www.what2do.co.il

תביעה להגדלת מזונות או תביעה עצמאית?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 05/07/2020
תביעה להגדלת מזונות או תביעה עצמאית?

תובענה אשר הוגשה ע"י האם מיום 4.10.06 למזונות ילדים ותובענה נוספת, תביעה שכנגד, מיום 23.8.07, אשר הוגשה ע"י האב, להפחתת המזונות, לאחר שנפסקו המזונות הזמניים בתובענה הראשונה. כאשר בימ"ש בוחן תביעה למזונות קטינים, כאשר ברקע קיים הסכם גירושין בין ההורים, הכולל בחובו התייחסות גם למזונות הילדים, מתעוררת שאלה מקדמית והיא - האם מדובר בתביעה עצמאית או שמא מדובר בתביעה להגדלת מזונות.

 

באם המדובר בתביעה עצמאית, הרי ש"יבחן בית המשפט את צורכי המבקשים כפי שיוכחו בפניו בעת הדיון ועל בסיס צרכים אלה יקבע את דמי המזונות שהמבקשים זכאים להם. זאת, בלא להביא בחשבון את סכום דמי המזונות שנפסקו להם בעבר"; בעוד שבאם בתביעה להגדלת מזונות עסקינן, "על המבקשים... להראות כי חל שינוי נסיבות המצדיק להגדיל את הסכום..."

 


בהחלטה בעניין המזונות הזמניים, נקבע כי במקרה שבפנינו, צרכי הקטינים מעולם לא נבחנו ע"י ערכאה שיפוטית כלשהי. על פי הראיות אשר הוצגו, בעת אישורו את הסכם הגירושין, לא נכנס כב’ ביה"ד הרבני האזורי בחיפה, לגופו של עניין, לרבות בעניין המזונות, אלא אישר את ההסכם כפי שהוא, על בסיס הסכמות הצדדים.

 

כמו כן, אמנם הוגשה תביעת מזונות קודמת לבית משפט זה, אך זו נמחקה ומעולם לא נידונה לגופה, ואף לא נפסקו מזונות טרום זמניים / זמניים בה. לאור כל האמור, נקבע בזאת כי בפנינו תביעה עצמאית של הקטינים למזונותיהם.

 

האם המזונות הזמניים יכובדו גם בפסק הדין הסופי?

 

מאחר והמדובר בתביעה עצמאית, לכאורה, אינו כבול ביהמ"ש להסכם אשר נחתם בין הצדדים, ועליו לבחון את צורכי הילדים במנותק מן ההסכם, על פי הצרכים המתוארים בתביעה העצמאית העומדת בפניו.

 

עם זאת, נראה כי יש מקום לבחון את ההסכם הקיים ולבדוק האם ניתן להתגבר על החלקים הבעייתיים ו/או המקפחים שבו, תוך תיקונם באופן שיעמדו בכללי הדין המצוי, וזאת, ברוח גישת חוק החוזים, סעיפים 31 ו-19, על פיה, ישנה מגמה לכבד את רצונם של הצדדים, ולהותיר את ההסכמות על כנן, ככל שהדבר ניתן. הווה אומר, גם מקום בו החוזה נגוע באי חוקיות מסיבה כלשהי, אך החוזה ניתן להפרדה בחלקים, באופן שעילת הביטול בגין אי- חוקיות נוגעת רק לאחד מחלקיו, יבוטל אותו חלק בלבד, תוך השארת יתר החלקים על כנם. 


      קרא גם:


הרציונל העומד מאחורי גישה זו היא התפיסה לפיה "הסכמים יש לכבד". מדובר בתפיסה מושרשת מתחום דיני החוזים, אשר סטייה ממנה מצריכה נימוקים. על אחת כמה וכמה, כאשר אין מחלוקת כי הצדדים להסכם היו בגירים שניהם, וצלולים בדעתם בעת חתימת ההסכם, ואף יתרה מכך- מיוצגים ע"י ב"כ. מקובלת גם טענת הנתבע, לפיה קיימת חשיבות גדולה לאין ערוך כי הסכמי גירושין, אשר נעשים פעמים רבות בעמל רב, לא יבוטלו בנקלה.

 

אכן, גישה אשר מאפשרת פריצת מסגרת ההסכם בנקלה, לרבות במקרה בו מדובר בתביעת מזונות קטין, עלולה להגביר התדיינויות ולפגוע בתמריץ הצדדים לנהל מו"מ, בניסיון להביא ליישוב המחלוקות בלא הכרעה שיפוטית. יוער כי במסגרת הדיון הסכימו ב"כ הצדדים כי ההסכם נשוא התובענה הינו הסכם כולל, ובו מכלול ויתורים ותמורות בנושאים שונים, ולא רק לעניין המזונות. אם כך, ברי כי פריצת המסגרת ההסכמית, עלולה לפגוע באיזון העדין של אותו הסכם.

ראשית, נראה כי הוראה לפיה לאחר גיל 15 יופחתו דמי המזונות למחצית, ויועמדו על סך 600 ₪, ולאחר גיל 18 לא ישולמו כלל, נוגדת את הדין המצוי ואף את המציאות הקיימת שבה בגיל זה קטינים עדיין סמוכים על שולחנם של הוריהם. שנית ומנגד, סכום המזונות אשר נקבע בהסכם, נקבע בעת שידעה האם היטב, בהיותה הורה משמורן, את צרכי ילדיה וכן היתה ידועה לה וודאי הכנסתו של האב, ופוטנציאל השתכרותו.

