www.what2do.co.il

חלוקה בדירה שרשומה ע``ש הבעל בלבד

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 01/12/2021
חלוקה בדירה שרשומה ע``ש הבעל בלבד

חלוקה בדירה שרשומה ע"ש הבעל בלבד

עובדות המקרה

תביעה לאיזון משאבים ולתשלום דמי שימוש ראויים בדירה. הצדדים נישאו זל"ז כדמו"י ביום 15.12.93. היו אלו נישואים שניים לכל אחד מבני הזוג. לתובעת יש ילד מנישואיה הראשונים ואילו לנתבע שני ילדים מנישואיו הראשונים. מנישואיהם אלו נולד לצדדים בנם. בשל קרע שנגלע בין הצדדים עזבה התובעת את דירת המגורים של הצדדים בכפר סבא. בין הצדדים נותרה, מחלוקת רכושית באשר לרכוש אותו יש לאזן בניהם.

 

קרא עוד...

 

תביעות לביטול הסכם למראית עין בתוך המשפחה

תביעה לסילוק ידו של הבעל מהדירה

האם יש לפרק את השיתוף בבית המגורים?


האם יש לאזן את הדירה אשר נרכשה במהלך חיי נישואיהם ונרשמה ע"ש הנתבע בלבד?

1. כיוון שהצדדים נישאו ביום 15.12.93 חלות לגביהם הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג. ע"פ הוראת סע 5 (א) (1) לחוק זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל הנכסים שצברו במהלך נישואיהם ואולם אין לאזן נכסים אשר היו להם ערב נישואיהם . ע"פ הוראת סע’ 5א לחוק, אשר תוקן ביום 12/11/08, איזון המשאבים בין הצדדים יעשה אף קודם לפקיעת הנישואין וזאת, בין השאר, באם חלפה שנה מיום הגשת התביעה לחלוקת רכוש בין בני זוג (סע’ 5א (1) (ב) לחוק) או באם קיים קרע בין הצדדים או שהם חיים בנפרד משך למעלה מתשעה חודשים (סע’ 5א (2) לחוק). מכיוון שתנאים אלו מתקיימים בענייננו, שכן התביעה הרכושית הוגשה ביום 6.1.07 וקיים קרע בין הצדדים שראשיתו ביום 1/11/05, הרי שהגיע המועד לאיזון המשאבים בין הצדדים.

 

קרא גם...

 

מהי טיבה ותוקפה של התחייבות בכתב חתומה בידי הבעל?

פסק דין בתביעה לביטול מתנה

ערעור בנושא איזון משאבים כאשר הבעל סובל מ-100% נכות


הדירה בכפר סבא

1. לאחר עיון בטענות הצדדים אני סבור שיש לקבל את טענות התובעת לפיהן הדירה בכפר סבא הינה רכוש משותף אשר נרכש ע"י הצדדים במהלך נישואיהם וככזו יש לאזן את שוויה ביניהם . וזאת מהטעמים הבאים -בראשית דרכם, עוד קודם לנישואיהם, רכשו הצדדים דירה בבאר שבע שנרשמה ע"ש התובעת בלבד. לטענת הנתבע סיבת הרישום הייתה זכותה של התובעת לקבלת זכויות עולה ואולם הנתבע מודה כי לולא הייתה התובעת זכאית למענק הדירה הייתה נרשמת ע"ש שני הצדדים יחדיו. יותר מכך - מתוך התנהלות הצדדים ניתן להתרשם באופן ברור כי התכוונו לרכוש את הדירה בבאר שבע על מנת שתשמש אותם למגוריהם בעת נישואיהם ותהא חלק מרכושם המשותף, לצורך כך הסכימה התובעת לנצל את זכויותיה לקבלת הלוואה כספית ממשרד הקליטה בתנאים מועדפים וכן קבלת מענק כספי מכוח זכויותיה כעולה חדשה. הגיונם של דברים יש בו ללמד כי התובעת לא הייתה מוכנה ל"בזבז" זכויות אלו על רכישת דירה שאינה שייכת לה כלל ואשר הנתבע יכול לנשלה ממנה בכל עת שיחפוץ! עסקינן , איפוא, בבני זוג אשר עוד בהיותם ידועים בציבור, קודם נישואיהם, החליטו להשקיע מאמץ משותף בדירה משותפת שתשמש אותם למגורים אחר נישואיהם. בני הזוג נהגו עוד קודם נישואיהם בשיתוף מוחלט, פתחו חשבון משותף, התגוררו יחדיו ותכננו עתיד זוגי משותף תוך שהנתבע מסכים לקחת תחת חסותו אף את בנה של התובעת מנישואיה הראשונים. יש להחיל, איפוא, על הצדדים את חזקת השיתוף ולקבוע כי הדירה בבאר שבע הינה נכס משותף לשניהם.

