבני?


אישה תחוייב בגט לאחר שלא הופיעה לדיונים בבית הדין הרבני

האם בית הדין הרבני יכול לחייב אישה לקבל את גטה כאשר האחרונה מעכבת את הגט ואינה מופיעה לדיונים בבית הדין?


תביעה בגין הפרת הסכם חיים משותפים - אישה שנייה במגזר הערבי

גבר במגזר הערבי נשא שתי נשים במקביל. אחת הנשים הגישה תביעה בגין הפרת הסכם חיים משותפים...


בית הדין הרבני - אישה תקבל חלק מהכתובה למרות שיזמה גירושין

האם אישה זכאית לקבל חלק מכתובתה למרות שהיא הכוח היוזם מאחורי הגירושין?


היתר נישואין לאישה שנייה בעקבות מצב סיעודי קשה

האם בית הדין הרבני יתיר נישואי בעל לאישה שנייה וזאת בשל מצב סיעודי קשה ממנו סובלת אשתו הראשונה?


תביעה לשלום בית ותביעת רכוש, האם מתיישבות ביחד?

האם תביעה לשלום בית, אשר מוגשת לבית הדין הרבני, יכולה לשבת ביחד עם תביעת רכוש המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה? האם מדובר בעילת גירושין והאם ניתן לכפות על האישה את גטה?


בני זוג המשתייכים לקהילה מתבוללת לא יוכרו כיהודים לשם גירושין

האם בני זוג הטוענים כי הם יהודים יכולים להתיר נישואין אזרחיים בבית הדין הרבני?


הפרת הבטחת נישואין של גבר נשוי - תביעה מצד המאהבת

בית משפט השלום בתל אביב קבע כי גבר אשר ניהל במשך 18 שנה רומן מחוץ לנישואים עם אישה, ישלם לה פיצויים בסך 850,000 שקלים בגין הפרת הבטחת נישואין...


הצגת קלטת של אישה בוגדת, האם פגיעה בפרטיות?

האם ניתן להציג קלטת בה מצולמת אישה בוגדת בתור ראיה בבית המשפט?


גירושין של בני זוג לאחר נישואין קונסרבטיביים

לפתחו של בית הדין הרבני הגיעו בני זוג אשר טענו כי הם מבקשים לרשום אותם כרווקים. כיצד יש לנקוט כאשר האישה הינה "ספק יהודייה"?


גירושין בגין הפלה מכוונת לאחר בגידת הבעל - האם תשולם הכתובה?

האם אישה אשר ביצעה הפלה בניגוד לרצונו של הבעל זכאית לקבל את כתובתה? אימתי מאבדת אישה את הכתובה במקרה של עבירה על הדת?


דחיית כתב אישום בנוגע לאונס - אישה נגד בעלה

בית המשפט זיכה בעל מכתב אישום אשר הוגש כנגדו בגין תלונה של אשתו בדבר אינוסה על ידיו...


פיצויים ישולמו לאישה בעקבות התעללות מצד הבעל

דיני הנזיקין הישראלייים אינם עוסקים באופן מפורשת בעוולה פרטיקולרית של התעללות בין בני זוג. עם זאת, ניתן להכיר בתביעה נזיקית בין בני זוג באם התנהגות אחד הצדדים באה בגדרה של עוולות הסל של רשלנות והפרת חקוקה, או עוולת התקיפה...


אישה עגונה אחראית לאי אכיפת צו עיכוב יציאה מהארץ על בעלה

האם ניתן להטיל אחריות על אישה עגונה בגין הימלטות בעלה חרף צו עיכוב יציאה מהארץ שהוצא כנגדו?


צו מניעה על ידי בית המשפט האוסר על שימוש בחשבון משותף

האם בית המשפט יעניק למבקשת צו מניעה האוסר על המשיב לבצע פעולות בחשבון הבנק המשותף?


פיצויים לבעלי גט על ידי קרן העגונות - תביעה של ארגון נשים

ארגון נשים הגיש תביעה נגד התפיסה העומדת מאחורי קרן העגונות שיש לפצות לעיתים בעלי דין המסרבים לתת גט... במקרים אלו מקבלים בעלי הדין שמיטת חובות במוסד לביטוח רפואי וכנגד זה העתירה...


זכויות נשים בבתי הדין הרבניים - דרישה למינוי אישה בתור מנכ"ל
ארגוני נשים בחברה הדתית, חברו לארגונים נוספים הפועלים לקידום מעמד האישה, וביחד הגישו האחרונים עתירה לבג"ץ כנגד שר המשפטים...

פגיעה בפרטיות במהלך הליך גירושין - כניסה לדירה של הצד השני

האם אישה אשר נכנסה לדירה של בעלה, לאחר שעזבה היא את המקום במסגרת הליכי גירושין, ונטלה משם מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי, תורשע בפגיעה בפרטיותו של הבעל?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>