 

לעניין זה, יוער גם כי הסכום של 1,200 ₪ מתיישב עם קביעת הסכום המינימאלי למזונות, בלא מדור וחינוך, כפי שנקבע בפסיקה, בלא צורך בהוכחת הצרכים, ואף ממנו ניתן לסטות במקרים יוצאי דופן. שלישית, אין חולק כי בסוף שנת 2007, חלה ירידה בהכנסתו של הנתבע, עקב פרישתו ממקום עבודתו. 


הנתבע ישלם למזונות הקטינים (התובעים) סך של 4,500 ₪ לחודש (1,500 ש"ח לכל אחד מהילדים הקטינים) וזאת החל מחודש 10/06 ועד חודש 12/07 כולל. מחודש 1/08 ואילך, ישלם הנתבע סך של 3,600 ש"ח (1,200 ש"ח לכל אחד מהילדים הקטינים). המזונות ישולמו לידי האם בנוסף לקצבת הילדים המשולמת על ידי המוסד לביטוח הלאומי, כאמור בהסכם.

 

הצדדים יישאו בחלקים שווים בהוצאות חריגות או מיוחדות הנוגעות לבן כאמור בהסכם. המזונות ישולמו עד הגעתו של כל קטין לגיל 18 או עד סיום י"ב על פי המאוחר שביניהם. מאותו מועד, ועד הגעתו של הקטין לגיל 21 או סיום שירות חובה – לפי המוקדם, יועמדו המזונות ע"ס 1/3 מהסכום המלא אשר השתלם בגין הקטין הנ"ל, עד אותו מועד.

 

בנוסף, ישאו שני הצדדים בחלקים שווים בהוצאות חריגות או מיוחדות בתחומי הבריאות, אשר ביטוח בריאות ממלכתי אינו מכסה אותן, ובלבד שיהיה מדובר בהוצאות החיוניות לבריאותם של הקטינים. כמו כן, ישאו שני הצדדים בחלקים שווים בהוצאות חינוך חריגות ו/או מיוחדות, למעט שכר הלימוד, כאשר המדובר בהוצאות חינוך אשר לגביהן ניתן אישור מגורם פדגוגי מוסמך בדבר נחיצות הוצאתן.

לסיכום,

על פי הראיות אשר הוצגו, בעת אישורו את ההסכם, לא נכנס כב’ ביה"ד הרבני האזורי בחיפה, לגופו של עניין, לרבות בעניין המזונות, אלא אישר את ההסכם כפי שהוא, על בסיס הסכמות הצדדים. כמו כן, אמנם הוגשה תביעת מזונות קודמת לבית משפט זה, אך זו נמחקה ומעולם לא נידונה לגופה, ואף לא נפסקו מזונות טרום זמניים / זמניים בה. לאור כל האמור, נקבע בזאת כי בפנינו תביעה עצמאית של הקטינים למזונותיהם.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

קטינים, תביעת מזונות

כל קטין רשאי לתבוע מזונותיו מאביו, מבלי לייחס כל חשיבות למצבו הכלכלי של האב, ליחסיהם של ההורים או נסיבות פרידתם... מהם קטני קטינים? איך מחשבים דמי מזונות? מהם מזונות בדין צדקה? קראו עוד בפורטל דיני משפחה... 

תביעת מזונות, מידע משפטי

כללים להגשת תביעת מזונות, היכן מגישים תביעה למזונות ילדים ?  

מי חייב במזונות קטינים?

בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) מזונות קטינים נקבעים ע"פ הדין האישי ... 

חישוב מזונות ילדים, הכיצד?

כיצד מחשבים דמי מזונות הקטינים? האם האם תישא בדמי המזונות במהלך השירות הצבאי? במידה והאם עברה עם הילדים לדירה גדולה יותר, האם יישא האב במשכנתא? קראו עוד בפורטל משפחה... 

שינוי דמי מזונות, אימתי?

ככל הסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, גם הסכם מזונות לא ישונה בנקל בבית המשפט. כאמור, נטל ההוכחה לשינוי הנסיבות מוטל על כתפיו של המבקש אותו ועליו לעמוד במבחן מצטבר של שלושה תנאים: תביעתו נעשתה בתום לב. בהסכם המזונות הושאר פתח לשינוי אשר מקובל על שני הצדדים. עקב שינוי הנסיבות (פיטורין מעבודה, מחלה, וכו'), אין באפשרותו לשאת את ההסכם כפי שהוא כיום והשארתו על כנו תעשה עימו עוול... קראו עוד בפורטל משפחה... 

אי תשלום מזונות

מה קורה אם האב מסרב לקיים את פסק הדין ולשלם את המזונות?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אילו קטינים רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים?

מהם מזונות ילדים? היכן ניתן לדון בהם? מתי ניתן להעביר תביעה למזונות הילדים לבית המשפט לענייני משפחה? האם הקטין יכול להגיש תביעה בעצמו למזונות? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.