2. זאת ועוד, הדירה בבאר שבע מומנה, בין השאר, מנטילת משכנתא אשר נרשמה ע"ש שני הצדדים ועד לפרעונה שולמה מחשבונם המשותף של הצדדים. אף כאן מוֹרֶה הגיונם של דברים שהתובעת לא הייתה מסכימה לפרעון החזרי המשכנתא החודשיים של דירה אשר אינה שייכת לה מכספים המשותפים לצדדים. כמו כן מודה הנתבע כי כספי ההלוואה שנטלו הצדדים ממשרד הקליטה ע"ש הנתבעת היוו כ- 30% מעלות הדירה וכי המענק היווה כ- 10% נוספים, ואם כן, גם הנתבע מודה כי בעת רכישת הדירה בבאר שבע תרמה התובעת מנכסיה ו/או זכויותיה חלק נכבד לרכישת הדירה בבאר שבע. הוסף לכך - גם ההחלטה על מכירת הדירה בבאר שבע הייתה החלטה משותפת לצדדים.

3. הנתבע מבקש להוכיח טענתו לפיה הדירה בבאר שבע שייכת לו בלבד, מתוך כך שהתובעת חתמה לו על יפוי כח כללי המאפשר לו לעשות כל דיספוזיציה ברכוש הרשום על שם התובעת, לרבות מכירת הדירה בכל עת שיחפוץ. נראית בעיני ביהמ"ש גרסת התובעת מגרסת הנתבע. ראשית דבר, יפוי הכח נחתם כשנתיים לאחר רכישת הדירה בבאר שבע. לו ביקש הנתבע להבטיח זכויותיו בדירה יש להניח שהיה מחתים את התובעת על יפוי הכח מיד עם רכישתה. הנתבע לא ידע ליתן הסבר המסבר את הדעת באשר לשיהוי בהחתמת התובעת על יפוי הכח. שנית, יפוי הכח הכללי אינו מפרט נכסים ספציפיים לגביהם יוכל הנתבע לפעול, זולת רכב מסוג מיצובישי, רכב שנרכש בסיוע זכויות העולה של התובעת ואשר נרשם על שמה. שלישית, אין לקבל טענתו של הנתבע כי העדיף להבטיח זכויותיו בדירה בדרך של עריכת יפוי כח על פני עריכת הסכם ממון. הנתבע טוען כי העדיף לערוך יפוי כח כי נוסחו של הסכם ממון לא נראה בעיניו והוא חשב שאין זה ראוי כי בני זוג הנישאים יהיו קשורים במסמך טכני שכזה. טענתו זו של הנתבע אינה סבירה בעיני ונראה כי נולדה אך ורק לצורכו של ההליך המשפטי לו נדרש.

4. הדירה בבאר שבע אשר נרכשה טרם נישואי הצדדים נרכשה כנכס משותף לצורך מגוריהם המשותפים, זאת על אף שנרשמה מטעמים טכניים על שם התובעת לצורך קבלת זכאותה להלוואות מוזלות ומענקים . העובדה שחלקה העיקרי של הדירה בכפר סבא מומן מתוך משכנתא משותפת שנטלו הצדדים מלמדת כי עסקינן, ללא ספק, בנכס משותף אשר כל אחד מבני הזוג תרם לו כפי יכולתו - מי יותר ומי פחות, ובוודאי שלא עסקינן בנכס אשר נרכש בשלמותו מכספים אשר היו לנתבע עובר לנישואין. ואם כן, מאחר ולא חל בענייננו החריג של סע’ 5 (א) (1) לחוק, יש לראות את הדירה בכפר סבא כחלק מהרכוש המשותף אותו יש לאזן בין הצדדים ע"פ החוק.

5. גם אם היה הנתבע מוכיח כי הדירה בכפר סבא נרכשה כולה מכספים שצבר קודם לנישואין, ספק רב אם לא היה ראוי לאזן את שוויה בין הצדדים על אף שכך, וזאת נוכח פסיקה עיקבית של ביהמ"ש הרואה בדירה "גולת הכותרת" של נכסי המשפחה. בני הזוג חיו יחדיו משך כתריסר שנים, ניהלו משק בית משותף וגידלו יחדיו את בנם המשותף ואף את בנה של התובעת מנישואיה הראשונים. בנדון לא הובאו כל ראיות של ממש לכוונת מי מהצדדים שלא לשתף את משנהו בנכס כזה או אחר לרבות דירת המגורים. היפוכו של דבר, הנתבע הודה בחקירתו כי הדירה בכפר סבא, כמו גם הדירה בבאר שבע, נרכשו מלכתחילה לצורך מגורי הצדדים, לא זו בלבד - הדירות אף נרכשו תוך שיתוף פעולה בין הצדדים.

