www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - גירושין

42,000 שקלים פיצויים לאישה מוסלמית לאחר גירושין חד צדדיים
"מגורשת מגורשת מגורשת". בית המשפט לענייני משפחה פסק לאישה מוסלמית אשר גורשה בעל כורחה פיצויים בסך 42,000 שקלים...

פיצויים בשל סרבנות גט למרות העדר פסק דין של בית הדין הרבני
האם אישה צריכה להציג פסק דין חלוט של בית הדין הרבני המחייב את בעלה במתן גט, בכדי לזכות בתביעת פיצויים בגין סרבנות גט?

הבעל טוען כי הוא רוצה שלום בית - האישה טוענת כי הוא סרבן גט
הבעל טוען כי הוא מעוניין בשיקום היחסים ובשלום בית. האישה טוענת כי מדובר בסרבן גט. כיצד יקבע בית המשפט?

כתובה תשולם לאחר גירושין שנגמרו בבגידה
האם בית הדין הרבני יקבל את תביעתה של אישה אשר הגישה תביעת גירושין אליה כרכה את תשלום כתובתה?

ספירת זרע נמוכה בתור עילת גירושין, האמנם?
האם ספירת זרע נמוכה יכולה להוות עילת גירושין במסגרת תביעת גירושין בין בני זוג בבית הדין הרבני?

פיצויים לבעל בגין סרבנות גט מצד האישה במשך 8 שנים
בית המשפט לענייני משפחה בקריות פסק כי אישה תשלם פיצויים לבעלה בסך 200,000 שקלים בגין סרבנות גט...

דחיית בקשת פסלות שופט - אך המלצה על מינוי שופט אחר
אישה הגישה כנגד השופט אשר דן בעניינה בבית המשפט לענייני משפחה - תלונה לנציב התלונות על השופטים. האם מדובר בעילה לקבלת בקשת פסול שופט?

שקר בנוגע לגיל - עילת גירושין
אישה הטעתה את בעלה בנוגע לגילה. האם מדובר בעילת גירושין? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית הדין הרבני...

בקשה ליישוב סכסוך מבחינת מרוץ הסמכויות - דרישת תום הלב
בני זוג נקלעו להליכי גירושין. האישה הגישה בקשה ליישוב סכסוך, ואילו הבעל הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, אליה כרך את ענייני הרכוש. מהו משקלה של בקשה ליישוב סכסוך מבחינת מרוץ הסמכויות?

בית הדין הרבני הורה על מאסר בפועל של סרבנית גט
בית הדין הרבני בירושלים קיבל השבוע החלטה נדירה והורה על מתן צו מאסר כנגד סרבנית גט בת כ-60...

הלכת מנשה - בקשה לביטול הסכם גירושין או חלקים ממנו
מהי הלכת מנשה? האם ניתן להביא לביטולו של הסכם גירושין, או חלקים ממנו, בעקבות הפרת ההסכם לכאורה?

האם יבוטל צו הגנה אשר משמש צדדים בהליכי גירושין כמהלך טקטי?
האם בקשה למתן צו הגנה, אשר הוגשה לפתחו של בית המשפט במסגרת מהלך טקטי בגירושין, תתקבל או תידחה?

60,000 שקלים פיצויים בגין גירושין ללא הסכמה של אישה מוסלמית
האם יש לפסוק פיצויים לאישה מוסלמית אשר גורשה על ידי בעלה ללא הסכמה, וזאת בטרם ניתן פסק דין לגירושין על ידי בית הדין השרעי?

חיוב אישה בגט בגין אי הופעה לדיונים בבית הדין הרבני
בית הדין הרבני קבע כי ניתן אישה אשר לא הופיעה לדיונים בפניו במשך חמש פעמים ללא סיבה תחויב בגטה...

תביעה נגד הורה בן זוג לשעבר - האם בבית המשפט לענייני משפחה?
בית המשפט לענייני משפחה הינו ערכאה בעלת סמכות ייחודית לדון בתביעות בין בני משפחה. האם הורה של בן זוג לשעבר הינו בן משפחה לפי הגדרה זו?

בג"צ: בוררים להתרת נישואין מונו על ידי בית הדין השרעי שלא כדין
תפקידם של בוררים אלה הינו כפול. ראשית, עליהם לקבוע האם קיים סיכוי לשלום בית או שמא אין מנוס מגירושין. במידה וההחלטה היא כי על השניים להיפרד, הבוררים נדרשים לקבוע מי מהצדדים היה אשם בפירוד...

צו הגנה לקטינה כנגד אביה
העיקרון המשמעותי ביותר העומד לנגד בית המשפט בבואו לדון בסוגיות הנוגעות לילדים, קל וחומר כאשר עסקינן בענייני משמרות ילדים. אימתי יורה בית המשפט על מתן צו הגנה לילד מפני אחד מהוריו?

פיצויי בעקבות נזק נפשי לאחר חיי הנישואין
האם אישה רשאית להגיש עשר שנים לאחר הנישואין, תביעה נזיקית נגד בעלה בגין התעללות נפשית?

תובענה ידועה בציבור למזונות ולפיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין
בחיים משותפים במשפט העברי של גבר ואישה נאמר לא פעם - "לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות"...

גניבת זרע
מה קורה אם הקטין תובע את אביו למזונות, והאב מנסה להתנער מחובת מזונותיו בטענת "גניבת זרע" ?

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>