www.what2do.co.il

מינוי מנהל עיזבון בצוואה, האם יורש יכול להיות מנהל עיזבון?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 03/09/2018
מינוי מנהל עיזבון בצוואה, האם יורש יכול להיות מנהל עיזבון?

יורש יכול להתמנות כמנהל עיזבון כאשר הוא מונה בצוואה על ידי המוריש, בתנאי שהוא מתאים לתפקיד על פי החלטת הרשם לענייני ירושה או בית המשפט, ואם אין התנגדות מצד יתר היורשים.


מנהל עיזבון הוא אדם, תאגיד או אפוטרופוס כללי שמתמנה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, מכוח סעיף 78(א) לחוק הירושה, לניהול עיזבונו של נפטר, במקרים שבהם היורשים לא יכולים לנהל או לחלק ביניהם את העיזבון בעצמם. כל אדם שיש לו עניין בירושה, רשאי לבקש למנות מנהל עיזבון, בהתאם לכללים הקבועים בחוק, אולם המינוי יתבצע רק אם קיים צורך ממשי בכך.


מינוי מכוח הוראה של המוריש בצוואה


חוק הירושה מציב שני מנגנונים למינוי מנהל עיזבון, האחד, על ידי בית המשפט או רשם הירושה. והשני, מכוח הוראה של המוריש בצוואה. סעיף 81 לחוק הירושה קובע כי אם הנפטר קבע בצוואה כי אדם מסוים יבצע את האמור בצוואתו או ינהל את עזבונו, בית המשפט או הרשם לענייני ירושה ימנה את אותו אדם לתפקיד מנהל עיזבון, אלא אם אותו אדם אינו יכול או אינו מסכים לקבל את המינוי, או שבית המשפט או הרשם לענייני ירושה קבעו כי ישנן סיבות מיוחדות שלא למנותו.


לפיכך, גם יורש יכול להתמנות כמנהל עיזבון בתנאי שהוא מתאים לתפקיד ושאין התנגדות מצד יתר היורשים. סיבות מצדיקות להחלפת מנהל העיזבון שמונה בצוואה יכולות להיות ניגוד אינטרסים בין הצדדים, כולל צדדים שלישיים בעלי אינטרסים כמו נושים. אולם בכל מקרה ניתן להגיש התנגדות למינוי מנהל עזבון, גם כאשר הוא נקבע על ידי המוריש בצוואה.


כאשר אדם מונה בצוואה כמנהל העיזבון, עליו לקבל אישור של בית המשפט כדי לקבל החלטות ולבצע פעולות מכוח תפקידו. וכל עוד הוא לא מונה על ידי בית המשפט, הוא אינו רשאי לפעול במסגרת העיזבון מטעמו של בית המשפט,


עם זאת, כאשר שמו של מנהל העיזבון נקבע בצוואה, בית המשפט נדרש לפעול על פי בקשת הנפטר ולמנות את האדם המצוין בצוואה לתפקיד המנהל, בכפוף להסכמתו. במקרה שבית המשפט ישוכנע שקיימות סיבות מיוחדות שלא למנותו, בין אם קיימת התנגדות למינוי מצד היורשים ובין אם קיימת התנגדות מצד שלישי, הוא רשאי למנות אדם אחר כמנהל העיזבון.


מינוי מנהל עיזבון על ידי בית המשפט


מנהל עיזבון מתמנה על ידי בית המשפט במקרים שבהם היורשים אינם יכולים לנהל את עיזבון מסיבות שונות, כגון: חובות כבדים הרובצים על הירושה, סכסוכים בין היורשים לבין עצמם או סיבות אחרות. במצבים אלה ייתכן שיהיה צורך במינוי מנהל עיזבון זמני או קבוע כדי להגן על העיזבון או על זכויות היורשים.


בית המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת יורש או מיוזמתו, לתת למנהל עיזבון הוראות בכל דבר הנוגע למילוי תפקידיו. סעיף 82 לחוק הירושה קובע כי מנהל עיזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העיזבון, לנהל את הנכסים, לסלק את החובות מהעיזבון ולחלק את היתרה בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה, וכן עליו לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לביצוע צו ירושה או צוואה מקוימת.


על פי סעיף זה, תפקידיו של מנהל העיזבון משתנים בהתאם לנסיבות. במקרה שהעיזבון כולל נכסים מורכבים, כמו חברות וחשבונות בנק בחו"ל, המנהל יכול לאתר את הנכסים, ואם הנפטר הותיר חובות, המנהל יכול לשלם את החובות מתוך העיזבון. הוא יכול לאתר את היורשים, לנהל את הנכסים הדורשים ניהול שוטף, לנהל נאמנות על פי בקשת הנפטר ולבצע פעולות נוספות על פי הצורך.


הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון


לתפקיד מנהל עיזבון יכול להתמנות כל אדם שהוא תושב הארץ, כל עוד אין ניגוד עניינים בינו לבין יתר היורשים, תאגיד או האפוטרופוס הכללי. אם האפוטרופוס הכללי לא יתמנה למנהל העיזבון, ויתמנה המנהל שהנפטר ציין בצוואתו, או אדם שלא הוזכר בצוואה, אך כל היורשים על פי דין מסכימים על מינויו. במקרה שאין צוואה, יכול להתמנות לתפקיד כל אדם המוסכם על כל היורשים.


כאשר אין צוואה או שהמינוי בצוואה לא מקובל על כל היורשים, ימנה בית המשפט מנהל עיזבון על פי שיקול דעתו. כל אדם המעוניין בכך יכול לפנות לרשם לענייני ירושה, לבית המשפט לענייני משפחה או לבתי הדין הרבניים בישראל בבקשה למינוי מנהל עיזבון. את הבקשה יש להגיש לרשם או לבית המשפט או בית דין על פי הכללים הבאים:


כאשר הנפטר הותיר צוואה המפרטת מי ישמש כמנהל עזבונו, אין צורך בהסכמת היורשים למינוי מנהל וניתן לפנות בבקשה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט או לבית הדין. כאשר הנפטר לא פירט בצוואה מי יתמנה למנהל, או שהיורשים מבקשים למנות אדם אחר ממי שנזכר בצוואה, יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה, אם יש ביניהם הסכמה.


במקרה שאין בין היורשים הסכמה לגבי האדם שינהל את העיזבון, יש להגיש בקשה למינוי לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. אם הנפטר לא הותיר צוואה וכל היורשים מסכימים על מינוי מנהל העיזבון, יש להגיש את הבקשה למינוי לרשם, ואם אין הסכמה יש להגיש את הבקשה לבית המשפט או לבית הדין.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
4 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 3)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.