האם יש מקום לקבוע חלוקה שאינה שווה בדירה בכפר סבא ?

1. סע’ 8 (2) לחוק, אשר אף הוא תוקן בתיקון האחרון לחוק מיום 12/11/08, נותן בידי ביהמ"ש, את האפשרות לקבוע "בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת" "שאיזון שווי הנכסים כולם או מקצתם לא יהיה מחצה על מחצה אלא ע"פ יחס אחר שיקבע בהתחשב בין השאר בנכסים העתידיים, לרבות בכושר השתכרותו של כל אחד מבני הזוג" . הסעיף מקנה לבית המשפט אפשרות להתערב בהסדר הרכושי האחיד שקבע החוק, ואולם תנאי ראשוני ובסיסי להחלת הסעיף הינו קיומן של נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

2. אף השקעה שאינה שווה ברכישת נכס, וזאת גם אם קיימים פערים משמעותיים בשיעורי ההשקעה, אינה מהווה נסיבה מיוחדת המצדיקה שינוי איזון שווי הנכס שלא מחצה על מחצה כל עוד שוכנע ביהמ"ש שלא הייתה כל כוונה משותפת של הצדדים לאזן את הנכס ביחס שונה מקביעתו של חוק יחסי ממון, שהרי כל תכליתו של חוק יחסי ממון לומר לך שהנרכש במהלך חיי הנישואין, בדרך כזו או אחרת, שייך לצדדים בחלקים שווים זולת אם הוא נרכש באמצעות אחת מהדרכים החריגות הנזכרות בסע’ 5 (א) (1) - (3) לחוק.

המטלטלין בדירה

1. לטענת התובעת היא נאלצה לעזוב את דירת המגורים של הצדדים בבאר שבע תוך שהיא מותירה שם מטלטלין רבים לרבות ריהוט ומכשירי חשמל רבים. התובעת עותרת, איפוא, לחלק בעין את המטלטלין בין הצדדים או לחלופין לשומם ולחייב הנתבע לשלם לה את מחצית שווים.

2. אחר ששמעתי טענות הצדדים יש להציע לצדדים, על מנת לצמצם מחלוקות מיותרות בניהם כי כל אחד מהם יוותר עם המטלטלין המצויים ברשותו. באם יודיע מי מהצדדים למשנהו, תוך 14 יום ממועד קבלת פסק הדין, כי אין הוא מעוניין בהצעה הנזכרת וכי הוא עומד על חלוקת המטלטלין בעין, יש להורות לתובעת להכין שתי רשימות הכוללות את כלל תכולת הבית לרבות זו שנטלה עימה, כאשר הנתבע יהא רשאי לבחור באחת הרשימות הנראית בעיניו.

יחידת הנופש באילת

1. לצדדים יחידת נופש "קלאב הוטל" באילת הרשומה על שמם. כי כל עוד ממשיכים הצדדים להחזיק ביחידת הנופש במשותף ישאו במשותף ובחלקים שווים בעלויות אחזקתה וכן יחלקו במועדי השהייה ביחידת הנופש . ההוראה הינה מעתה ואילך בלבד שכן נראה כי ממועד הקרע נשא הנתבע בעלויות האחזקה של היחידה ואולם הוא זה אשר עשה בה שימוש.

2. באם יחפוץ מי מהצדדים במכירת יחידת הנופש ימונו באי כוח הצדדים ככונסי נכסים לצורך מכירתה לאחר שיגישו בקשה מתאימה לצורך כך, והצדדים יחלקו בתמורה שתתקבל לאחר ניכוי הוצאות המכירה, בחלקים שווים .

רכב המיצובישי

1. לטענת התובעת היה לצדדים רכב מסוג מיצובישי אשר ניזוק בתאונה כדי הרס מוחלט - (Total - Lost), הרכב היה רשום על שמה שכן נרכש תוך ניצול זכויותיה כעולה חדשה, יחד עם זאת התובעת אינה מכחישה כי מדובר ברכב המשותף לצדדים. מכל מקום, לדבריה, הנתבע נטל לעצמו את דמי הביטוח אשר התקבלו מחברת הביטוח ולפיכך היא עותרת לקבלת מחציתם . הנתבע טוען כי מדובר ברכב ישן משנת יצור 94, וכי דמי הביטוח שהתקבלו בגין הרכב הניזוק הגיעו לסך של 3000 ₪ אשר שולמו במלואן לצרכי גרירה ושמאות .

2. בעניינו של רכב זה אני מקבל את טענות הנתבע, ומכל מקום גם אם התקבלו סכומי ביטוח גבוהים יותר מהנטען על ידו עבור הרכב הרי שהם ודאי נכנסו לחשבונותיו אשר יאוזנו בין הצדדים במסגרת איזון חשבונות הבנק של הצדדים.

