www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - גירושין

צו עיכוב יציאה מהארץ נגד בעל העובד בחו"ל - תביעת גירושין

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בבקשה של אישה להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד בעלה. יש לציין כי הבעל הינו עצמאי המנהל עסקים בישראל ובחו"ל. כמו כן, לבעל נכסים רבים מחוץ לישראל...


פיצויי לגבר על ידי האישה כתמורה לקבלת גט

האם אישה יכולה להסכים עם בעלה כי במידה וייתן לה את הגט, יוכל הוא לתבוע אותה לפיצויים בעבור עוגמת הנפש? תביעה בעניין זה נידונה לאחרונה בבית הדין הרבני...


ביטול סעיפים בהסכם גירושין לאחר 21 שנים, האמנם?

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה וקבע כי אין לבטל סעיף בהסכם גירושין שאושר ונחתם לפני למעלה מ-20 שנה...


כחצי מיליון שקלים פיצויי לבעל מסורב גט

בית המשפט לענייני משפחה פסק פיצויים בסך 450,000 שקלים לבעל מסורב גט. הבעל הגיש תביעתו לאחר שאשתו איננה מקיימת את פסקי הדין שניתנו בערכאות הרבניות ואינה מעניקה לו את הגט...


תקיפת בת זוג - האם האישה תקבל פיצויים?
אישה אשר נפגעה בגין אלימות בעלה הגישה תביעת פיצויים לבית המשפט לענייני משפחה...

תלונת שווא וקנס בצידה - בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה הטיל קנס גבוה על אב אשר הטיח האשמות שב באשתו לשעבר, בטענה שהיא נוקטת באלימות כלפי ילדיהם המשותפים...


חישוב כושר השתכרות של בעל עצמאי במסגרת הליך גירושין
כאשר נדרשת הפסיקה להתמודד עם בן זוג אשר עובד בחברה משפחתית, נוטים השופטים לבחון את העניין בזהירות יתרה...

פיצויי לאישה בגין בעל חסר כוח גברא
האם אישה אשר בעלה מסרב לקיים עימה יחסי אישות תהיה זכאית לפיצויים?

ביטול חוות דעת רפואית בבית המשפט לענייני משפחה
במסגרת הליכי גירושין בין בני זוג, הגישה האישה תביעה לביטול הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין ע"י בהמ"ש...

צו הגנה בעקבות התעללות נפשית והודעות SMS מאיימות
בין התנאים אשר מונה החוק ניתן למצוא נקיטה באלימות, ביצוע עבירת מין או כליאה בסמוך לפני הגשת הבקשה...

הפרת הבטחת נישואין - בני זוג נשואים

הפסיקה הכירה בעבר בכך שהפרת הבטחת נישואין, במקרים בהם נגרם לאחד הצדדים נזק בעקבות הצגת מצג שווא, הינה עילה לפיצויים...


שינוי סעיפים בהסכם גירושין
לטענתה של האישה, החתימה על הסכם הגירושין נעשתה תחת מצוקה ועושק, ועל כן יש לעדכן את סעיפי המזונות...

דין התרת נישואין אזרחיים שנערכו בפיליפינים
מהו הדין המשפטי, אשר על פיו יותרו נישואי בני זוג בעלי דתות שונות אשר נישאו בנישואים אזרחיים במדינה זרה? האם יש לשפוט עניינם על פי הדין הישראלי, או שמא ישנם שיקולים אחרים המשפיעים על בית המשפט?

מזונות לגבר על ידי האישה, האמנם?
האם במקרה בו בני זוג מנהלים משק משותף תוך הסתמכות על הכנסתה של האישה, בעוד הבעל מצוי בחובות ואינו מצליח בעסקיו כמוה, קיימת לאחרון עילה להגשת תביעה למזונותיו מהאישה במועד הגירושין?

בדיקת מסמכים על מחשב אישי במסגרת תביעת גירושין

האם יותר לאישה לתפוס בעלות על מחשבו האישי של בעלה, במסגרת הליך גירושין, בכדי להתחקות אחר נכסים והכנסות אשר ברשותו...


פיצויים לאישה מוסלמית בעקבות גירושין חד צדדיים

האם אישה אשר גורשה בעל כורחה זכאית לתשלום פיצויים בעקבות תביעה נזיקית שהוגשה על ידה לבית המשפט לענייני משפחה? מהו העונש בעקבות גירושין חד צדדיים בראי המשפט השרעי?


מרוץ סמכויות - תביעות שהוגשו במרחק דקות בלבד

איזו ערכאה תהיה בעלת הסמכות לדון בתביעת גירושין בין בני זוג, כאשר האישה הגישה תביעה בנושא לבית המשפט לענייני משפחה, ו-15 (!) דקות לאחר מכן הגיש הבעל תביעה זהה לבית הדין הרבני...


פיצויים לגבר מסורב גט

האם אישה המסרבת לקבל גטה מבעלה תאלץ לשלם לו פיצויים בעקבות כך? תביעה שזהו עניינה הוגשה לבית המשפט לענייני משפחה על ידי הבעל, מסורב גט, כנגד אשתו...


תביעה לקבלת דמי שימוש ראויים מאישה המסרבת לפנות את הדירה

תביעה שעניינה תשלום דמי שימוש ראויים בדירה הוגשה על ידי גבר, מסורב גט, לבית המשפט לענייני משפחה...


מה יהיה עונשו של אדם אשר התיר נישואיו באופן חד צדדי?
כיצד על בית המשפט לגזור את עונשו של אדם אשר התיר את קשר הנישואין בינו לבין אשתו באופן חד צדדי, בנוכחות עדים ללא מתן ייצוג לאישה?

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>