רכב הסוזוקי

1. לטענת התובעת הצדדים רכשו רכב מסוג סוזוקי סוויפט שנת יצור 2000, ואולם על אף שהעבירה מכספי קרן ההשתלמות שלה לרכישתו, הרכב נרשם ע"ש הנתבע בלבד, לפיכך יש לטענתה להעריך את שווי הרכב נכון למועד הקרע ולחייב את הנתבע להעביר לידי מחצית מערכו במועד הקרע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית .
הנתבע טוען, מאידך, כי מדובר ברכב שנרכש על ידו מכספי הלוואה שקיבל מהוריו.

2. מכיוון שהרכב נרכש במהלך חיי הנישואין של הצדדים וקודם למועד הקרע אני מקבל את טענתה של התובעת אשר לא נסתרה ומורה כי רכב הסוזוקי מהווה נכס משותף אשר יש לאזנו .

דמי שימוש ראויים

1. התובעת טוענת כי נאלצה לעזוב את דירת הצדדים בכפר סבא נוכח יחסו המשפיל והאלים כלפיה וכלפי בנה מנישואיה הראשונים, לדבריה אחר שסבלה מיחסו של הנתבע משך שנים רבות הגיעו מים עד נפש והיא החליטה כי אין ביכולתה לשאת את החיים המשותפים עם הנתבע תחת קורת גג אחת. כיוון שכך היא עותרת לחיוב הנתבע בדמי שימוש ראויים ממועד עזיבתה את הדירה ב - 1/11/05 ועד למועד מכירתה.

2. יש לקבל את טענות התובעת. מתוך עדות בנה ואף מתוך עדותה שלה ניתן היה ללמוד על היחס הקשה והמשפיל שספגו מהנתבע במהלך חיי הנישואין. די לנו להביא מדברי בית הדין הרבני האזורי, בפסק דינו מיום 17.1.08 המחייב את הנתבע להתגרש מהתובעת, על מנת שנוכל ללמוד אודות האווירה ששרתה בבית הצדדים.

3. שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש. הרי שהוראה זו חלה- "רק כאשר השותף האחד השתמש במקרקעין באופן בלעדי, באופן שנמנע מיתר השותפים להשתמש אף הם באותם מקרקעין. היה ולא נמנע השימוש הזה מיתר השותפים גם כאשר הם לא השתמשו במקרקעין בפועל, אין השותף חייב בתשלום כלשהוא ליתר השותפים. מניעה משימוש פורשה בפסיקה לא רק כמצב בו בן הזוג המתגורר בדירה המשותפת מונע פיזית את כניסת בן הזוג האחר לדירה, אלא אף כאשר קיימת מניעה אמיתית מצידו של הנוטש להתגורר עם בן זוגו בשל התנהגותו של בן הזוג ההופכת את החיים המשותפים בדירה לבלתי נסבלים וזאת גם אם הגורם למניעה לגור יחדיו הוא שילוב התנהגות של שני בני הזוג, ולאו דווקא רק בן הזוג הממשיך להתגורר בדירה.

4. בנסיבותיו של נדון דנן, כפי שפורטו לעיל בהרחבה, נראה כי התובעת זכאית לקבלת דמי שימוש ראויים בדירה מאז עזיבתה ב- 1/11/05.

לסיכום,

יש לאזן את הדירה בכספר סבא בין הצדדים למרות שהיא רשומה רק על שם הנתבע. לכל אחד מהצדדים תהא זכות ראשונית לרכוש את חלקו של משנהו בדירה בכפר סבא על פי הערכת שמאי בניכוי יתרת חוב המשכנתא. באם שני הצדדים יחפצו ברכישת הדירה תיערך התמחרות ביניהם. באם אף אחד מהצדדים לא יהיה מעוניין ברכישת הדירה היא תימכר לצד שלישי והתמורה שתתקבל בניכוי חוב המשכנתא והוצאות המכירה תחולק בין הצדדים בחלקים שווים. באם לא יצליחו הצדדים למכור הדירה בכוחות עצמם תוך שלושה חודשים מיום מתן חוות הדעת, ימונו באי כוח הצדדים ככונסי נכסים לצורך מכירתה. בנוסף, הנתבע ישלם לתובעת כדמי שימוש ראויים בדירה (לאחר ניכוי התשלומים ששילם בגין החזרי המשכנתא על הדירה), סך של 500 ₪ לחודש וזאת לתקופה שמיום 1/11/05 ועד למכירת הדירה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
4 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף ... 

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים

מהו הסדר איזון משאבים ? למי הוא מועיל ? על אלו נכסים הוא חל ? ועוד שאלות ותשובות רבות ... 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון? ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.